Komt het Nederlandse papieren treinkaartje terug? Europees recht gaat voor het Nederlands recht ! OV-chipkaart staat ter discussie.

29-09-2014 11:54

De meervoudige kamer van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) deed vandaag (29 september 2014) een opmerkelijke uitspraak n.a.v. een verzoek ingediend door een Nederlandse ICT-deskundige om handhavend op te treden tegen NS Reizigers, in het bijzonder NS te gelasten afschaffing van de papieren kaartjes en zichtabonnementen te staken zolang de OV-chipkaart niet voldoet aan de eisen van artikel 7 van Bijlage 1 bij Verordening (EG) nr.1371/2007 van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer.

 

Voor zover appellant een beroep heeft gedaan op artikel 6:227a BW en bewijsregels in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gaat het College hieraan voorbij, nu een klacht op grond van artikel 30 van de Verordening uitsluitend betrekking kan hebben op een vermeende schending van de Verordening. Het beroep van de Nederlander wordt gegrond verklaard

en het bestreden besluit ( weigering om te handhaven) wordt vernietigd. Echter het bestreden

de Nederlandse rechtsinstantie CBB bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven.

 

De vraag is of de Nederlandse Verordening zich wel conformeert aan het Europeesrecht en de toepasselijke verordening

 

In deze Nederlandse zaak werd de rechtsgeldigheid van de OV-chipkaart in twijfel getrokken, omdat Europese regels mensen verplichten dat ze voor hun reis controleren of ze een geldig biljet hebben. Nederland heeft het papieren treinkaartje afgeschaft en het is maar de vraag of een digitale controle van 1 seconde voldoende is om de uitspraak van deze Nederlandse rechtsinstantie in stand te doen laten houden indien deze casus aan de Europese Commissie te Brussel / Europese hof van Justitie te Luxemburg wordt voorgelegd.

 

Zie  de Nederlandse uitspraak op : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2014:357                                                                                                   

 

Annotator EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 29 september 2014