Almelose Poortaffaire // Derde gemeentelijke hoorzitting i.v.m. herleving van het bezwaarschrift tegen de Almelose beschikking van 22 mei 2019 na gegrondverklaring van het Hoger Beroep en vernietigingsuitspraak van de Raad van State.

06-04-2022 08:31

In de derde openbare hoorzitting van 4 april 2022 -met een aantal mensen op de publieke tribune - werd zijdens Stegehuis vooraf drie formele punten voor einde v.d. eerste termijn aan de orde gesteld.

 

Inleidend pleidooi en toelichting bezwaren

 

In deze langstlopende Almelose  zaak werd d.d. 24 januari 2022 voor het laatst een Awb-hoorzitting gehouden waar alstoen o.a. door Stegehuis het navolgende in eerste termijn naar voren werd gebracht :

 

“Bevindingenverslag zat net als afschrift van de verordening op de bezwaarschriften Almelo niet bij de stukken. Ook de samenstelling van de hoorcommissie was niet door B. en W. aan hem doorgegeven. Zeer recent heeft gemachtigde vernomen van zijn cliënt dat de aanwezige leden in deze zaak de Almelose bezwaarschriftencommissie vormt.

 

Inleiding

 

Op 6 juni 2019 heeft Stegehuis bezwaarschrift ingediend en op 20 juni 2019 nadere motivering ingediend waarbij o.a. gewag is gemaakt dat het Stegehuis gebleken dat u de gemeente Almelo op 22 mei jongstleden een beperkt aantal van 11 documenten heeft verstrekt en dat B. en W. nagelaten hebben om alle stukken afschriften te verstrekken. Met name  is nagelaten om de afschriften van alle op genoemde verklaring van eigendom d.d. 18 november 2008 en bijbehorende brief van 29 september 2008 betrekking hebbende informatiedrager in afschrift te verstrekken van o.a. alle inkomende en uitgaande brieven, faxberichten, emailverkeerafschriften, telefoonnototies tussen de gemeente Almelo en de notarissen B en W, advocaat K, Advocatenkantoor D advocaat M advocaat B, advocaat W., advocaat de B, notariskantoor S, advocaat Er ambtenaar Ter E, Dock-19 Gemeente Almelo – Stegehuis en Antiekhandel-Stegehuis, dhr. K. stukken Ov-Ombudsman, gemeente en Rekenkamer Almelo, gemeente en de informatie/stukken uitwisselingen tussen de gemeeente Almelo en de heren Van der H, I en G, informatie/stukken verkeerd tussen de gemeente en fracties respectievelijk hun voorzitters, hotel  De H, ambtenaar mr L en informatie-en stukkenuitwisselingen tussen B. en W. de lokale politieke partijen, uitwisselingen van informatie en stukken tussen de B. en W. En met de commissie van advies voor de bezwaarschriften, tussen B. en W. en hr H, ambtenaar A Rechtsbijstandkantoor en informatieie-en stukkenuitwisselingen met het kadaster respectievelijk hun ambtenaren, uitwisseling informatie en stukken met de lokale BOA,s  en alle overige ambtenaren .

 

Primair (Formeel punt)

 

Ten eerste is het Stegehuis niet gebleken dat de bezwarencommissie vrij stond. Het is Stegehuis niet gebleken dat van de hier voorzittende commissieleden geheel vrij onafhankelijk en onpartijdig staan t.o.v. de gemeente Almelo, al of niet ook in het kader van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en of dat er andere dwarsverbanden zijn.

 

Ten tweede vindt Stegehuis het anno 2019 het rechtens onjuist dat de hoorzitting van de Almelose bezwaarschriftencommissie wordt voorgezeten door een advocaat. De heer Stegehuis weet  niet of de verkregen wetenschap door een advocaat-commissielid vanuit zijn functioneren als commissielid niet later wordt gebruikt door de advocaat cq diens kantoor tegen hem in civielrechtelijke procedures, mede o.a. ook gelet op art 21 Wetboek van rechtsvordering welke een rechter niet dwingt een advocaat sancties op te leggen indien hij/zij bemerkt dat de rechter is voorgelogen en/of bewust relevante feiten heeft verzwegen. Stegehuis verwijst daarbij o.a. naar de Enschedese vuurwerkrampzaken.

 

Art 21 Rv geeft de rechter slechts de bevoegdheid om een sanctie op te leggen.

