Het recht is geen wegwerpartikel !

17-04-2014 14:55

“Wegwerpartikel” - 

In het d.d. 3 april 2014 gepubliceerde jaarverslag 2013 van de Raad van State is onder kopje – Bestendigheid de doeltreffendheid van wetgeving – te lezen dat aan de Afdeling Advisering voorstellen voor advies worden voorgelegd waarin de noodzakelijke stappen in het wetgevingsproces niet altijd volgtijdelijk zijn gezet. Door stappen over te slaan komt de wetgevingsprocedure onder druk te staan. Achtereen volgende en soms aan elkaar tegengestelde wijzigingen wisselen elkaar in snel tempo op. Wetgeving krijgt hierdoor soms het karakter van een wegwerpartikel. Daarbij worden de doelen van nieuw beleid zelden gehaald.  Een illustratie hiervan is de gang van zaken in het sociale domein.

 

https://jaarverslag.raadvanstate.nl/downloadattachment.aspx?intLSAttSetId=202

 

Aan het einde van verslag meldt de Raad van State onder kopje – Digitalisering - het volgende op :

Snelheid en kwaliteit van de werkprocessen vergen dat ook wordt bezien hoe en in hoeverre de rechterlijke procedure kan worden gedigitaliseerd. In zijn brief aan de Tweede Kamer

van 11 juni 2013 over het vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak schrijft de minister van Veiligheid en Justitie over het belang van digitaal procederen in het  recht. De wetgever werkt aan een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht die digitaal procederen in het bestuursrecht mogelijk maakt. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak is het al

een aantal jaar mogelijk digitaal beroep in te stellen. In het najaar van 2013 deed de Afdeling al de eerste testen met het werken met een digitaal dossier. De bevindingen gebruikt

de Afdeling om dit verder te optimaliseren. Het is de bedoeling dat een aantal units van de Vreemdelingenkamer en de Ruimtelijke-ordeningskamer in de zomer van 2014 gaan

proefdraaien met een digitaal dossier. De Afdeling streeft ernaar met het digitale dossier te kunnen werken zodra in de rechtsspraak de eerste pilot met digitaal procederen wordt gehouden in vreemdelingenzaken.

 

Opmerking EMLS

 

De vraag is of de Raad van State zelf wel bestand is tegen de ‘waan van de dag en de waan van de politiek” Zolang er sprake is van een digitale gatenkaas behoort ter bescherming van de rechtsstaat Nederland worden afgezien van digitaal procederen.

 

Zie ook het artikel “ WIE DRAAIT ER STRAKS AAN DE KNOPPEN “  te lezen op :

https://emls.webnode.nl/news/wie-draait-er-straks-aan-de-knoppen-/

 

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 april 2014