Bevoegdheden in een WOB-zaak verdeeld over drie bestuursorganen. College van PG, College van B. en W. en VRT. De Bezwarencommissie Veiligheidsregio Twente geeft als laatste over drie weken advies aan het bestuur van de VRT over het Awb-bezwaarschrift.

17-10-2016 08:37

De volledig uit juristen bestaande bezwarencommissie van de VRT hoorden de bezwaarmakers in een openbare hoorzitting. Onderstaand de tekst van de pleitnota van hun raadsman in een vervolgzitting van de vuurwerkrampzaak.                                                                                                                                                                            

 

Mevrouw de Voorzitter, leden van de Cie.,

 

FORMEEL PUNT

 

Het is u bekend dat deze zaak waarvan heden deze hoorzitting plaatsvind is gerelateerd aan de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 weshalve aan de zijde van reclamanten er vanuit wordt gegaan dat er bij u geen redenen aanwezig zijn om zich te verschonen.

 

VOORGESCHIEDENIS 

 

Op 25 april 2016 werd aan het DB en Algemeen bestuur van de VRT verzocht om afschriften van alle documenten, brieven, emailverkeer enz. vanaf 1972 tot op heden welke  betrekking hebben t.a.v. vuurwerkopslag aan de tollenstraat en de vuurwerkramp van 13 mei 2000 . In eerste aanleg vanaf 1972 m.b.t. Kunstvuurwerkbedrijf S en later SE Fireworks BV en nog later SE Fireworks VOF.

 

Gelijke tijd werd verzocht om alle afschriften van gegevens van de afdeling preventie van de brandweer Enschede ter zake het aanvalsplan welke zij voor SE Fireworks hebben vervaardigd. Tevens werd verzocht om de afschriften van de talloze adviezen welke door de brandweer Enschede is gegeven, ook ten aanzien van de vergunningenverlening vanaf 1972 en betrekking hebbende op de vuurwerkopslag aan de Tollenstraat alsmede alle afschriften betrekking hebbende op het onderdeel H- vuurwerk welke deel uitmaakt van het dossier Brandweer m.b.t. Kunstvuurwerkbedrijf  S. en later SE Fireworks BV en nog later SE Fireworks VOF. Ook de informatie/afschriften m.b.t. en ten aanzien van de opslag in containers wordt gevraagd. Tevens wordt gevraagd om alle afschriften en correspondentie van de telefoonnotities, verslagen en e-mailberichten die VRT en de daaronder vallende ambtenaren vanaf de datum 1 oktober 2010 tot op heden heeft verzonden en heeft ontvangen van het gemeentebestuur en ambtenaren en andere functionarissen van de gemeente Enschede m.b.t. al het voornoemde waaronder ook begrepen het aanvalsplan enz. tot op heden 25 april 2016. Bij beschikking van 24 mei 2016 wijst de VRT het verzoek gedeeltelijk toe  en wordt emailverkeer tussen de ambtenaren van de gemeente Enschede en de ambtenaren van VRT overgelegd. Het overgrote deel van het verzoek werd geweigerd zulks onder terug-verwijzing naar B. en W. van Enschede.

 

BEZWAARSCHRIFT

 

Tegen voornoemde beschikking werd op 26 mei 2016 een Awb-bezwaarschrift ingediend.

Uw Commissie dient te VRT adviseren hoe zij moeten beslissen na heroverweging en nadat beide reclamanten door uw Commissie zijn gehoord.

 

Het is beide reclamanten gebleken dat  de gemeentelijke vertegenwoordiger op 18 mei 2016 contact met u en met uw vertegenwoordiger heeft gehad en dat de Commissie bezwaarschriften aan het College van B. en W. zou hebben gevraagd te reageren op de stelling van een getuige dat er wel degelijk een aanvalsplan is geweest ondanks de verklaring van de brandweercommandant bij de Commissie Oosting dat er geen aanvalsplan was.

 

Hier ter zitting merkt reclamant Bakker opnieuw op in de gemeentelijke procedure is verzocht om de geduide getuige te doen laten horen doch de Enschedese bezwarencommissie heeft om redenen die niet bekend zijn daarvan afgezien. Ook is in die procedure de Voorzitter verzocht om dhr. Mans ter hoorzitting op te roepen doch daartoe is, na aanvankelijke instemming, om voor reclamanten onduidelijke redenen is daarvan door de Enschede bezwarencommissie afgezien.

 

VRT heeft niet beschikt zoals mede was gevraagd t.a.v. afgifte van alle afschriften betrekking hebbende op het onderdeel H- vuurwerk welke deel uitmaakt van het dossier Brandweer m.b.t. Kunstvuurwerkbedrijf S. en later SE Fireworks BV en nog later SE Fireworks VOF.

 

VRT baseert zich in het besluit, waarvan bezwaar, op een Algemene afspraak doch dat kan geen rechtsgrondslag zijn voor afdoening  t.a.v. het door de heren Paalman en Bakker ingediende rekest bij de VRT.

