Europese richtlijn over de verplichte opslag van gsm- en mailgegevens strijdig met de Europese grondrechten.

13-12-2013 19:21

De Europese richtlijn over de verplichte opslag van gsm- alsmede  mailgegevens is in strijd met de Europese grondrechten concludeerde de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie op 12 december 2013. Voornoemde conclusie is niet bindend, maar vormt doorgaans wel een relevante leidraad voor het arrest van het Hof, dat later nog volgt.

 

De  genoemde richtlijn uit 2006 verplicht de providers om gegevens over het gsm- en mailverkeer van hun klanten bij te houden. De wetgeving werd gepresenteerd als een belangrijk instrument in het onderzoek naar zware criminaliteit en terrorisme

 

De zaak werd aanhangig gemaakt door Digital Rights Ireland Ltd, zijnde een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die statutair tot doel heeft de burgerrechten en de mensenrechten te bevorderen en te beschermen, met name op het gebied van de moderne communicatietechnologieën. In de nationale hoofdzaak werd o.a.om nietigverklaring van de verschillende handelingen van intern recht gevraagd waarbij de Ierse autoriteiten de bevoegdheid is verleend maatregelen vast te stellen die de aanbieders van telecommunicatiediensten verplichten telecommunicatiegegevens te bewaren, aangezien zij volgens haar onverenigbaar zijn met de Ierse Grondwet en het recht van de Unie. Ten tweede bestrijdt zij de geldigheid van richtlijn 2006/24 in het licht van het Handvest van de grondrechten en/of het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en werd de verwijzende nationale rechter verzocht om het Europese Hof van Justitie te Luxemburg prejudiciële vragen te stellen over de geldigheid van deze richtlijn.

 

Advocaat-generaal Cruz Villalon concludeert dat de richtlijn niet verenigbaar is met het Europees handvest van de grondrechten. De voornoemde richtlijn vormt volgens hem een duidelijke inmenging in het grondrecht van burgers op eerbiediging van hun privéleven..

 

Villalon stipt aan dat de exploitatie van de gegevens een belangrijk deel van het gedrag van een persoon in kaart kan brengen. Hij signaleert ook het risico op gebruik voor onrechtmatige doeleinden. De providers houden de data zelf bij, zonder rechtstreeks toezicht van de overheid. De A.G. merkt ook op dat de richtlijn niet zegt dat de gegevens bewaard moeten worden op het grondgebied van de lidstaten. Nu kunnen ze volgens de advocaat-generaal opeengestapeld worden op onbepaalde plaatsen in cyberspace.

 

De genomen conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend, maar vormt doorgaans wel een belangrijke leidraad voor het arrest van het Hof, dat later volgt. De advocaat-generaal stelt intussen wel voor om de gevolgen van een eventuele ongeldigheid van de richtlijn open te laten. De Europese wetgever zou dan "binnen een redelijke termijn" maatregelen moeten treffen om de ongeldigheid ongedaan te maken.

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-12/cp130157nl.pdf

 

 

Rekest indiening de dato 10 augustus 2012

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A258%3A0011%3A0011%3Anl%3APDF

 

Conclusie van de advocaat-generaal Cruz Villalon de dato 12 december 2013

https://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CC0293&lang1=nl&type=NOT&ancre=

 

===============================================================

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 12 december 2013