Gelet op het feit dat advocaten gelijktijdig rechter kunnen zijn als rechter-plaatsvervanger kan er zich vanwege de dubbele pettenproblematiek courtfixing voordoen enz. enz.

 

Stegehuis verzocht de Commissie de zitting te schorsen zodat elk lid de gelegenheid heeft zich terug te trekken respectievelijk zich te verschonen.

 

Tot zover destijds in eerste termijn

 

In 1e- termijn is werd vervolgens ook door Stegehuis gesteld ter zitting van 24 jan. 2022

 

Dat Het WOB-Rekest is ingediend op 7 mei 2019 waarbij – kort gezegd – o.g.v. de WOB en Archiefwet om afschrift van  de verklaring van verjaring eigendom van de gemeente Almelo betreffende perceel grond gelegen aan de Haven Noordzijde te Almelo sectie K no. 1705, getekend door de Almelose notaris W op 18 november 2008 en om afschrift van de brief d.d. 29 september 2008 behorende bij voornoemde akte en om afschriften van alle op voornoemde verklaring van eigendom de dato 18 november 2008 en bijbehorende brief van 29 september 2008 betrekking hebbende informatiedragers. Samengevat alle stukken die op de Almelose Poortaffaire betrekking hebben.

 

Door deze wil Stegehuis nogmaals benadrukken dat hij als verzoeker niet slechts zich richt op de akte van verjaring doch op alle stukken die poortaffairezaak betreffen waardoor hij rechtstreeks in zijn rechtens te respecteren wettige belangen is getroffen.

Het is rechtens irrelevant dat Stegehuis tot op heden correspondentie voert met de gemeente. Daar liggen meerdere redenen aan ten grondslag. Stegehuis stelt dat hijzich niet aan de indruk onttrekken dat hij slachtoffer is geworden van valse praktijken.

 

Het ingebrachte verweerschrift van B. en W. is niet ondertekent en niet is gebleken dat de ambtenaar die aangeeft zulks te doen gemachtigd is of een mandaat daartoe heeft van B W.

 

Uit niet alle stukken die ter inzage zijn gelegd blijkt niet dat deze ook daadwerkelijk afkomstig van B. en W en/of Raad zijn gelet op enkele merkwaardige handtekeningen,

 

Na het in eerste termijn door Stegehuis primair en subsidiair gestelde schorste de Voorzitter de zitting voor beraad t.b.v. wel/niet een houden van vervolgzitting al of niet middels een aangepaste commissie-samenstelling. Na overleg met partijen werd bepaald dat op 4 april 2022 16:20 uur te Stadhuis Almelo de vervolghoorzitting wordt gehouden. 

 

-              Oude samenstelling Bezwaarschriftencommissie      d.d. 24 jan.   2022

 

-              Nieuwe samenstelling Bezwaarschriftencommissie   d.d. 04 april 2022

 

In de periode tussen 24 jan en 4 april 2022 is de Almelose Poortaffairezaak ook bij andere (rechts-)instanties aan de orde gesteld door Stegehuis.

 

De gemarkeerde punten werden zijdens Stegehuis ter zitting nader toegelicht.

Ten aanzien van de onderhavige wob-archiefwet-procedure en thans tweede hoorzitting is mede van belang dat Stegehuis als ondernemer ook te maken heeft met de gemeente Almelo via Gemeenschappelijk Regeling beschikkende bestuursorganen. In die bestuursorganen zitten bestuurders die voorheen of ambtenaar of bestuurder waren bij de gemeente Almelo en een rol hebben gespeeld en thans nog spelen in de Almelose Poortaffaire zaken ook die zaken die elders onder de rechter zijn waarbij o.a. zaken m.b.t. mandaatverlening, machtiging  vrijstaan punt van gerechtelijke discussie(s) zijn.

