Eerste Kamer doet goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk af.

10-12-2018 07:53

De Eerste Kamer heeft op 4 december 2018 de goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk afgedaan. Deze wet regelt de goedkeuring van het (facultatieve) protocol nr. 16 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

 

Met dit Protocol krijgen specifiek aangewezen nationale gerechten de bevoegdheid het EHRM te verzoeken om een advies over principiële (rechts)vragen over de interpretatie of toepassing van de rechten en vrijheden neergelegd in het EVRM of de daartoe behorende Protocollen. Voor Nederland zijn dit de Hoge Raad der Nederlanden (HR), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CvBb) en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

Wanneer het Protocol precies in werking zal treden voor Nederland is nog niet bekend. 

 

Naschrift : 

Vorige week werd ook bekend dat de Grote Kamer van het EHRM het eerste adviesverzoek (van de Franse Cour de Cassation) in behandeling zal nemen.