Dekker bedriegt de Tweede Kamer

21-01-2019 13:37

De plannen van Minister Dekker voor een nieuw stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zijn volgens de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, per saldo veel duurder dan het huidige stelsel, inefficiënt en funest voor de rechtzoekende die afhankelijk is van goede juridische hulp. De rechtsbijstand staat op instorten zolang Minister Dekker (VVD)  vasthoudt aan zijn radicale plannen. Dekker,  Minister voor Rechtsbescherming trekt de politieke trukendoos open om zijn zin door te drijven. De VSAN heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd om tegenargumenten te bieden voor het manipulatief doordrammen van de afbraak en privatisering van de rechtsbijstand in Nederland.

 

Met bedrieglijke argumenten probeert Dekker de Tweede Kamer te overtuigen van zijn plannen en de door de VVD al zolang bepleitte sloop van de rechtsbescherming voor minvermogenden (de kosten van het huidige stelsel zouden stijgen, advocaten zouden onnodige procedures voeren, een nieuw stelsel zou goedkoper zijn en de plannen zouden steun hebben uit het veld).

 

Wat is de werkelijkheid?

KOSTEN HUIDIGE STELSEL DALEN (i.p.v. stijgen)! Anders dan de minister zegt, daalt het beroep op de rechtsbijstand juist en daarmee ook de kosten. Dat blijkt uit alle cijfers van de laatste 5 jaar, ook uit de cijfers die de minister zelf presenteert.

GEEN ONNODIGE PROCEDURES! Zwaar onderbetaalde sociaal advocaten schikken de meeste zaken (zonder de rechter conflicten oplossen), het verwijt dat er onnodig wordt geprocedeerd is uit de lucht gegrepen en Dekker blijft dit herhalen omdat hij geen andere argumenten heeft. De meeste procedures ontstaan juist door toedoen van de overheid – de minister erkent dit zelf ook - waardoor advocaten  noodzakelijke procedures moeten voeren.

NIEUW STELSEL NIET GOEDKOPER! Dekker maakt het stelsel duurder en bureaucratischer. De rigoureuze stelselwijziging heeft tal van onzekere financiële effecten. De minister vraagt de Tweede Kamer voor zijn plannen om een blanco cheque. De kosten wentelt hij af op gemeenten. De kosten en batenanalyse van het huidige stelsel kent hij niet. Een maatschappelijk werker is momenteel duurder dan een sociaal advocaat!

GEEN STEUN VAN VSAN! Dekker doet voorkomen dat de VSAN aan zijn plannen meewerkt, maar niets is minder waar. De VSAN heeft zijn beleidsplannen geboycot. Behoudens commerciële verzekeraars zijn er in Nederland nauwelijks voorstanders te vinden voor zijn plannen. Het draagvlak is volkomen afwezig.

 

Op 23 januari debatteert minister Dekker met de Tweede Kamer over zijn plannen. Voorzitter Hein Vogel van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN): “Advocaten hebben alternatieven aangedragen, met cijfers aangetoond dat de huidige plannen van de minister niet deugen, er zijn stakingsacties georganiseerd bij rechtbanken. Wanneer gaat de minister eindelijk bewegen?”

 

De minister wil het sociale en juridische domein allemaal op één hoop gooien in rechtshulppakketten. Hulpverlening die nu niet valt onder gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in de plannen van de minister nu wel onder de rechtsbijstandbegroting gebracht, al dan niet afgewenteld op de gemeenten. Het stelsel wordt daardoor omvangrijker, ingewikkelder en duurder. Niet alleen zal er meer vraag naar hulp komen, de uitvoeringskosten worden ook steeds hoger, zeker na introductie van een poortwachter.    

 

Enkele maanden geleden was de minister te gast bij een overleg in Rotterdam-Zuid tussen advocaten en gemeentelijke wijkteammedewerkers over samenwerking tussen rechtsbijstandverleners. Hij zag met eigen ogen wat de waarde is van samenwerking tussen verschillende hulpverleners zoals wijkteams, sociaal-raadslieden, juridisch loket en de advocatuur. Het belang van een wijkgerichte ‘integrale aanpak’ van (juridische) problemen werd erkend, maar in plaats van aansluiting te zoeken bij de initiatieven die er nu al zijn, pleit de minister voor een volledige sanering van het stelsel: hij introduceert een dure bureaucratische tussenlaag, zet het stelsel open voor organisaties die niet op wijkniveau opereren en zet de huidige zeer ervaren tweedelijns rechtsbijstandverleners buitenspel. De rechtzoekende wordt daarvan de dupe.

Ondanks de jarenlange bezuinigingen door de rijksoverheid probeert de sociale advocatuur er alles aan te doen om adequate rechtshulp voor mensen met weinig geld te realiseren.  De VSAN maakt zich al jaren sterk voor intensieve samenwerking, transparantie en adequate inzet van de juiste hulpverleners voor het juiste probleem, op lokaal en regionaal niveau. Het vormt één van de kernpunten van haar manifest “Red de rechtshulp”. Advocaten vervullen een belangrijke functie in het geheel van rechtshulpvoorzieningen in het sociale domein. Juist als je op wijkniveau rechtshulp wilt verlenen, is de sociale advocatuur onontbeerlijk.

 

In de beantwoording van kamervragen (d.d. 17 januari 2019) spreekt de minister over de hoge uitvoeringskosten van zijn plannen. Uit zijn antwoorden blijkt dat aan zijn voorlopige berekening van kosten ruwe aannames ten grondslag liggen en dat de introductie van een bureaucratische tussenlaag ervoor zorgt dat er minder geld bij rechtshulp voor burgers terechtkomt. De VSAN vindt dit onaanvaardbaar. Maak geen duur nieuw stelsel, maar geef steun aan de mensen in het werkveld die nu goed werk doen. Zoals ze in Rotterdam-Zuid zeggen: geen woorden, maar daden!

 

Bron: Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

https://www.vsanadvocaten.nl/persberichten.asp?cat=6004&nb=10129

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 januari 2019