 

Niet gebleken dat de commandant van de brandweer de heer W. bevoegd, gemachtigd of gemandateerd is om namens het dagelijks bestuur van de VRT een op rechtsgevolg gerichte beschikking te nemen.

 

Mandaatbesluiten,  afschrift van het overgangsprotocol ontbreken ! De vuurwerkrampzaak onderdeel brandweer is en was een lopende zaak welke onder de formele verantwoording van het VRT valt.

 

Over de 4 in beslag genomen dossiers op 30 mei 2000 door de Politie Twente, dhr. K en M en de direct daaraan verwante PV en Bevel OM, brief van dhr. A. zal reclamant Paalman  thans het woord aan u richten.  Zie zijn pleitnotitie !

 

Nadere aanvullende  toelichting door reclamant Paalman.

 

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

T.a.v. deze VRT-zaak ontbreken dit moment ontbreken er o.a. drie brandweer-dossiers en het wel gemaakte aanvalsplan SE Fireworks. Reclamant Paalman zal thans het woord aan u richten. Zie zijn pleitnotitie !  

 

Nadere toelichting door reclamant Bakker.

 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Einde toelichting reclamant Bakker en reclamant Paalman

 

Mevrouw de Voorzitter, Leden van de VRT-Bezwarencommissie,

 

Omdat een deel van het verzoek en bezwaar van beide reclamanten onder verantwoording valt van het college van B. en W.van Enschede  is het van belang, ook t.a.v.  het vervolg van rechtszitting zaaknr. AWB-1421  van 12 aug. 2016, dat u kennis neemt van de als gedingstuk ingebrachte pleitnota omdat anders voor u en uw Commissie een onvolledig beeld  ontstaat of kan ontstaan weshalve het volledige deel van die tekst ook is opgenomen in de pleitnota van heden, luidende ;

 

Pal nadat de vuurwerkramp van 13 mei 2000 plaats had gevonden besluiten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid om een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie in te stellen zulks onder voorzitterschap van mr. dr. M. Oosting in te stellen. Honderden mensen worden vervolgens geïnterviewd, duizenden documenten worden doorgenomen door de Commissie en uit het eindrapport dat vijftienhonderd pagina's beslaat blijkt dat tienduizenden pagina’s zijn bestudeerd. De stukken waarvan afschriften wordt gevraagd worden deels genoemd in het Rapport Oosting en deels worden de stukken om onverklaarbare redenen niet geduid. Het is eiser, hierna te noemen Bakker, niet bekend welke stukken wel en welke stukken niet aan de Commissie Oosting zijn verstrekt.

 

In reeds door ons kantoor namens Bakker maar ook namens dhr. Paalman tegen de gemeente Enschede  gevoerde WOB-en Archiefwetprocedures zijn reeds enige honderden pagina’s alsnog openbaar geworden. Wat reeds openbaar is wordt niet nogmaals openbaar gemaakt weshalve de conclusie kan worden onttrokken dat destijds in 2000 en 2001 niet alle stukken ter hand zijn gesteld van de Commissie Oosting. 

 

Mede o.a. vanwege het feit dat eiser geen index heeft gezien t.a.v. de stukken die wel aan de Commissie Oosting ter hand zijn gesteld door het openbaar bestuur gemeente Enschede en Provincie Overijssel en de desbetreffende  advocaten vormde dat mede  aanleiding voor dhr. Bakker om een WOB-rekest in te doen laten dienen om zodoende volledige openbaarmaking van alle stukken die te maken hebben met de vuurwerkramp openbaar te krijgen en om inzicht te verkrijgen in de besluitvormingsprocessen van het Enschedese openbaar bestuur van de departementen in Den Haag van destijds. De bestuurs-en milieurecht advocaat  die namens partij SE Fireworks tot vlak voordat de vuurwerkramp plaatsvond over de te betalen schadevergoeding onderhandelde met het dagelijks bestuur van de gemeente Enschede  (art 49 WRO t.b.v. VINEXPLAN- Groot Roombeek) heeft na de ramp van 13 mei 2000  niets meer van zich laten horen. Het verplaatsingsdossier is Bakker nimmer ter hand gesteld. Dat dossier ( niet 2 a 3 blz) doch het hele dossier (enkele ordners) is ter openbaarmaking opgevraagd doch tot op heden verborgen gebleven, naast het brandweerdossier en dossier gemeentelijk grondbedrijf.

