Dossier Vuurwerkramp // (28) Is de waarheid ook al politiek?

25-01-2019 08:41

Gisteren (24jan19) vond de bespreking plaats binnen de Kamercommissie Justitie & Veiligheid over het voorstel van drie Kamerleden Van Raak (SP), Van der Staaij (SGP) en Krol (50+). Zij zijn indieners van het voorstel aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) om hen te vragen onderzoek te doen naar mijn reviewrapport over de Vuurwerkramp. Dit rapport is inmiddels gegroeid tot 1.309 blz. vanwege een toelichting op het handelen door NFI en /TNO bij de Vuurwerkramp.

 

Wat eerst nog een hamerstuk leek te zijn, bleek ineens erg gevoelig te liggen bij sommige partijen! Daar waar tijdens de hoorzitting op 6 december, D66 nog neutraal was en de VVD zich onthield van commentaar, waren zij nu ineens getransformeerd in felle tegenstanders van het voorstel voor een onderzoeksopdracht aan de OVV. De Kamerleden Laan (VVD) en Den Boer (D66) gebruikten als argument dat mijn rapport eerst maar openbaar moest worden voor zij er over wilden beslissen. En dat terwijl alle commissieleden een concept rapport sinds eind november in bezit hebben, maar zij kennelijk niet de wil of de gelegenheid hebben het rapport zelf te doorgronden. Van Raak (SP) benadrukte daarop, zeer terecht, dat juist daarom een advies van de OVV aan de Tweede Kamer op zijn plaats is. Dan weet de Kamer tenminste of het een serieus rapport is wat behandeld moet worden.

 

Beide Kamerleden van VVD en D66 weten heel goed waarom mijn rapport niet zomaar openbaar gemaakt kan worden. Dat heb ik hen immers in detail uitgelegd op die hoorzitting van 9 december jl. Of mijn rapport nu waarheidsgetrouw is en naar eer en geweten opgesteld of niet, het OM kan altijd beslissen om mij strafrechtelijk te vervolgen voor schriftelijke smaad (art. 261 WvS). Mijn rapport handelt immers over de gedragingen van het OM. En het openbaar belang is niet gediend met mijn rapport.

 

Ook probeerden VVD en D66 de voorzitter te overtuigen dat er geen meerderheid was voor het voorstel tot onderzoek van mijn rapport. De niet aanwezige indieners (Van der Staaij en Krol) zouden volgens hen niet meegeteld mogen worden bij de besluitvorming. En anders zouden zij wel collega Kamerleden kunnen oproepen om ter stemming te verschijnen in de commissievergadering.

 

Kamerlid Kuiken (PvdA), die bij deze gelegenheid voorzitter was, liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en hield het voorstel tot onderzoek overeind. Ik moet zeggen dat zij zeer netjes maar resoluut optrad. Zij kanaliseerde en controleerde de felle kritiek van VVD en D66 goed.

 

Er is kennelijk zwaar gelobbyd in de tussentijd tegen het voorstel om mijn rapport te laten onderzoeken. Van Raak bevestigde achteraf dat het onverwacht moeilijk bleek om het voorstel van hem/Van der Staaij/Krol, overeind te houden. Van Raak mag nu een voorstel voor een onderzoeksaanvraag gaan schrijven en dan wordt er opnieuw over gesproken in de commissie J&V. De race is dus nog niet helemaal gelopen.

 

Het kabinet wordt bij dat verzoek vanuit de commissie J&V niet meer geadresseerd. Het J&V commissielid (ex-OvJ) Van Dam (CDA) wees er terecht op dat alleen het Kabinet een onderzoeksopdracht kan geven aan de OVV. Maar hij gaf meteen toe, naar aanleiding van mijn Weltschmerz interview, dat hij had bekeken, dat geen goed idee was om het ministerie van Justitie bij de opdrachtverlening te betrekken. Dit zou de schijn kunnen oproepen van belangenverstrengeling en dat dient te worden vermeden. Dus dan maar een verzoek vanuit de commissie J&V aan de OVV om naar mijn rapport te kijken. Kamerlid Van Dam gaf nog in overweging of collega Van Raak dat verzoek dan niet beter op eigen houtje kon doen, maar daar was Voorzitter Kuiken het niet mee eens. Zij vond dat als er binnen de commissie J&V een meerderheid was om het verzoek vanuit de commissie te laten plaatsvinden, dat dit dan ook moest gebeuren. Zo werd besloten. Van Raak kan nu het voorstel gaan schrijven.

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

 

Bron: PvB

https://www.linkedin.com/pulse/28-de-waarheid-ook-al-politiek-paul-van-buitenen/?published=t

 

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 25 januari 2019