HET LAATSTE JURIDISCH NIEUWS HET EERSTE OP EMLS

Zie voor het overig juridisch nieuws de EMLS-nieuwsrubriek

=================================================== 

Nederlands O.M. nog niet klaar voor cybercriminaliteit.

Hoe is het gesteld met de cybersecurity bij rechtspraak?

Wanneer liggen alle rechtbankdossiers op straat ?

Digitaal procederen ?  Een historische vergissing !

=================================================== 

Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2017 bloot staat aan politieke druk doen de Nederlandse rechters er verstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na 12 jaar lang procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van 25 augustus 2004 alsmede de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie en het Enschedese stadsprojectontwikkelingsplan VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000 http://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-waarheidsvinding-anno-2017-nederland-heeft-geen-grondwettelijk-hof-en-mist-daardoor-een-centraal-rechtscollege-dat-uitspraken-doet-over-de-nederlandse-grondwettelijkheid-van-de-wetten-of-andere-wets-krachtige-normen-en-verdragen-naam-adv/

18-09-2017 : Digitale gatenkaas..Advocaten behoren niet bij wet 
                     verplicht te worden om digitaal te procederen en 
                     stukken elektronisch aan te leveren. 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
14-09-2017 : Middels kort-geding trachten ex-cliënten uit de regio 
                     Twente te verhinderen dat hun voormalig advocaat 
                     uit de Nederlandse provincie Overijssel 
                     vertrouwelijke gegevens moeten delen met de 
                     Deken van de Orde van Advocaten.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
14-09-2017 : Hoe is het gesteld met de cybersecurity bij 
                      Nederlandse rechtspraakinstanties ?
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12-09-2017 : Stukken over de MH17-ramp 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
11-09-2017 : O.M. Veertigduizend misdrijfzaken geseponeerd 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
08-09-2017 : Door hack persoonlijke informatie van mogelijk 
                     143 miljoen Amerikanen op straat. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
07-09-2017 : Nederlandse Staat verliest Kort Geding en moet 
                     op zo kort mogelijke termijn aan de vigerende
                     Europese luchtkwaliteitswet voldoen. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
.05-09-2017 : Kort Geding tegen de Deken van de Orde van 
                      advocaten Overijssel gerechtsgebouw Zwolle.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
01-09-2017 : Is het wetsartikel 9 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet 
                     aanleiding voor Gerechtshof Amsterdam tot het 
                     doen stellen van prejudiciële vragen?
---------------------------------------------------------------------------------------
 
31-08-2017 : Tegen de vuurwerkramp gerelateerde beschikking
                      van de gemeente Enschede van 22 juni 2017 is 
                      door belanghebbenden beroep aanhangig  gemaakt 
                      bij de rechtbank te Zwolle.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
29-08-2017 : Door een lek bij een kredietverstrekker liggen de 
                     privégegevens van zo’n 20.000 Nederlandse 
                     autokopers  op straat. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
29-08-2017 : Is elektronische identificatie, authenticatie en
                     standaarden geregeld bij wet in Nederland?
                     Welk risico loopt Nederland ? Wanneer wordt er in
                     Nederland voor de eigen bevolking een
                     Constitutioneel Hof geïnstalleerd net als in de 
                     overige EU-landen?
--------------------------------------------------------------------------------------
 
25-08-2017 : EU bespreekt fipronil-affaire begin september 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
24-08-2017 : Openbaarheid van Rechtspraak !
--------------------------------------------------------------------------------------
 
23-08-2017 : De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 
                     vult criterium 'gevolgen van enige betekenis' in. 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
22-08-2017 : ICT-achterdeursleutelproblematiek versus 
                      adequate wetgeving.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 21-08-2017 : ADVOCATEN OP TOEVOEGINGSBASIS 
                      ONDERBETAALD
---------------------------------------------------------------------------------------
18-08-2017 : Wettelijke regeling publicatie rechterlijke uitspraken
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
17-08-2017 : Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
                     Raad van State tegen het Luchthavenbesluit
                     Twente Airport.
--------------------------------------------------------------------------------------- 

17-08-2017 : Fosfaatreductieregeling voorwaardelijk buiten 

                     werking  gesteld door voorlopige voorzieningen-

                     rechter Den Haag.

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16-08-2017 : Verruiming klachtrecht zorgcliënt.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
15-08-2017 : Komt er in in Nederland een Ministerie van digitale 
                     transitie ?
---------------------------------------------------------------------------------------
 
14-08-2017 : Digitaal procederen via blockchain respectievelijk de 
                     private key ook een brug te ver in Nederland.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

11-08-2017 : De Europese Commissie (dagelijks bestuur van 

                     de EU)  wil topoverleg over de eiercrisis met de 

                     nationale ministers voor  voedselveiligheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 
10-08-2017 : Het aantreffen van Fepronil in de voedselketen i.c.
                     eieren en het verschil tussen de belangen van 
                     bedrijven enerzijds en de  belangen van de 
                     volksgezondheid anderzijds geeft des temeer de 
                     noodzaak aan om de NVWA  niet onder het 
                     ministerie van Economische Zaken te laten 
                     ressorteren!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
09-08-2017 : Verdwijnen banken door opkomst van blockchain ? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
08-08-2017 :  Rechtsbescherming op de schop vanwege 
                      decentralisaties. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

07-08-2017  : Europees Hof van Justitie gaat Prejudiciële vragen 

                      over Pas met voorrang behandelen.  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
03-08-2017  : Ook een curator (meestal een advocaat) dient zich 
                       aan de Wet te houden en dient op rechtens juiste 
                       wijze om te gaan met de diverse, soms 
                       tegenstrijdige belangen die er bij partijen en de 
                       gefailleerde(n) spelen.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom op de website van EMLS

EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP 

zie ook www.emls.eu  Bel voor eerste gratis advisering

ons centrale telefoonnummer  053 - 5723457                                                                                    

____________________________________________

De Juridische Coöperatie EMLS-U.A., (i.o.) ook wel genoemd EMLS of European Multilateral Law Service Group is een Nederlands samenwerkingsverband van zelfstandige en onafhankelijke juridische specialisten en  rechtspersonen binnen alle rechtsgebieden van zowel het Nederlands-als  Europees recht. Alle juridische dienstverleningen in geheel nieuwe vorm en toegankelijk voor alle justitiabelen tegen betaalbare tarieven.

 

Europese Hof procedures

 

Cassatie advies-en procedures

 

Procedures Raad van State

 

Hoger-beroep / Hof

 

Beroep / Rechtbank

 

Beroep en verzoekschriften

 

Second-opinion

 

Proef-processen

 

Juridisch advies en rechtsbijstand

 

Alle juridische dienstverleningen 

 

 

DiISCLAIMER

 

EMLS.EU heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen m.b.t. info-verstrekking en advies via deze website en respectievelijk emailberichtgevingen.

EMLS.EU kan niet garanderen dat haar informatie op deze website actueel en foutloos is. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

EMLS.EU kan niet een beoogde uitkomst c.q. effect garanderen bij gebruik van deze website .

EMLS.EU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onvolledige c.q. verouderde informatie op deze website.

EMLS.EU staat niet in voor de inhoud van andere sites waarnaar zij via links enz. verwijst.

EMLS.EU aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid wegens onjuistheden en/of onvolkomenheden op deze website . 

 

EMLS  Algemene Voorwaarden.

=======================

Afschrft van de EMLS Algemene Voorwaarden wordt U voor het verstrekken van een opdracht aangeboden .

 

EMLS wijst U er op dat het gebruik van internet en  e-mailverkeer nooit voor honderd procent  veilig is. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie per e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.