Dossier 5G // Leden Europees Parlement trekken parallellen onderzoek risico's asbest, tabak, benzine, klimaatverandering en nu 5G

26-06-2020 16:17

Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi, beide lid van groene partijen, stellen in een rapport dat de Europese Commissie zich bij het vaststellen van blootstellingslimieten voor Elektromagnetische Staling  te veel laat leiden door het onderzoeksinstituut ICNIRP, dat in de ogen van Buchner en Rivasi niet voldoende onafhankelijk en betrouwbaar is. Buchner en Rivasi tekenen op dat ICNIRP een private partij is die weliswaar niet direct door de telecomindustrie wordt gefinancierd, maar waarop van buitenaf geen toezicht op kan worden uitgeoefend. Beide Europarlementariërs stellen dan ook dat het tijd is voor een onafhankelijk publiek gefinancierd onderzoeksinstituut dat eventueel onder de vleugels van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gebracht moet worden.

 

In het betoog leggen beide Europarlementariërs parallellen met de onderschatte risico's van asbest, tabak, gelode benzine, klimaatverandering en pesticiden. Door lobby, het gebrek aan echt onafhankelijk onderzoek en economische belangen zijn (gezondheids)risico's vaak pas laat erkent en aangepakt. Met dezelfde ogen kan volgens Buchner en Rivasi naar de regelgeving met betrekking tot de blootstellingslimieten van niet ioniserende straling gekeken worden.

 

Ter ondersteuning van hun betoog halen Buchner en Rivasi een publicatie uit december 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet aan, waarin uit 68 procent van de totaal 2.266 onderzoeken een significant biologisch of gezondheidseffect werd aangetoond door niet ioniserende straling. Dat wil overigens niet zeggen dat er daadwerkelijk risico bestaat op gezondheidsschade, maar wel dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om te twijfelen of EM-straling geen schadelijke effecten heeft.

 

Met de kennis uit het verleden vanuit onderwerpen als tabak, klimaatverandering, gelode benzine, asbest en pesticiden, waarbij ook altijd twijfel heeft bestaan over gezondheidseffecten en uiteindelijk zelfs bleek dat de gezondheidseffecten zeer nadelig waren, zou volgens Buchner en Rivasi nu ook naar niet ioniserende elektromagnetische straling gekeken moeten worden

 

Bron : Telecompaper.COM

https://www.telecompaper.com/nieuws/leden-europees-parlement-trekken-parallellen-onderzoek-risicos-asbest-tabak-benzine-klimaatverandering-en-nu-5g--1343740