Civiele cassatiebalie splijt uiteen ?

08-07-2016 16:21

Bij het plaatsen van de inhoud van het vorige artikel blijkt dat deze een voorspellende inhoud had, gelet op het civiele arrest van 5 juli jl. zoals dat op de (rol-)zitting van de Strafkamer Hoge Raad werd uitgesproken: ECLI:2016:1389

Cassatieprocesrecht. Verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat bij de Hoge Raad (art. 407 lid 3 Rv). Gevolgen van het verval van de aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ (art. 9j lid 1 Advocatenwet). Schorsing geding van rechtswege, art. 226 Rv. Wijze van hervatting van het geding in dagvaardings- en verzoekschriftprocedures.

 

Op 17 juni 2016 werd een conclusie uitgebracht door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Vooreerst wijzen wij u op de punten 2.2.  en 2.40 van die conclusie.

 

Punt 2.2  luidende : 

Gezien de ruime vraagstelling in dit incident en de – mij ambtshalve bekende – omstandigheid dat er thans verschillende zaken bij de Hoge Raad aanhangig zijn waarin op enig moment in de cassatieprocedure de voor een procespartij optredende advocaat zijn of haar aantekening als cassatieadvocaat heeft verloren dan wel (op korte termijn) zal verliezen, zal ik de problematiek in een zo breed mogelijk kader uiteenzetten.

 

Punt 2.40 luidende :

Uiteraard is het aan de cassatieadvocaten die onder het hiervoor geschetste regime vallen (voorheen de ‘Haagse balie’) en van wie de voorwaardelijke aantekening dus dreigt te vervallen, tijdig voor een oplossing van hun cliënt(en) zorg te dragen door een (wel) gekwalificeerde kantoorgenoot of andere cassatieadvocaat in te schakelen. Een oproep daartoe door de NOvA zou wellicht behulpzaam kunnen zijn bij het noodzakelijke bewustwordingsproces bij de cassatieadvocaten die het aangaat.  (….)    

 

Bijzondere aandacht zal ook nog worden gewijd aan conclusiepunt 2.25 luidende :

In de (openbare stukken met betrekking tot de) ontstaansgeschiedenis van de huidige regeling (art. 9j Advocatenwet en afdeling 4.2 van de Verordening op de advocatuur) is niet met zoveel woorden aandacht besteed aan de situatie dat de hoedanigheid van cassatieadvocaat lopende een procedure wordt verloren. (….)  

 

Eerste opm. EMLS :   Blijkbaar zijn er ook niet-openbaren stukken. Deze zullen door EMLS worden opgevraagd. 

Wordt vervolgd............