Antwoord op vragen van Tweede-Kamerleden over het bericht ‘Deze nieuwe en gevaarlijke cyberaanval wordt gewoon met de post bezorgd’

17-09-2019 09:11

De minister van Justitie beantwoord de gestelde vragen als volgt : 

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Weverling, Laan Geselschap en Worfsdorfer (allen VVD) over het bericht ‘Deze nieuwe en gevaarlijke cyberaanval wordt gewoon met de post bezorgd’ (ingezonden 12 augustus 2019).

 

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Deze nieuwe en gevaarlijke cyberaanval wordt gewoon met de post bezorgd’?

 

Antwoord 1

Ja, ik ken het bericht.

 

Vraag 2

Bent u bekend met de term 'warshipping', waarbij met een apparaat wordt ingebroken op plaatselijke wifi-netwerken?

 

Antwoord 2

Ja, ik ben bekend met de term ‘warshipping’.

 

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat pakketjes worden gebruikt om 'warshipping' toe te passen?

 

Antwoord 3

Hoewel ik bekend ben met de technische mogelijkheden, zijn mij geen gevallen bekend waarin ‘warshipping’ daadwerkelijk in de praktijk plaatsvindt.

 

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe vaak 'warshipping' de afgelopen tijd is geconstateerd in Nederland? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 4

Er zijn mij geen gevallen bekend waarin ‘warshipping’ is geconstateerd in Nederland.

 

Vraag 5

Is het mogelijk om pakketjes met desbetreffende apparatuur op te sporen en onschadelijk te maken tijdens het sorteerproces? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?

 

Antwoord 5

Er bestaan mogelijkheden voor organisaties (zoals pakketbezorgers en ontvangende bedrijven) om dergelijke pakketjes op te sporen tijdens het sorteerproces en vervolgens onschadelijk te maken. Het zal per organisatie verschillen of er sprake is van een postkamer met een scanstraat, hoe snel pakketjes worden uitgepakt en hoe grondig zij worden gecontroleerd.

 

Vraag 6

Kunt u aangeven hoe personen of bedrijven behoren te handelen indien zij een pakketje met genoemde apparatuur ontvangen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 6

Indien personen of bedrijven dergelijke pakketjes daadwerkelijk ontvangen worden zij geadviseerd aangifte te doen bij de politie.

 

Vraag 7

Heeft u contact met postbedrijven over pakketjes met desbetreffende apparatuur? Zo ja, welke afspraken zijn er tussen de overheid en de post-bedrijven gemaakt? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 7

Aangezien ‘warshipping’ in de praktijk voor zover mij bekend niet plaatsvindt zijn daarover geen afspraken met postbedrijven gemaakt.

 

Vraag 8

Zijn instanties (zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) op de hoogte van de schadelijke gevolgen van 'warshipping'? Zo ja, hebben zij deze techniek aangemerkt als risico voor digitale veiligheid? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 8

Hoewel dergelijke methodiek voor zover mij bekend niet is ingezet in de praktijk, is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op de hoogte van de mogelijke schadelijke gevolgen van warshipping. De NCTV richt zich op het beschermen van de nationale veiligheid en houdt rekening met verschillende risico’s op basis van dreigingsinformatie. Als daar aanleiding toe is adviseert het Nationaal Cyber Security Centrum - dat als het centrale informatieknooppunt op het gebied van cybersecurity voor de Rijksoverheid en organisaties binnen de vitale infrastructuur fungeert - haar doelgroeporganisaties over nieuwe dreigingsontwikkelingen.

 

Vraag 9

Is bekend op welke manier andere landen omgaan met 'warshipping' en het tegengaan hiervan? Zo ja, bent u bereid met deze landen samen te werken om «warshipping» tegen te gaan?

 

Antwoord 9

Er wordt op veel terreinen intensief met partnerlanden samengewerkt om dreigingen voor de digitale veiligheid te verkennen en af te wenden. Er zijn mij geen signalen bekend dat ‘warshipping’ in het buitenland wel plaatsvindt.

 

Vraag 10

Is bekend of deze techniek, naast cybercriminelen, ook gebruikt wordt door statelijke actoren? Zo ja, kunt u aangeven (zover dit kan met het oog op de nationale veiligheid) of de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) bekend is met deze techniek en of de AIVD weet hoe hij moet handelen in het geval «warshipping» door een statelijke actor wordt ingezet?

 

Antwoord 10

Er zijn mij geen gevallen bekend dat deze techniek in de praktijk is ingezet. Zoals aangegeven bij vraag 8, adviseert het Nationaal Cyber Security Centrum als daar aanleiding toe is haar doelgroeporganisaties over nieuwe dreigingsontwikkelingen.

 

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

 

Bron : Rijksoverheid

 

https://www.privacy-web.nl/nieuws/antwoord-op-vragen-van-de-leden-weverling-laan-geselschap-en-worfsdorfer-over-het-bericht-deze-nieuwe-en-gevaarlijke-cyberaanval?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Privacyweb+nieuwsbrief+16-09-2019

 

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 september 2019