Chrono Vuurwerkramp Kamer (def.)

15-11-2018 15:09

Op 6 december a.s. zit Paul van Buitenen in de Tweede Kamer bij de commissie Justitie & Veiligheid. Hij heeft hen dinsdag een 30 pagina's tellende chronologie over de Vuurwerkramp gestuurd. Deze is door hem gereconstrueerd op basis van reviewbevindingen. Waarover gaat het?

 

Vuurwerkregelgeving (1996-2000) in Nederland vóór de ramp. De strijd tussen twee betrokken ministeries (VROM en V&W) en de daaruit resulterende wanorde.

 

S.E. Fireworks (vóór 1998) de overname. Er heerst illegaliteit.

 

S.E. Fireworks (1998-2000), tussen overname en ramp: succes, sabotage en vergunningverlening: Nieuwe gegevens boven water.

 

Vuurwerkramp (13 mei 2000): het werken op de rampdag, het vroegere vuurwerk en de betekenis van het brandweeroptreden.

 

Nederlandse overheid (14 mei 2000) reageert onmiddellijk met ingraven en rugdekking zoeken. Preparatie van dossiers, aangeven gewenste onderzoeksuitkomsten.

 

Openbaar Ministerie (23 mei 2000) in de tunnel. Tien dagen na de ramp staat de Officier van Justitie schuimbekkend voor een Fireworks directeur te tieren dat hij hem wel klein krijgt. Het OM blijkt in een tunnel te zitten.

 

Klusjesman Fireworks (aug. 2000). Hij was op het terrein, maar van het OM hoeft hij niets te verklaren; het OM verschaft hem een 2 jaar durend zwijgrecht.

 

Ministerie van Justitie (sept. 2000). Op ministerie vindt bijeenkomst plaats waarbij het scenario van escalatie van brand naar ramp wordt bepaald. Dit is lang vóór beëindiging van de onderzoeken. Daarvoor ontbrekend bewijs moet nog worden samengesteld.

 

Kandidaat-brandstichter (okt. 2000). Het OM tipt de politie op een geschikte aangever. Als het Tolteam niet aanslaat worden niet kloppende kenmerken opgelost doordat de door het OM aangebrachte aangever zich spontaan meldt.

 

Regie door college Pg's (2000-2018). Het college van procureurs-generaal bemoeit zich met vervolgingsbesluiten, formuleren onderzoeksopdrachten, aanwijzen onderzoekers, belasteren klokkenluider en geheim houden van documenten.

 

Commissie Oosting (febr. 2001). Oosting brengt rapport uit, afgestemd met OM, NFI en TNO. Contra-expertises die extra gewicht moeten geven blijken niet te bestaan. schuld wordt bij Fireworks gelegd, buiten mandaat, nog vóór de rechter beslist.

 

Mans in de gemeenteraad (maart 2001). Burgemeester Mans misleidt de gemeenteraad van Enschede. Kernpunten gemeentelijk handelen verkeerd weergegeven. Mans komt er mee weg door coalitieafspraken college.

 

Verantwoording aan Tweede Kamer (april 2001). De antwoorden van het kabinet aan de Tweede Kamer zijn niet informatief, maar juist gericht op verhulling van informatie. Ook de bewindslieden komen er mee weg.

 

Rechtbank Almelo (april 2002) spreekt een moedig vonnis uit tegen de Fireworks eigenaren. Hoewel de veroordeling niet terecht is (review), is het oordeel wel mild. De rechtbank gaat niet mee in de wilde beschuldigingen van het Openbaar Ministerie en kent strafvermindering toe vanwege de keuzes van het OM.

 

Klokkenluiders politie Twente (mei 2002). Twee rechercheurs melden misstanden uit het strafrechtelijk onderzoek bij de nieuw aangetreden korpschef politie Twente. Met deze melding wordt verkeerd, onzorgvuldig en nalatig omgesprongen. Ondanks belofte dat er naar de klachten gekeken zal worden, zien de melders niets in de praktijk. Onechte bewijsmiddelen blijven onderdeel uitmaken van het dossier.

 

Onschuldig veroordeeld (aug. 2002). André de Vries, die aan zijn haren als verdachte is binnengehaald, die nooit heeft geweten wat hem overkwam, die als kwetsbare verdachte op oneigenlijke wijze is verhoord, wordt veroordeeld: 15 jaar cel!