 

Daarnaast procedeert Stegehuis ook bij de Belastingkamer met name over de fiscale vraag wat in casu in  rechte moet worden meegewogen in het kader van projectafbakening conform opp. van bedrijfspanden en winkels (c.f.m. het vigerende Bp,s in de driehoek Rechtbanklocatie-Centrumgebied – Oude gemeentehuislocatie – Nieuwe gemeentehuislocatie – Appartementencomplex De Roef van Woningbouwstichting Sint Jozef – Doc-19 locatie en de projectplannen van een Almelose bouwcombinatie loc. linkerbuurman van Stegehuis*

 

Niet alleen de ambtenaren van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht van de gemeente Almelo doch ook het College van B. en W. en de afzonderlijke leden van het College  o.a. in de personen van de diverse portefeuillehouders zijn allen bekend met de locatie ter plaatse en bekend met de rechtszaken die kleven aan het onroerend-goed van Stegehuis en de erfdienstbaarheden die kleven aan dat onroerend-goed doch waar juridische procedures over lopen o.a. met betrekking tot de echtheid van notariële aktes die ook een vertaalslag hebben ondergaan in de authentieke aktes van het Kadaster en Openbare registers en waarover het in de onderhavige wob-openbaarmakingsprocedure ook om gaat.

 

In de situatie Stegehuis onroerend-goed is van toepassing  gebruiksvoorschriften winkelruimte met aansluitende bedrijfs-en opslagruimte die bij dezelfde winkel behoort met bovenwoning cfm. ook middels Bp-overgangsrecht en de vigerende verleende bouwvergunning welke door de Velpse vorige eigenaar bij verkoopakte is overgedragen aan Stegehuis die zich alstoen liet bijstaan door een Almelose notaris.

 

Formeel heeft het pand een bedrijfstoegang en een afzonderlijke privé-toegang. De prive-toegang (erfdienstbaarheid/recht van overpad via een openbare steeg (30 meter lang en 2.20 meter breed) gelegen tussen het pand van Stegehuis en het horecapand Doc. 19.

Nadat Doc. 19 de steeg “kocht” van de gemeente Almelo werd de steeg gesloten via plaatsing van een stalen poort. 

 

Het perceel grond van Stegehuis (476 m2) is volledig ingekapseld door binnen stedelijke bouwprojectontwikkelingen waarbij het Stegehuis duidelijk is gaan worden dat een vorm van buitenrechtelijke onteigening heeft plaatsgevonden van een deel van zijn onroerend-goed waarvan hij niet op de hoogte was toen hij i.v.m. met de verplaatsing van zijn bedrijf met woning op de zijn vorige locatie moest opgeven voor de benodigde aanleg van een rondweg in Almelo in 2004.

 

Al deze bijzondere omstandigheden zijn- zoals hierboven vermeld -  bij de Almelose enWGR- bestuursorganen en ambtenaren bekend. Naast het College van B. en W. is ook bij het hoogste bestuursorgaan zijnde de gemeenteraad van Almelo bekend dat de Steeg tevens toegangsweg naar de woning van Stegehuis nimmer door zogenaamde verjaring aan de buurman van Stagehuis (Doc.-19) verkocht had mogen worden.

 

Achter het pand van Stegehuis heeft zonder dat Stegehuis hierover was ingelicht een deel van Stegehuis zijn grond in gebruik bij ‘derden” welke aan het zicht is onttrokken en afgescheiden door een schutting. Dit staat niet vermeld in de verkoopakte  en niet in de leveringsakte. Voornoemd strook grond is in gebruik door de Almelose woningstichting Sint Joseph, die er ook een parkeerplaats exploiteert t.b.v. de haar huurders in het appartementencomplex De Roef  (opp. 42m  x  13m )  

 

Zeer recent is door Stegehuis ontdekt dat de linker buurman van Stegehuis  zijn werk- en woonobject (500 m2) heeft verkocht aan een Almelose Bouwcombinatie die er middels projectrealisatie commerciële ruimtes met bovenwoningen wil gaan bouwen. De buurt schijnt geïnformeerd te zijn doch Stegehuis niet. Hij kwam er achter toen hij 1 week geleden zag dat er een foto-reportage werd gemaakt van geduid pand van zijn linker buurman.

 

Achter de van twee zijden nu afgesloten steeg ligt het voormalige gemeentehuis van Almelo welke naar verluid via een mondelinge koopovereenkomst in 2016 werd verkocht door de gemeente aan heer L uit Almelo.

 

Echter L mocht het  oude stadhuis Almelo niet kopen na twijfel over diens integriteit en daarom wilde Almelo niet in zee gaan mrt L als financier bij de ombouw van het oude stadhuis tot appartementencomplex dit o.a. na enige reuring van enkele Almelose gemeenteraadsleden. Er werd getwijfeld aan zijn integriteit aldus ook een krantenjournaal van het dagblad Tubantia en berichtgeving van Rtv-Oost.

