Uitspraak over vrije advocaatkeuze van de Achtste Kamer van het EU-Hof van Justitie d.d. 7 november 2013 inzake een verzoek om een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad der Nederlanden m.b.t. uitlegging van artikel 4, lid 1, van richtlijn 87/344/EEG v

07-11-2013 14:05

                                                                                                 

28 september 2012 stelde de Nederlandse Hoge Raad in rechtsoverweging 5 een tweetal  prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie te Luxemburg over vrije advocaatkeuze van justitiabelen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten, luidende:

1)      Laat artikel 4, lid 1, van richtlijn 87/344/EEG toe dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn polissen regelt dat rechtsbijstand in gerechtelijke of administratieve procedures in beginsel zal worden verleend door werknemers van de verzekeraar, tevens nog bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts onder de dekking vallen indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed?

2)      Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure rechtsbijstand wel of niet verplicht is?”

De uitspraak van de Hoge Raad is te lezen op :

 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BW7507

 

Heden 7 november 2013 deed het EU-Hof uitspraak inzake een Nederlander versus een Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraar waarbij kort gezegd de rechtsbijstandsverzekeraar de keuze van de verzekerde voor een eigen advocaat niet kan beperken tot  situaties, waarin de verzekeraar de rechtsbijstand wil uitbesteden. Het mag niets uitmaken indien het het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is.

 

De grondslag voor vrije advocaatkeuze is gelegen in de  Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering in casu artikel 4 lid 1. luidende:

1. In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat

a) indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezen;

b) de verzekerde vrij is om een advocaat of, indien hij daar de voorkeur aan geeft en voor zover het nationale recht zulks toestaat, een andere gekwalificeerde persoon te kiezen om zijn belangen te behartigen wanneer zich een belangenconflict voordoet.

 

Het arrest no.:  C‑442/12 van het EU Hof van Justitie is te lezen in de taal van de EU-lidstaat Nederland via onderstaande link.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144208&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=329530

 

Utrecht 7 november 2013