Dossier Vuurwerkramp // (13 ) Interne Zaken: Misleiding van de rechter: Aanvulling (punt 9)

10-11-2018 10:27

Openbaar Ministerie (27 mei 2003). Er wordt door de korpsleiding van de politie Twente een tuchtrechtelijk onderzoek geopend naar het Tolteam. Maar in werkelijkheid blijkt het OM achter het tuchtrechtelijk onderzoek te zitten en is het alleen gericht op de beide klokkenluiders. Dit ondanks het feit dat de getuigenverklaringen van beide klokkenluiders de onterechte veroordeling tot 15 jaar cel, van de van brandstichting verdachte André De Vries, ongedaan maakte. Het OM stelt in een verklaring dat beide rechercheurs een 'attitude-probleem' hebben (sic!) en dat daarom een intern onderzoek tegen beide melders wordt aangeraden.

 

Opdracht burgemeester Mans aan BIZ (5 juni 2003). Burgemeester Mans geeft een ruime formulering mee aan de onderzoeksopdracht van het Bureau Interne Zaken van het politiekorps Gelderland-Midden (BIZ). Formeel wordt naar het gedrag van het hele Tolteam gekeken, maar uit interne stukken (gespreksverslag met de korpschef) blijkt dat beide klokkenluiders het beoogde voorwerp van onderzoek vormen.

 

Inhoud getuigenverklaringen. Door een lek bij Justitie weet ik de hand te leggen op de door functionarissen van Justitie en politie afgelegde getuigenverklaringen bij het interne onderzoek (2003). Deze processen-verbaal bevestigen mijn overtuiging dat het tuchtrechtelijk onderzoek door de korpsleiding is opgedragen om de beide klokkenluiders uit te schakelen. Dat blijkt uit de tevoren opgestelde vragen. De korpsleiding vergist zich echter in de integriteit van de BIZ-onderzoekers van Gelderland-Midden. Zij kijken wel degelijk óók naar de gedragingen van de overige leden van het Tolteam.

 

Omslag van het onderzoek (30.10.2003). Nadat iemand binnen het politiekorps Twente de interne onderzoekers van Gelderland-Midden informatie doorspeelde die eerder door Twente niet was verstrekt aan de onderzoekers, ondanks dat zij daar eerder wél om hadden gevraagd, slaat de teneur van het onderzoek om. De onderzoekers krijgen nu de overtuiging dat er inderdaad ernstige fouten zijn gemaakt tijdens het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachte van brandstichting.

 

BIZ rapport voor burgemeester Mans (16.11.2003). Op 16 november rapporteert het BIZ onder meer het volgende aan burgemeester Mans: "Er is recent informatie zichtbaar geworden welke niet alleen als belangrijk gekenschetst kan worden maar ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor het verdere verloop van het onderzoek. ... Het onderzoeksteam heeft een hypothese opgesteld die als rode draad door het totale onderzoek kan lopen. Deze hypothese luidt als volgt: 'Verantwoordelijken en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek contra de verdachte A. de V. hebben binnen dit strafrechtelijk onderzoek opzettelijk de rechterlijke macht misleid.' ... Er kan niet meer uitgesloten worden dat medewerkers van het Tolteam als verdachte dienen te worden aangemerkt van strafbare feiten zoals meineed en valsheid in geschrifte of als betrokkene bij een vorm van plichtsverzuim."

 

Burgemeester Mans benadert minister Donner. Wanneer Mans contact opneemt met Donner heeft hij het over een 'zorgwekkende rapportage'. Na het contact tussen Mans en Donner wordt het BIZ ontheven van de onderzoeksopdracht en moeten zij al hun spullen inleveren bij de rijksrecherche. De contacten tussen de rijksrecherche en de BIZ-onderzoekers zijn van dien aard dat het BIZ zich genoodzaakt ziet om eerst een kopie van al het onderzoeksmateriaal op een veilige plaats op te slaan alvorens de overdracht van het materiaal aan de rijksrecherche te doen. Later blijkt dat de rijksrecherche tot opdracht heeft om de bevindingen van het BIZ te ontkrachten. De waarheidsvinding is hieraan ondergeschikt.

 

Consequenties BIZ. Tijdens het rijksrechercheonderzoek hebben de BIZ-onderzoekers eenmaal de kans gekregen om de tussentijdse resultaten te becommentariëren. Uit dit commentaar kan blijken dat de rijksrecherche op oneigenlijke wijze aan onderzoek deed. Met het BIZ-commentaar is niets gedaan. De rijksrecherche wilde de BIZ-onderzoekers alleen horen als betrokken partij. Dit heeft het BIZ geweigerd. Uiteindelijk stelt de rijksrecherche dat er van de BIZ-bevindingen niets overeind is gebleven. Protesten van BIZ-medewerkers worden in de wind geslagen. Zij willen per brief de Tweede Kamer inlichten, maar de leiding trekt haar steun hiervoor in. De BIZ-onderzoekers hebben inmiddels te kennen gegeven alléén nog maar te willen getuigen over de ware toedracht van de onderzoeken wanneer zij worden gedagvaard door een rechter of het parlement om onder ede te komen verklaren.

 

Rijksrecherche gedragingen. Dit artikel (no.13) is het eerste van een drieluik. Het duidt de inzet en ontwikkelingen van het tuchtrechtelijk onderzoek. De volgende artikelen (waarschijnlijk de no.'s 15-16) zullen beschrijven hoe de rijksrecherche in 2004 dit BIZ-onderzoek op beschamende wijze neutraliseerde (no.15) en hoe de rijksrecherche dat in 2012 nog eens dunnetjes overdeed (no.16).

 

Advocaat-generaal gerechtshof. Om de gedragingen van de rijksrecherche te kunnen begrijpen moet ik tussendoor een extra artikel inlassen (no.14), waarin wordt uitgelegd dat de korpschef van de politie Twente en de advocaat-generaal bij het gerechtshof probeerden de klokkenluiders kalt te stellen om hun getuigenis bij het Hof te torpederen. Toen de getuigenverklaringen toch plaatsvonden, de onterecht veroordeelde alsnog werd vrijgesproken en als klap op de vuurpijl het BIZ vervolgens ook nog eens de meldingen van misstanden leek te gaan bevestigen, moesten Mans en Donner aan de rem hangen en hebben zij de rijksrecherche ingeschakeld, waarmee de melding van misstanden gestopt kon worden.

 

Bron: PvB 

https://www.linkedin.com/pulse/13-interne-zaken-misleiding-van-de-rechter-paul-van-buitenen/

 

Zie ook

https://rudibakker.nl/

https://devuurwerkramp.nl/

https://emls.webnode.nl/nieuws/

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 10 november 2018