 

Echter momenteel wordt het oude gemeentehuis welke is gelegen achter  pand van Stegehuis omgebouwd tot een appartementenflat.

 

Ook stukken m.b.t.de  koehandel over de rug van Stegehuis met o.a. inzet van recht van overpad aan flatbewoners van het voormalige stadhuis en bewoners van het appartementencomplex van de woningvereniging alles gelegen pal achter het pand van Stegehuis maken onderdeel uit van de gevraagde WOB/Archiefwet-stukken.

 

Wie vertegenwoordigt wie en autorisatievergunning(en)

 

Bijgevoegd nog het feit dat medio 2021 zo'n 1.790 mensen werden geconfronteerd met het feit dat hun privégegevens bleken te zijn opgevraagd door een ex-advocaat waardoor o.a. hun  woonadressen bekend werden bij personen die oneigenlijk en onrechtmatig gebruik hebben kunnen maken van door het Handelsregister afgegeven autorisatie-vergunningen. Ingevolge hiervan heeft Stegehuis middels daartoe strekken rekest verzocht om duiding documenten en gegevens van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders respectievelijk hun kantoren en samenwerkingsverbanden mede o,a, omdat Stegehuis dat onrechtmatig gebruik ziet als een datalek welke mede mogelijk werd gemaakt door het falend toezichtsysteem op de advocatuur doordat er blijkbaar advocaten zijn die na dat zij hun toga aan de wilgen hebben gehangen onrechtmatig zijn blijven gebruikmaken van de bevoegdheden die zij als advocaat hebben verkregen in casu van de op aanvraag van het Handelsregisterbestuur verkregen autorisatie-vergunningen. Stegehuis wil  weten hoe het mogelijk is dat zo veel onbevoegden waaronder advocaten en notarissen toegang hebben kunnen blijven geven tot allerlei precaire gegevens?

O.a. projectontwikkelaar kunnen daardoor via inhuren van de voor hun juiste onbevoegden via die onbevoegden informatie verkrijgen die feitelijk geheim behoort te blijven.

 

Daarbij is door Stegehuis aangegeven dat zo’n 160 ex advocaten, waaronder ook waarschijnlijk advocaten die rechter-plaatsvervanger zijn of zijn geweest geheime gegevens op zijn blijven vragen ondanks plateau-schrapping Voornoemd rekest van Stegehuis is legitiem want het waarheidsvindingbelang is niet onder- geschikt aan het algemeen openbaarheidsbelang welke door de WOB doch ook door de WOO (na 1 mei 2022) en het overgangsrecht wordt gediend.

 

Stegehuis is vanaf 2004 niet allen verwikkeld in diverse procedures met de gemeente Almelo doch ook verwikkeld in procedures met de advocatuur o.a. ook met advocaten van het stadsadvocatenkantoor, waaronder o.a. de Voorzitter van de Almelose bezwarencommissie die in het verleden werkzaam was bij het Almelose stadsadvocatenkantoor en thans bij een ander advocatenkantoor in Almelo werkt en die onlangs is geschorst door de Raad van Discipline.

 

In het BAG-register staat  wat een woning is of wat een bedrijfsgebouw is. Het BAG-register is, naar gevoelen van Stegehuis, al gekoppeld met de Handels-registers en na 27 maart 2022 ook aan de UBO-registers. Dat betekent dus dat onbevoegde advocaten die zich niet bij het Handelsregister zich hebben afgemeld na schrapping van het plateau (automatische ontkoppeling is door systeemfouten niet gerealiseerd en de advocatenwet-2015 vertoont lacunes) makkelijk kunnen blijven beschikken over onderzoeksmogelijkheden m.b.t. o.a. of een adres een vestigingsadres of een woonadres is van de ondernemer.

 

Volgens Stegehuis is het de  Commissie bekend, althans het behoort de Commissie bekend te zijn dat er binnenkort een verbod komt op het bekendmaken van iemands persoonsgegevens met als doel de persoon schrik aan te jagen. (doxing).  Doxing wordt daarmee en daardoor strafbaar

  .

Als ex-advocaten die op onrechtmatige en op tuchtrechtelijke wijze misbruik maken van via het Handelsregister-verkregen privileges (autorisatie) en bevoegdheden en zijn rechten als geheimhouder schenden ontslaat dat de verantwoordelijke en bevoegde bestuursorganen alsdan niet van de door de Wetgever toebedeelde toezichtverplichtingen. .

