Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand ( Nederland ). Welke interne en externe ict-adviseurs zijn geconsulteerd ?

09-10-2014 11:51

Op dinsdag 7 oktober 2014 heeft de Eerste Kamer de wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand met algemene stemmen aangenomen. Het impliceert de grootste wijziging sinds Napoleon in 1811 de burgerlijke stand introduceerde.

De wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand maakt het mogelijk om elektronisch aangifte te doen van geboorte, voorgenomen huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Een ander voorbeeld is de digitale aangifte van overlijden door uitvaartondernemers. Deze wet maakt het ook mogelijk om op digitale wijze de akten van de burgerlijke stand op te slaan.

De inwerkingtreding vindt plaats op een bij koninklijk besluitte bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen van het wetsvoorstel verschillend kan worden vastgesteld. Het biedt gemeenten flexibiliteit door een mogelijke gefaseerde of latere inwerkintreding, stelt Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in zijn reactie aan de Eerste Kamer op de brief van de vereniging van Nederlandse  van Nederlandse gemeenten (VNG)en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVvB)

De VNG en NVvB wilden graag dat de wet zou worden aangenomen, maar uitten in september in een brief aan de Eerste Kamer enkele zorgpunten. https://www.nvvb.nl/sites/default/files/nvvb/149%20%20Elektronische%20dienstverlening%20burgerlijke%20stand..pdf  en  Zo is er nog geen aangepast besluit burgerlijke stand (BBS) beschikbaar waaruit moet blijken hoe op een veilige manier digitale aangifte moet worden gedaan. Ook moet uit dit besluit blijken hoe een digitale akte er precies uit moet zien en hoe deze veilig ondertekend en digitaal opgeslagen kan worden. Teeven schrijft in zijn reactie dat de voorbereiding van de wetstechnische aanpassing van het BBS ter hand is genomen.  https://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/27/reactie-op-verzoek-eerste-kamer-n-a-v-brief-nvvb-van-18-september-2014.html  Ook is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) in voorbereiding waarin een aantal door het College Standaardisatie ontwikkelde technische standaarden verankerd worden. 'Het gaat dan vooral om verplichtstelling van de door het College Standaardisatie vastgestelde standaarden voor de ICT-beveiliging, de lange-termijn-archivering van documenten alsmede voor de uitwisseling en de bevraging van basisgegevens die behoren tot de wettelijk vastgestelde basisregistraties.'


Het streven is om beide AMvB’s, tegelijk met de onderhavige wet, op 1 januari 2015 in het Staatsblad te publiceren.

 

Bron :  Nederlandse Overheid . 

=======================

NASCHRIFT

Wie opent de discussie over de risico, die Nederland loopt.?  In rechtszaken gaat het om zeer vertrouwelijke informatie die niet in verkeerde handen mag vallen. Wie heeft de sleutel(s) . Wie draait er straks aan de digitale konoppen ? Hoe is de digitale aangifte vanuit het buitenland geregeld ? Welke waarborgen zijn er ?  Veel gemeentelijke websitese zijn lek en simpel te hacken en kunnen hackers achter achte  iemands DigiD-inloggegevens komen aldus een persbericht van deze week. En.......... welke verzekeringsmaatschappij stapt er in ? Wordt er borgingswetgeving geintroduceerd ?  enz. enz. .....

 

Uw bijdragen kunt u zenden aan :  info@emls.eu

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 9 oktober 2014

 

* * *