 

De Vuurwerkramp-WOB-zaken werd ingeleid middels een integraal WOB-rekest doch na een AWB-hoorzitting te Den Haag op het kantoor van de Nationale Politie heeft de Voorzitter van de hoorcommissie Mevrouw Mr. Prof Overkleeft bepaald dat op het integrale rekest deels diende te worden beslist door twee verschillende bestuursorganen.  T.a.v. de eis openbaarmaking van het BIZ-rapport 25 augustus 2004 werd de Korpschef Nationale Politie als beslissingsbevoegdheid bestuursorgaan aangewezen en deed de meervoudig kamer van uw rechtbank uitspraak op 3 mei 2016 (  ECLI:NL:RBOVE:2016:1578 ) . T.a.v. het wobrekest-deel m.b.t. openbaarmaking documenten opsporingsonderzoek na 13 mei 2000 t.a..v. de  verplaatsingsplannen van voor 13 mei 2000 van het bedrijf SE Fireworks is het College van Procureurs-Generaal van het O.M. .namens de Minister van Veiligheid en Justitie  beslissingsbevoegd. Wegens weigering van het College van PG om op een bezwaarschrift uit 2015  van Bakker een beslissing te nemen volgde na een ingebrekestelling een uitspraak van de Rechtbank Overijssel d.d. 27 juli 2016 ( zaakno.: AWB/1453 ) waarbij de Minister van Justitie wed gesommeerd om binnen 14 dagen op het bezwaarschrift te beslissen onder dwangsomverbeuring van 15000 euro bij verdere weigering. De door de rechter gesteld termijn is inmiddels verstreken doch ondanks deze duidelijke uitspraak heeft tot op heden de Minister van Justitie niet beslist op het bezwaarschrift van 2015.

 

Voornoemde twee Wob-zaken staan formeel los van elkaar en los van deze derde WOB-zaak doch op dieper niveau is er een duidelijke samenhang weshalve de twee voorliggende nog sub-judice zijnde zaken in het onderhavige beroep zijn verwoord gelet op de causale verbanden, waarvan akte.  

 

Het derde deel van de openbaarmakingszaak ingevolge de Archief wet en WOB betreft de VOLLEDIGE openbaarmaking van de dossier Brandweer, Grondbedrijf  en het dossier onderhandelingen t.a.v. de te betalen vergoeding t.b.v. de verplaatsing van SE Fireworkst t.b.v. VINEX-projectrealisatieplan Groot-Roombeek alsmede een aantal geduide documenten andere dossiers betreffende en een afschrift van een verzendbewijs van een brief van de gemeente Enschede aan een geduid advocatenkantoor in Enschede. 

 

De dato 15 maart 2016 heeft er op het stadhuis van de gemeente Enschede een 2,5 uur durende hoorzitting plaatsgevonden. Ondanks daartoe strekkend verzoek van cliënt heeft de gemeente geen afschrift van het verslag/notulen overgelegd aan de rechtbank. Naar de redenen daarvan kan men slechts gissen.

 

Ter hoorzitting is door Bakker aangedrongen op het horen van o.a. dhr. Mans de alstoen verantwoordelijke burgemeester in een vervolg-hoorzitting. Al hoewel de Voorzitter van de Bezwarencommissie te kennen gaf daar niet onwelwillend tegenover te staan is in het advies en het bestreden besluit waarvan thans beroep dat echter niet opgenomen. Gemeentelijke notulen ontbreken.

 

Op verzoek van de Voorzitter van de hoorcommissie is aan dhr. Bakker verzocht gegevens te overleggen waaruit zou kunnen worden gedistilleerd dat er op 13 mei 2000 wel een aanvalsplan was. Overgelegd is alstoen een schriftelijke verklaring van de heer Z., destijds brandweerman, een proces-verbaal van verhoor van dhr Paalman uit Rijssen van PD-Recherche. Kantoor BAWA heeft die stukken aan de Rechtbank doen laten toekomen.

 

In de publieksuitgave worden de belangrijkste bevindingen van het Commissie Oosting-onderzoek bondig samengevat. Kort en krachtig geeft de brochure antwoord op vragen over onderwerpen als: de oorzaak van de brand, de verantwoordelijkheid van SE Fireworks, de de vergunningen, het optreden van de Rijksoverheid en gemeente Enschede/Provincie Overijssel doch niet valt te lezen een index van alle stukken die door de gemeente Enschede enz. zijn aangeleverd aan de Commissie Oosting. Vast staat reeds dat de Commissie Oosting tot zijn conclusie is gekomen zonder kennis te dragen van alle stukken, waarvan akte !

 

Nu zowel de heer Bakker maar ook dhr. Paalman in recent gevoerde WOB en Archiefwet-procedures in gezamenlijkheid reeds honderden blz. aan stukken boven water hebben weten te krijgen is het daarom ook mede van belang dat de gevraagde resterende tot op heden niet openbaar gemaakte stukken, waaronder dus ook begrepen alle stukken van de Enschedese brandweer, aan de openbaarheid prijs worden gegeven.

 

Niet alleen de heer Bakker heeft recht op volledige openbaarheid doch de gehele Enschedese bevolking en de rest van Nederland. Waarheidsvinding is het fundament van ons democratisch bestel.

 

Tot zover in eerste termijn !

 

Rechtspraktijk BAWA

Gemachtigde van beide reclamanten.