Up-date ) Dossier Vuurwerkramp // (15) Wat ging er mis bij Vuurwerkramp?

12-11-2018 08:03

Paul, wat was de oorzaak van de ramp? Wat is er gebeurd? Kun je nu eens in een paar zinnen omschrijven wat je wilt zeggen? Wat is er nieuw aan je bevindingen, iedereen weet toch al dat er veel fout is gegaan? De ramp is al 18 jaar geleden, kunnen we dat niet beter laten rusten? Waarom zou de Tweede Kamer zich hiermee moeten bemoeien, je moet toch bij instantie (naar believen in te vullen: OM, politie, Ombudsman, ...) zijn? Waar is je 'smoking gun'? Zonder bewijs kunnen wij dit niet brengen op Tv. Deze en andere vragen en opmerkingen krijg ik te horen van journalisten, politici en op internet. Hier is mijn antwoord.

 

Waar was je naar op zoek? Ik was op zoek naar de gedragingen van de Nederlandse overheid bij de strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke afwikkeling van de Vuurwerkramp. Die gedragingen heb ik gevonden en die zijn verwijtbaar, nalatig en verwerpelijk gebleken. Dat is het hoofdonderwerp van mijn 1.100 pagina's tellend reviewrapport. De overheidsinstanties die volgens mij verwijtbaar hebben gehandeld zijn o.a. politie, Openbaar Ministerie, college van procureurs-generaal, enkele bewindslieden, de gemeente Enschede en het NFI.

 

Maar de oorzaak van de brand dan? Daar was ik niet naar op zoek, maar ik heb natuurlijk wél veel gezien wat daarop betrekking had. Mijn hypothese zou zijn een bedrijfsongeval als gevolg van werkzaamheden bij S.E. Fireworks. Dit scenario is onvoldoende onderzocht en afgebroken zodra er door de overheid een kandidaat brandstichter was gevonden. Alle aanwijzingen voor een bedrijfsongeval, zoals de niet onderzochte verdwenen brandblusser, de 60 verklaringen over vroeger vuurwerk, de getuige uit 2010 die concrete aanwijzingen gaf over de werkzaamheden die zouden worden verricht op de rampdag, maar die door de onderzoekers als onbetrouwbaar is neergezet, de gaten in de dichtverklaarde alibi's, enz. zijn onvoldoende onderzocht.

 

Er lag toch 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk? Nee, dat lag er niet. De hele bewijsvoering om te komen tot 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk is kunstmatig in elkaar gestoken door het OM. De krater was geen krater maar ook een verzakking. De controleberekening van de maximale hoeveelheid vuurwerk was onrealistisch. De administratie was helemaal niet verloren gegaan zoals door het OM werd beweerd. Er is selectief gebruik gemaakt van getuigenverklaringen. De herclassificatie van het vuurwerk is niet toepasbaar. Zelfs de daartoe aangewezen instanties waren niet in staat de classificatie van evenementenvuurwerk te controleren. Ook konden de eigenaren van S.E. Fireworks niet worden aangesproken op een eventueel verkeerde classificatie door de producent van het vuurwerk wegens internationale afspraken. Er lag alleen vuurwerk dat op een geldige wijze was geclassificeerd als klasse 1.4 en er lag veel minder dan de autoriteiten achteraf hebben gereconstrueerd.

 

Lag er dan méér dan alleen vuurwerk? Dat denken inderdaad veel mensen omdat de explosies zo heftig waren. Ook waren er militaire voertuigen gezien. Mijn conclusie is echter dat er alléén vuurwerk lag en ook nog eens geclassificeerd als de lichtste klasse (1.4). Anders dan velen denken kunnen explosies met de kracht van de Vuurwerkramp wel degelijk worden opgewekt met alléén vuurwerk. Dat is ook gebleken bij de grote schaal vuurwerkproeven in Polen van 2005. Daarbij is niet alleen de aard van het vuurwerk belangrijk maar ook andere omstandigheden, zoals temperatuur, de ontstane gassen en deeltjes en vooral de mate van opsluiting van het reeds ontbrande vuurwerk. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de laatste en tevens meest krachtige explosie niet plaatsvond in de bunkers (zoals de overheid beweert) maar plaatsvond in de lucht boven de opslagplaatsen. Voor alle zogenaamde aanwijzingen van militair materiaal zijn logische verklaringen gevonden. En de grondmonsters toonden aan dat er geen militaire explosieven zijn ontploft.

