Dossier UBO // Vernietigend Arrest EU-Hof van Justitie over UBO n.a.v. prejudiciele vraagstelling cfm VWEU .

24-11-2022 08:30

Tja.... https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C77CAF8F83D61E2FC295D651B0F24199?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1016908

 

Zie ook o.a.

https://emls.webnode.nl/news/ubo-register-europese-hof-van-justitie-oordeelt-heden-dat-het-ubo-register-in-de-huidige-vorm-de-grondrechten-en-privacy-van-burgers-aantast-aan/  

 

Opm. EMLS

=========

Het is een misvatting van Nederland dat zij zich niets van de uitspraak  vervat in het van het EU-Hof van Justitie behoeft aan te trekken. Het arrest is elevant althans kan relevant zijn voor  de huidige en toekomstige Nederlandse regelgeving en daarbij lijkt het in de rede te liggen dat de huidige vigerende Nederlandse Advocatenwet -2015 en de aldaar geregelde advocatentoezicht en tuchtrechtspraak en bijbehrende VODA-onderdeel financiele integriteit opnieuw tegen het licht wordt gehouden .

 

Wordt vervolgd .......