 

Nogmaals de klok luiden (nov. 2002). Beide rechercheurs zien zich genoodzaakt hun melding te formaliseren en aan te dringen op indiening bij het gerechtshof.

 

Tegenacties Openbaar Ministerie (14.1.2003). De korpschef vraagt aan de advocaat-generaal van het Hof om naar de aantijgingen te kijken. De insteek van de AG is het onderuithalen van de beide rechercheurs.

 

De advocaat-generaal levert eenzijdige kritiek op de melders en doet geen poging tot waarheidsvinding. Hij schrijft dat beide melders afzien van een getuigenverklaring en denkt hen uit het proces te hebben geëlimineerd.

 

Regiezitting gerechtshof (24.1.2003). Door een lek vanuit justitie en daaropvolgende actie van mr. Plasman (verdediging Fireworks/Bakker) wordt het Hof geconfronteerd met het feit dat het OM probeerde cruciale informatie achter te houden voor het Hof. De advocaat-generaal wordt bevolen de ontbrekende stukken toe te voegen. Niets van dit incident is terug te vinden in stukken van het OM of het tussenarrest van het Hof.

 

Brief aan minister Donner (28.1.2003). Mr. Plasman schrijft noodgedwongen een alarmbrief aan de minister van justitie Donner, waarin hij schrijft dat 2 rechercheurs grove onregelmatigheden hebben gemeld binnen het strafrechtelijk onderzoek en dat de advocaat-generaal deze informatie heeft willen weghouden bij het gerechtshof. Hij verzoekt Donner om een rijksrechercheonderzoek. Mr. Plasman krijgt een bevestiging van ontvangst en hoort verder niets meer op zijn brief.

 

Klokkenluiders getuigen bij Hof (13.3.2003). De beide rechercheurs leggen een verklaring onder ede af betreffende achterhouden bewijzen, valse bewijzen, belastend materiaal dat niet is onderzocht, mogelijke regie door college Pg's en valsheid in geschrifte.

 

Vrijspraak André de Vries (12.5.2003). Het gerechtshof besluit daarop dat de door het OM aangevoerde bewijzen tegen De Vries ondeugdelijk zijn gebleken en spreekt De Vries wegens gebrek aan bewijs vrij.

 

Verzwaarde veroordeling Fireworks (12.5.2003). In tegenstelling tot de rechtbank Almelo neemt het Hof Arnhem de verregaande tenlasteleggingen van het OM wél over en verzwaart de veroordeling van de Fireworks directie naar 'dood door schuld'. Alle 7 tenlasteleggingen en 14 bewijsmiddelen zijn in de review weerlegd.

 

Bureau Interne Zaken (16.11.2003). Op advies van het OM wordt er een tuchtrechtelijk onderzoek gelast door de de korpsleiding naar het Tolteam. In werkelijkheid blijkt de leiding hiermee beide klokkenluiders uit te willen schakelen. Het BIZ doet zijn werk echter 'te goed' en als zij eerder achtergehouden informatie alsnog ontvangen, schrijven zij aan burgemeester Mans dat zij vermoeden dat politie en OM de rechterlijke macht bewust hebben misleid.

 

Rijksrecherche (inschakeling 28.11.2003). Burgemeester Mans contacteert minister Donner. Die laat via college Pg's de rijksrecherche inschakelen. BIZ moet stoppen met onderzoek en alle spullen bij de rijksrecherche inleveren. Het BIZ stelt voor de zekerheid een kopie van het dossier veilig op een geheime plaats. Het BIZ krijgt de indruk dat de rijksrecherche er alles aan doet om de BIZ-conclusie onderuit te halen. De waarheidsvinding is daaraan ondergeschikt gemaakt.

 

Rijksrecherche (rapport 7.6.2004). Het rijksrechercherapport stelt geen enkele bevestiging te hebben gevonden van misleiding van de rechterlijke macht, maar levert wél materiaal aan voor een meineedklacht tegen een van de melders. Uit de review blijkt dat zij niet aan waarheidsvinding hebben gedaan en niet hebben voldaan aan de onderzoeksopdracht.

 

TNO-Vuurwerkproeven (2003-2006). In 2001 doet TNO een voorstel aan de EU voor vuurwerktesten op grote schaal. Immers, zo schrijft TNO, uit de classificatie en hoeveelheid vuurwerk is zo'n explosie niet te verwachten. Tegelijkertijd levert TNO aan het OM als resultaat dat de explosies te wijten waren aan 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk. TNO klantvriendelijk? Bij de proeven in oktober explodeert onverwacht een container met als klasse 1.4 (licht) geëtiketteerd vuurwerk. Volgens TNO een vergissing, volgens mij niet. TNO rapporteert dat het zwaar vuurwerk was; niets aan de hand.

 

Rol minister Remkes (2002-2007). In zijn circulaires en brieven aan Tweede Kamer, besturen van gemeentes en brandweerkorpsen verkondigt Remkes dat het blussen van vuurwerk gewoon 'routine blusacties' zijn en blijven. Dat het buitenland afwijkt komt omdat Nederland voorop loopt. Een ervaren vuurwerkland nietwaar?

 

Rol minister Donner, (2002-2006). De Kamer is door Donner misleid betreffende de onderzoeken van Bureau Interne Zaken en de Rijksrecherche. Ook wimpelde hij vragen over de positie van beide klokkenluiders af met ongepaste argumenten. Ik vermoed dat Donner een belangrijke rol speelde bij de regie over het strafrechtelijk proces en het ontbreken ervan. Dat baseer ik op de samenloop van zijn functies, informatiepositie en gedragingen betreffende het dossier.

 

Nieuwe aanwijzingen (2010). In april 2010 komen zoveel nieuwe aanwijzingen naar boven (getuigenverklaring, boek en Tv-uitzendingen) dat het OM mogelijk zaken heeft laten liggen bij het strafrechtelijk onderzoek. Het OM ontkomt er niet aan om een nieuw oriënterend feitenonderzoek te openen.

 

Feitenonderzoeken (2010-2012). De ontmanteling van de nieuwe feiten gebeurt in fases. Het onderzoek, zonder opsporingsbevoegdheden, wordt uitgesmeerd over drie fases: Esaltato 2010, VerEsal 2011 en Daslook 2012. Steeds wordt een ander OM en een ander politiekorps met de inventarisatie belast, met steeds het college van Pg's als opdrachtgever. De onderzoeksopdracht wordt steeds verder beperkt en een cruciale getuige wordt psychologisch onbetrouwbaar verklaard. Hoopvolle signalen uit de onderzoeken worden gesmoord. Informeel wordt naar het college Pg's gewezen. De HOvJ, verantwoordelijk voor VerEsal, is nu benoemd als hoofd van het Huis voor de Klokkenluiders. Kafka in de polder?

 

Wéér de rijksrecherche doofpot (2012). Het laatste feitenonderzoek wordt uitgevoerd door de rijksrecherche. Op speciaal verzoek van het college Pg's met dezelfde mensen als in 2004 (sic!). De drie laatste openstaande aanwijzingen blijken fake te zijn en kunnen zonder onderzoek worden opgelost. Toch duurt het een jaar voordat dit resultaat bekend wordt gemaakt. 

 

Blusvoorschriften (2000-heden). Er bestaan tegenstrijdige blusvoorschriften voor vuurwerk in de verschillende veiligheidsregio's in Nederland. In sommige regio's lopen de brandweerlieden levensgevaar omdat zij de BZK-voorschriften moeten volgen, in andere regio's heeft men de voorschriften aangescherpt door offensief optreden (blussen) te vervangen door defensief optreden (evacueren, afstand houden en uitbreiding brand voorkomen).

 

Rol minister Grapperhaus (2018). Met de recente antwoorden (6 juni jl.) en Kamerbrief (7 november jl.) van minister Grapperhaus zijn twee problemen. Ten eerste neemt hij klakkeloos de foutieve standpunten van minister Remkes over en ten tweede misleidt hij (m.i.) de Kamer daarbij door drie onwaarheden te verkondigen.

 

Wordt vervolgd ...

............................

 

Bron: PvB

https://www.linkedin.com/pulse/chronologie-vuurwerkramp-naar-kamer-paul-van-buitenen/?published=t

 

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 15 november 2018