 

Waarom was de verwoesting zo groot? Ja, een hele stadswijk was van de aardbodem verdwenen en velen denken dat dit door de explosies is veroorzaakt. Dat is echter maar een deel van het verhaal. Er is nog een andere oorzaak die grotere schade heeft veroorzaakt dan de explosies. Dat is een zeldzaam fenomeen dat zich alleen maar kan voordoen bij een grote oppervlaktebrand en bij bepaalde meteorologische omstandigheden, waardoor dit normaliter alleen maar optreedt bij grote natuurbranden en warm windstil weer. Dat is het fenomeen 'Vuurstorm'. Uit getuigenverklaringen is op te maken dat de oppervlaktebrand in Enschede kenmerken vertoonde van een Vuurstorm. Daarbij verspreidt de brand zich door een eigen opgewekte thermiek en sterke aanzuiging van lucht uit de omgeving. Dit doet bovennatuurlijk aan doordat de brand op onvoorspelbare plaatsen opduikt. Door de hoge temperatuur bij de Vuurstorm kunnen de stoffelijke resten van slachtoffers tot as vergaan.

 

Waarom vermeld je die Vuurstorm? Volgens de Inspectie brandweer kon de Vuurstorm ontstaan doordat er te weinig brandweerlieden beschikbaar waren. Ik maak uit de beschikbare stukken echter op dat het kunnen ontstaan van de Vuurstorm ook te maken heeft met de wijze waarop de brandweer bij het blussen is aangestuurd. Daarbij speelt ook de betekenis van de bij S.E. Fireworks aangebrachte gevarenaanduidingen een rol, evenals de blusinstructies in Nederland bij een vuurwerkbrand. Die details bewaar ik nog even voor later, want dat verdient een afzonderlijke publicatie om dat netjes uiteen te zetten. Op die conclusie van mij zal veel kritiek komen.

 

Wat is de kern van je boodschap? De kern van mijn boodschap is de misleiding van de rechterlijke macht door het Openbaar Ministerie. Niet alleen in de strafzaak tegen André de Vries, maar ook in de strafzaken tegen de beide directeuren van S.E. Fireworks heeft het OM de rechter misleid. Bovendien heeft het OM de rechter misleid door de oud-eigenaar van het bedrijf niet te vervolgen, want die had een motief voor het aanzetten tot brandstichting. Ook het niet-vervolgen van de gemeente en de rijksoverheid is misleiding geweest. Ook zat het OM achter de klopjacht op de klokkenluiders. Het verwijtbaar handelen door de overheid is zo ernstig dat het volgens mij niet meer onder de bescherming van de Pikmeer-arresten valt. Deze arresten bepalen dat de overheid niet strafrechtelijk vervolgd kan worden wanneer het verwijtbaar handelen is geschied binnen de uitvoering van een exclusieve overheidstaak. Ook had het bedrijfsongeval scenario beter onderzocht moeten worden. Dus het OM heeft de rechter misleid, niet in één, maar in zés verschillende trajecten.

 

Daarvoor heb je toch een complot nodig? Nee, een dergelijke verwijtbare handelwijze door een reeks van overheidsinstellingen kan ook het gevolg zijn van het optreden van een sterke 'Tunnelvisie' binnen de opsporingstrajecten. Ik leg dit in mijn rapport uit onder verwijzing naar wetenschappelijke publicaties over tunnelvisie binnen de opsporing in Nederland. Tevens identificeer ik de kenmerken van de tunnelvisie die zich hebben voorgedaan bij de diverse opsporingstrajecten. Daarnaast is er sprake van aantoonbare incompetentie bij de opsporingsdiensten. Ik geef daar voorbeelden van. Tenslotte is er ook een zekere mate van regie geweest achter de schermen. Dat uit zich o.a. door de wijze waarop de uitvoerende opsporingsdiensten worden aangestuurd door het college van Pg's en de handelwijze van de minister van Justitie.

 

En de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp dan? Dat is het standaardargument waarmee iedere poging tot nieuw onderzoek naar de ramp wordt gesmoord: De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp onder voorzitter Oosting heeft al onderzoek gedaan. Verder onderzoek is daarom overbodig. Het was zelfs een formele doelstelling van die commissie; om een parlementaire enquête zoals bij de Bijlmerramp te voorkomen. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verwees naar het rapport Oosting, reden waarom zij er niet meer naar kunnen kijken. Oosting fingeerde zelfs contra-expertises door buitenlandse deskundigen. Deze hebben echter niet plaatsgevonden.

