Beroep op het voorzorgsbeginsel ex art. 91 lid 2 (juncto artikel 168) van het. Verdrag Werking van de Europese Unie in een Nederlandse Q-koortszaak.

20-10-2015 08:46

Enkele buurtbewoners van een toekomstige mega-geitenhouderij in de Nederlandse gemeente Hof van Twente (buurtschap Ambt Delden/Zeldam)

hebben via een juridische kantoor (BAWA) aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak gevraagd een rekest  ex art. 8:12a Awb in te dienen gerelateerd aan een sub-judice zijnde beroepsprocedure 201502765/2/R2 juncto 201502765/3/R2) t.b.v. het nemen van een Conclusie door de Staatraad Advocaat-Generaal Bestuursrecht t.a.v. een Nbw-vergunning mega geitenhouderij.

 

INHOUD VAN HET REKEST

 

M. de Voorzitter

 

Inleiding.

 

Bij uw Afdeling Bestuursrechtspraak is een hoger beroepsprocedure aanhangig onder rolnummer 201502765/2/R2.  Die zaak betreft een beroepsprocedure tegen de uitspraak van G.S. van Overijssel op bezwaar d.d. 30 maart 2015 tegen een “vergeven Nbw-vergunning aan Optiveco VOF t.b.v. een geitenhouderij te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente.

 

Aanleiding.

 

Het rekest ziet op de door de het Dagelijks Bestuur van de Provincie Overijssel gegeven op bezwaar voornoemd waarvan beroep en waartegen in eerste instantie de Afdeling geen acht heeft geslagen op het door verzoekers gestelde feit dat het bestreden besluit niet voldoet aan de indieningsvoorwaarden en oncontroleerbaarheid van gegevens en nalaten door de Provincie om een controle door te voeren. Uw Afdeling heeft in eerste instantie nalaten om op grond van algemeen volksgezondheidsbelang ambtshalve toetsing door te voeren t.a.v. het “aangeleverde materiaal” door de Provincie en het in het beroepschrift gestelde.

Er is nog sprake van een aanhangig beroep omdat binnen de termijn een verzetschrift is ingediend.

U wordt als voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak gevraagd om de Staatsraad Advocaat-Generaal Bestuursrechtspraak van de Raad van State te verzoeken een conclusie te nemen. Aan een beoordeling van de vragen m.b.t. de strijdigheid met de Nederlandse Grondwet komt u niet toe  omdat art. 120 van de Nederlandse Grondwet de rechter verbied de toepasselijke nationale wet aan de Grondwet te toetsen, waarvan akte.

 

De tot de Rechterlijke macht behorende Rechtbank Overijssel sector Bestuursrecht is niet in de procesgang betrokken omdat het i.c. administratief beroepszaak betrof. De Afdeling Bestuursrechtspraak behoort niet tot de rechterlijke macht. Daardoor is de Wet Algemene Bepalingen op de gestelde rechtsvragen niet van toepassing weshalve een te verdedigen  individueel gezondheidsbelang van verzoekers doch ook het algemene volksgezondheid belang en het belang van handhaving van de eigen grondrechten. zoals het recht op leven en het recht om gevrijwaard te zijn van marteling respectievelijk onvrijwillige blootstelling aan risico’s vanwege besmetting met de q-koortsbacterie alsmede en daarbij gepaard gaande onzekerheden niet gewaarborgd. 

Andere inwoners buiten EU-lidstaat Nederland kunnen toepasselijke nationale wetten laten toetsen aan de Grondwet.  Nederlanders, i.c. hier verzoekers, is die waarborg onthouden en wordt daardoor t.o.v. andere inwoners van EU-lidstaten in een moeilijker procespositie gedrukt. ( uitholling van nationale rechtsmiddelen helpt andere EU-lidstaat-inwoners aan toetsing van de wet aan de nationale Grondwet doch niet in Nederland) .

 

Echter  handhaving van grondrechten is een belang die verzoekers wel toekomt. Alle EU-lidstaten hebben een Constitutioneel Hof behalve Nederland. Deze vormen absolute mensenrechten waarop  een rechtsstaat geen beperkingen mag toegestaan. Vermoedt een rechter dat deze absolute fundamentele rechten door het besluit kunnen worden geschonden, dan vergt een rechtsstaat dat deze schendig wordt voorkomen.

 

In deze door verzoekers gedane beroep middels indiening van dit rekest gedane beroep op de eerbiedigende werking van artikel 8:12a  Awb omdat het een zaak van zowel individueel als wel algemeen gezondheidsbelang betreft ligt een welwillend oor van u als voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak in de rede.  De beantwoording van deze  belangrijke rechtsvraag middels het nemen van een conclusie door de Advocaat Generaal Bestuursrecht van de Raad van State  kan van belang zijn voor de rechtseenheid zowel in Nederland als wel binnen de EU  of de rechtsontwikkeling in het licht van de vigerende  Nederlandse voorzorgsbeginsel ex art.  artikel 191 lid 2  (juncto artikel 168) van het. Verdrag  Werking van de Europese Unie.

 

Het vasthouden door de vergunningverlenende overheden respectievelijk het dagelijks bestuur van de gemeente Hof van Twente en i.c. Gedeputeerde Staten van Overijssel met in hun kielzog  het Ministerie van Volksgezondheid en Economische Zaken aan de oude jurisprudentie van uw Afdeling met een beroep dat justitiabelen zoals hier verzoekers zich  dienen te conformeren aan die jurisprudentie van de Afdeling, is rechtens niet langer te verdedigen door een rechtsstaat.  Het komen tot wijziging van de jurisprudentie rechtvaardigt in dit geval de toepassing van art. 8:12a Awb en doet recht aan alle partijen.

 

De te nemen conclusie door de Advocaat-Generaal Bestuursrecht van de Raad van State is niet bindend t.a.v. de voorliggende Hogere Beroepsprocedure er echter zou er wel toe kunnen leiden voor U respectievelijk Uw Afdeling om op grond van het Algemeen Belang over te gaan tot het stellen van  pre judiciële vragen.

 

Gelet op het door verzoeker in dit rekest gestelde hebben verzoekers  daardoor zowel als belanghebbende binnen de Awb als wel in hun hoedanigheid als Europese burgers  het belang naar voren gebracht dat de Advocaat- Generaal Bestuursrecht komt tot zijn conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a Awb. Ook om die reden ligt voor u het vragen van een Conclusie aan de Staatsraad Advocaat-Generaal in de rede.  

 

De behandeling.

 

Te bepalen ware hiertoe in deze dat het hoofdgeding i.c. het beroep wordt geschorst gedurende de behandeling van dit rekest, waarvan akte.

Als gemachtigde van verzoekers verzoek ik u dag en uur te willen bepalen waarop dit verzoek ter zitting zal worden behandeld.

In afwachting van uw hopelijk positieve beslissing op dit rekest, tekent,

Gemachtigde.

========================================================== 

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 oktober 2015