De te nemen beschikking op rekest van 9 november 2016 in de vuurwerkrampzaak van 13 mei 2000 wordt door B. en W. van Enschede verdaagd tot 19 januari 2017

27-12-2016 16:07

Bij schriftuur van 15 december 2016 heeft de Directeur Concernstaf namens het huidige Dagelijks Bestuur van de gemeente Enschede de te nemen beschikking verdaagd tot 19 januari 2017.

 

R.J. Bakker uit Enschede had middels een rekest gestoeld op twee wetten om openbare transparantie verzocht van documenten aantekeningen, emailverkeerafschriften enz. van de gemeente Enschede m.b.t. de gemeentelijke besluitvorming om meteen na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in gezamenlijkheid met de rijksoverheid ( Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en het dagelijks bestuur provinciaal bestuur van Overijssel te komen tot een instellingsbesluit t.b.v. een onafhankelijk onderzoek. Het instellingsbesluit d.d. 26 mei 2000 is gepubliceerd in de Staatscourant op 29 mei 2000, nr. 103. 

 

Middels dat instellingsbesluit  werd daardoor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) geïnstalleerd. Het verstrekken van informatie kan niet worden geweigerd omdat publicatie en beoordeling van documenten op dit moment de voornoemde onderzoekscommissie niet meer kan belemmeren in het uitoefenen van haar controlerende taak omdat het instellingsbesluit d.d. 14 mei 2001 is ingetrokken waarvan publicatie is verschenen in de Staatscourant van 29 mei 2001, nr. 101 / BZK

 

Gelijktijdig werd  verzocht om afschriften van alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) vanaf 1998 tot 2005 met de eigenaar van de grond en opstallen locatie SE Fireworks aan de Tollenstraat te Enschede, respectievelijk zijn advocaat en zijn onteigenings-en planschade adviseur alsmede alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) die is gevoerd vanaf 1998 tot 2005 met de exploitanten van SE Fireworks VOF (ex werknemers van SE Fireworks BV )  respectievelijk hun beide advocaten  en/of een  BV.

 

Ook dient B. en W. van Enschede te beschikken t.a.v. alle afschriften van documenten die vallen buiten de zaak zoals geduid in de uitspraak d.d. 8 november 2016  AWB 16/2041

 

Zie ook: https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp

 

==================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 december 2016