Belangrijkste wijzigingen beleidsregels 2021 (NZa) voor de gehandicaptenzorg

28-07-2020 09:16

Op 2 juli heeft de NZa de beleidsregels voor 2021 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen voor de gehandicaptenzorg op een rij.

 

Herziening prestaties crisiszorg gehandicaptenzorg

Voor de crisiszorg in de gehandicaptenzorg zijn drie nieuwe prestaties (licht, midden en zwaar) en bijbehorende tarieven ontwikkeld. De oude prestaties vervallen. Dit is een uitwerking van het advies van Equalis over de crisiszorg in de gehandicaptenzorg, waaraan een aantal zorgaanbieders en de VGN hebben meegewerkt. Deze prestaties kunnen gedeclareerd worden voor een bed dat wordt vrijgehouden voor of  bezet is door een cliënt die volgens de crisisregisseur is aangewezen op crisiszorg op een andere plek dan waar cliënt zijn reguliere zorg ontvangt. Deze prestatie is declarabel voor de dagen dat een cliënt aanwezig is op het crisisbed en de dagen waarop het crisisbed niet bezet is. Zorgaanbieders en zorgkantoren maken hier onderling nadere afspraken over.

 

Herziening prestatiebeschrijving en tarieven voor vervoer van en naar dagbesteding

In 2019 heeft de NZa een nieuwe prestatiestructuur voor vervoer in de gehandicaptenzorg ingevoerd. Omdat die prestatiestructuur gebaseerd was op een smalle basis aan kostenopgaven, heeft de NZa een nieuwe uitvraag vervoerskosten onder alle ghz-zorgaanbieders uitgezet. Ook is de bestaande bekostiging geëvalueerd, samen met zorgaanbieders, zorgkantoren en branches. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de vervoersmatrix: nieuwe categorie-indeling, tarieven zijn herijkt en toevoeging van categorieën vervoersmiddelen anders dan gecontracteerd taxivervoer.

De nieuwe matrix en de tarieven zijn de uitkomst van analyses op de brede input die door een groot aantal verschillende aanbieders bij de NZa is aangeleverd. De opzet was dat de kostenopgaven van aanbieders leidend zijn voor de matrixindeling en -tarieven, waardoor deze gemiddeld passend zijn. Alleen over de tarieven voor “eigen busjes van de instelling” hebben wij de NZa gevraagd om nader inzicht in de spreiding van de kosten, aangezien deze door meerdere leden niet herkend werden.

Speciaal over de weg naar passende prestaties en tarieven voor vervoer van gehandicapten heeft de NZa op de site een informatiekaart gepubliceerd.   

 

Toeslag epilepsie bij afwezigheid

Het is nu niet mogelijk om de toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg te declareren bij afwezigheid, terwijl de kosten voor deze cliënten wel doorlopen (medicatie, gespecialiseerd personeel). De mogelijkheid van afwezigheid heeft bovendien niet meegewogen in de bepaling van het tarief van de bestaande toeslag. Vanaf 2021 is het daarom mogelijk om voor alle cliënten die een toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen (laag, midden of hoog) de toeslag laag te declareren als de cliënt afwezig is.

 

Bron : Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

https://www.vgn.nl/nieuws/belangrijkste-wijzigingen-beleidsregels-2021-nza-voor-de-gehandicaptenzorg