Artikel 260, lid 3, VWEU, op grond waarvan een financiële sanctie kan worden opgelegd wegens niet-nakoming van de „verplichting tot mededeling van maatregelen ter omzetting van een richtlijn van de Unie”, is voor het eerst door het Hof uitgelegd

24-07-2019 08:11

Het Hof veroordeelt België tot betaling van een dwangsom van 5 000 EUR per dag omdat het derichtlijn inzake elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid voor een deel niet heeftomgezet en, a fortiori, omdat het de Commissie geen omzettingsmaatregelen voor het betreffende deel heeft meegedeeld.

 

Bron : Curia.Europa.EU

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190088nl.pdf

 

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen,