Beroep op verschoningsrecht van journaliste van de Stentor gegrond. Art. 10 EVRM

17-05-2018 08:19

De Rechtbank Overijssel deed recent een uitspraak in een voorlopige getuigenverhoorhoor waarbij bronbescherming van de journaliste werd toegewezen.

 

Het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen vloeit rechtstreeks voort uit artikel 10 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Bescherming van journalistieke bronnen vormt volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) één van de hoekstenen van de door artikel 10 EVR beschermde persvrijheid. Zonder die bescherming zouden potentiële bronnen kunnen worden afgeschrikt om de pers te informeren over zaken van algemeen belang, met het gevolg dat de rol van de pers als ‘publieke waakhond’ wordt ondergraven. Een inbreuk op de vertrouwelijkheid van journalistieke bronnen vereist een stringente toetsing en moet kunnen worden gerechtvaardigd door een zwaarwegend publiek belang. Het voorgaande volgt onder meer uit het arrest van het EHRM van 22 november 2012, nr. 39315/06, Telegraaf Media c.s./Nederland.

 

Bron: Rechtspraak.NL

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:946

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 18 mei 2018