 

Een voormalig advocaat is begin 2021 uitgeschreven via het plateau van de NOvA doch bleef maar doorgaan  om privégegevens van personen op te vragen vanuit het handelsregister waarbij dus misbruik werd gemaakt van een in het verleden door het handelsregister verleende autorisatie-vergunning die gewoon was blijven bestaan en niet via een automatische ontkoppelingssysteem was ingetrokken. De NOvA heeft met schaamrood op de kaken dit moeten bekennen. Stegehuis die verwikkelt zit in diverse procedures met advocaten in dubbelfuncties o.a.  rechters die gelijktijdig advocaat zijn (rechter-plaatsvervanger) Stegehuis stelt zich, o.a. gelet op het  afwijzend verzoek zich bij gebrek aan wetenschap op het standpunt dat informatie die is verkregen op deze buitenwettelijke wijze niet kan dienen als bewijsmateriaal omdat deze allen als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal dient te worden bestempeld.

 

Vanuit een datalekmelding heeft de directie van verantwoordelijk bestuursorgaan zelfs melding gemaakt dat tientallen oud--advocaten  misbruik hebben gemaakt van een onterechte autorisatie om privégegevens op te vragen vanuit het Handelsregister ondanks het feit dat zij geen advocaat meer ware

 

Inmiddels hebben ook Tweede Kamerleden vragen gesteld nu inmiddels ook is gebleken dat naast mensen/maatschappijen uit de TV-wereld er ook geheime gegevens van politici en bestuurders zijn gelekt.

 

Het komt Stegehuis voor dat alle advocaten die tot curator kunnen worden benoemd (zie de Recofa-lijsten) autorisatievergunning hebben verkregen echter het verantwoordelijke bestuursorgaan heeft (nog) nagelaten te melden of ook daar onderzoek naar is gedaan.

 

Autorisatie kan daarnaast ook gaan over  zogenoemde historische gegevens van diverse organisaties. Privéadressen van bijv. bestuursleden of functionarissen moeten eeuwig worden bewaard doch ook die niet-openbare gegevens zijn slechts in te zien door advocaten, notarissen en deurwaarders.

 

TUSSENTIJDS VERZOEK VAN RECLAMANT  STEGEHUIS TIJDENS HOORZITTING

 

Wederom komt de vraag bij Stegehuis bovendrijven of alle leden van de thans samen gestelde bezwaarschriftencommissie en de secretaris van de Commissie zijnde een toegevoegde ambtenaar van de gemeente Almelo onder bevelstructuur van B. en W.  t.b.v. de hoorzitting van heden 4 april 2022 juridisch voldoet aan de normen volledige onpartijdigheid en onafhankelijkheid, gelet op de gehele zaak en de diverse dwarsverbanden weshalve Stegehuis elk bezwaarschriftencommissielid verzoekt zich na opening van de hoorzitting en toelichting zijdens Stegehuis hier ter hoorzitting  eerst te verklaren hoe hij/zij “er in staan” en of zij de gehele zaak kunnen overzien mede o.a. daarbij gelet op het feit dat een Awb- bezwaarschriftencommissie ook een bestuursorgaan is waarop ook de WOB-wetgeving en jurisprudentie van toepassing is.

 

De vraag die ook naar voren kwam was  of de stadadvocaat van Almelo kantoor D was of dat de advocaat die voorheen werkte onder vlag van kantoor D werkte doch thans een eigen kantoor  heeft en naast advocaat ook plaatsvervangend rechter is de stadsadvocaat was al of niet ingehuurd door advcatenkantoor D. Het antwoord werd niet gegeven aan de Commissie. 

 

Aan het eind van de zitting stelde de Commissie nog enkele  juridische vragen aan de vertegenwoordigers van het College.

 

Door de Commissie werd aan de gemachtigde van Stegehuis  gevraagd wat en welke stukken hij nog miste. De gemachtigde gaf aan dat hij vele stukken miste o.a. van de communicatie tussen de gemeente Almelo en het notariskantoor en merkte daarbij op dat telefoongesprekken, whatsApp- en sms-berichten ook onder het begrip wobdocumenten vallen gelet op een uitspraak van de Raad van State uit 2019.

 

De commissie gaat zich thans beraden over het te geven advies aan B. en W.

Wordt vervolgd …..