 

Volgens de rijksrecherche waren er geen misstanden. Ook het rapport van de rijksrecherche wordt vaak aangevoerd om te bewijzen dat er van misstanden geen sprake was. Dat rapport van de rijksrecherche is echter aantoonbaar zo foutief en nalatig tot stand gekomen dat daaraan geen waarde mag worden gehecht. Toen ik die fouten zag in de naar mij gelekte documenten van de rijksrecherche wist ik dat ik goed zat. Dit wordt uiteengezet in twee nog te publiceren artikelen.

 

En heb je nu een 'smoking gun' gevonden? De journalisten die ik spreek zouden graag een document hebben waarin zwart op wit staat dat er sprake is geweest van misleiding, regie achter de schermen of de opdracht tot vervalsing van bewijsmateriaal. Zo'n document heb ik niet en het zou ook zeer dom zijn als zo'n document bestond. Toch meen ik in mijn rapport voldoende te hebben aangetoond dat mijn conclusie, van misleiding van de rechterlijke macht door het OM, terecht is. Aangezien de pers het niet aandurft treed ik nu zelf naar buiten met mijn conclusies, in de overtuiging dat de onderbouwing voldoende is. Met wat ik weet kan ik dit dossier nu niet meer laten liggen.

 

Wat was het motief van het Openbaar Ministerie? Daarover heb ik een afzonderlijk hoofdstuk geschreven. In feite komt het (kort door de bocht) neer op de voortdurende neiging van het OM om de Nederlandse samenleving te behoeden voor een aantasting van de gevestigde rechtsorde. Daarbij speelt een belangrijke rol hoe het OM het belang van de Staat ziet, percipieert. De regelgeving in Nederland is het product van democratisch besloten wetgeving. Dus die regelgeving is goed en is het uitgangspunt van een eventueel te starten procedure tot strafvervolging. Wanneer nu, zoals in het geval van de Vuurwerkramp, die regelgeving helemaal niet op orde blijkt te zijn, achterloopt bij het buitenland en zelfs zo slecht is dat daardoor een ramp kan ontstaan ondanks dat er vergunningen zijn verleend en er alleen maar vuurwerk ligt binnen die vergunning, dan kan het OM dat niet meer behappen. Er wordt krampachtig naar een oorzaak toegewerkt waardoor het systeem van regelgeving, vergunning, controle en handhaving wordt bevestigd. Er mogen tekortkomingen zijn, maar het systeem zelf mag niet ter discussie komen. De grote vraag is nu of dat onbewust is gebeurd (tunnelvisie) of bewust (kwader trouw). De tunnelvisie is bewezen. Voor de kwader trouw bestaan serieuze aanwijzingen.

 

Waarom ga je nu naar de Tweede Kamer? In het dossier van de Vuurwerkramp zijn alle gerechtelijke trajecten doorlopen. Het Openbaar Ministerie is de organisatie die naar mijn mening de belangrijkste misstanden heeft gepleegd, dus een strafrechtelijk traject heeft per definitie geen zin meer. Daar komt bij dat de rechterlijke macht te veel uitgaat van de intellectuele eerlijkheid van het OM, dat het OM inderdaad alleen maar aan waarheidsvinding zou doen. De rechter heeft in Nederland weliswaar de mogelijkheden van een eigen onderzoek, buiten het Openbaar Ministerie om, maar daar wordt maar zelden gebruik van gemaakt. In ieder geval niet bij de Vuurwerkramp. Daarnaast is er sprake van ernstige misstanden gepleegd door de rijksrecherche en hebben bewindspersonen (Donner en Remkes) de Tweede Kamer misleid betreffende de afwikkeling van de Vuurwerkramp. De enige manier om de waarheid achter zo'n complex aan overheidsfouten te vinden is een Parlementaire Enquête. Zo'n uitzonderlijk zwaar instrument kan alleen worden ingezet wanneer er voldoende indicaties zijn voor een zware en maatschappelijk relevante misstand, waarbij de bevoegde overheidsinstanties hebben gefaald. Vandaar dat ik zo blij ben met het eerste stapje, waarbij ik op 6 december gehoord wordt door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Zij ontvangen voordien mijn volledige rapport en een samenvatting.

 

Wordt vervolgd ... 

Bron: PvB 

https://www.linkedin.com/pulse/15-wat-ging-er-mis-bij-vuurwerkramp-paul-van-buitenen/?published=t

 

Zie ook : 

https://twitter.com/rudibakker 

 

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 november 2018