De Tribunale amministrativo regionale per la Liguria heeft het Europese Hof van Justitie te Luxemburg verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen over de hier onder staande vraag

03-01-2019 14:45

Staan artikel 1, leden 1 tot en met 3, en artikel 2, lid 1, onder b), van richtlijn [89/665] in de weg aan een nationale regeling die de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de handelingen van een aanbestedingsprocedure uitsluitend toekent aan ondernemers die een verzoek tot deelname aan deze aanbesteding hebben ingediend, ook wanneer de rechtsvordering is gericht op de beoordeling van de grondslagen van de procedure, omdat reeds uit de aanbestedings-regeling volgt dat de opdracht zeer waarschijnlijk niet aan de betrokkene zal worden gegund?

 

Bron: Curia.Europa.EU

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208242&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3135248 

 

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 januari 2019