Dossier Vuurwerkramp // (29) Vuurwerkramp - Update (21feb19)

25-02-2019 08:01

De tegenstand van VVD en D66 is weggestemd! De andere partijen willen een onderzoek door de O.V.V. naar het door mij opgestelde reviewrapport (1.333 blz.). Zie de besluitenlijst van 20 februari van de Kamercommissie Justitie & Veiligheid. Zie ook de beelden van de stemming in de Kamercommissie. Na een verificatie door de OVV weet de Tweede Kamer hoe serieus zij mijn bevindingen moeten nemen betreffende grove onregelmatigheden bij het strafrechtelijk onderzoek naar de Vuurwerkramp. Een korte update over het dossier:

 

1. Tweede Kamercommissie Justitie &Veiligheid

Op voorstel van Van Raak (SP), Van der Staaij (SGP) en Krol (50+) (7nov2018), ben ik in besloten vergadering gehoord door de Kamercommissie Justitie en Veiligheid (6dec2018). Zij spraken daarna met minister Grapperhaus van J&V (19dec2018), (zie video) en zij debatteerden over de opvolging aan mijn reviewrapport (24jan2019), beelden helaas niet online geplaatst, en wéér op 1 februari jl. Die laatste vergadering was haast clownesk te noemen als het niet zo ernstig was. In een poging om een onderzoek naar mijn reviewrapport tegen te houden, trommelden VVD en D66 Kamerleden op zodat zij bij de door de voorzitter (D66) geregelde hoofdelijke stemming het plan om mijn rapport te laten onderzoeken door de OVV konden wegstemmen.

 

Op wo 20 febr. is binnen de cie J&V de derde (!) poging wél geslaagd om een verzoek aan de OVV goedgekeurd te krijgen. Overigens snijdt de eis om openbaarmaking van mijn rapport, die VVD en D66 hebben verzonnen om niet naar mijn rapport te hoeven kijken, geen hout. Om dit oneigenlijk argument uit handen te slaan heb ik een formeel verzoek aan het College van PG's gericht met de vraag of ik het reviewrapport openbaar kan maken. Als het College 'ja' zegt dan organiseer ik een meeting in Enschede en gooi ik het hele rapport op de markt.

 

2. College van Procureurs-generaal

Nadat ik een aanklacht had ingediend (3dec2018) bij de voorzitter College Pg's, vroeg men om verduidelijking (18dec2018). Nadat ik die had gegeven (19dec2018), vroeg het College om toezending van het reviewrapport (19dec2019). Zij beloofden dit minutieus te bestuderen. Ik zond hen het rapport (7jan2019), omvang toen 1.262 blz. Er zijn inmiddels contacten over en weer die bevestigen dat zij het rapport inderdaad aan het doorwerken zijn. Tevens kijken zij naar mijn voornoemd verzoek i.v.m. de eis van VVD/D66 tot openbaarmaking van het rapport.

 

3. Nationale Ombudsman

Na mijn gesprek op 7 januari jl. met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, kwam er na 3 weken een bericht van de Ombudsman (28jan2019 14u45). De Ombudsman had inmiddels gesproken met de voorzitter van het College van Procureurs-generaal en de Tweede Kamer. Ik schreef hem terug dat wanneer de OVV zou afvallen, ik alsnog een beroep op hem zou doen (28jan2019 16u15).

 

4. Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Het zingt al even rond: de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) zou naar mijn reviewrapport gaan kijken. Die berichtgeving is echter voorbarig, er is nog niets besloten.

 

Publiekelijk reageerde de OVV dat zij alleen geïnteresseerd zijn in zaken die met de veiligheid van Nederland hebben te maken. Er moeten lessen te trekken zijn voor de toekomst, waardoor die veiligheid wordt verhoogd.

 

Dat lijkt mij in het geval van de Vuurwerkramp een open deur: Nederland loopt zó achterop met de regelgeving voor vuurwerkopslag, -classificatie en blusvoorschriften, dat het hoog tijd wordt voor de OVV om hier eens naar te kijken voordat er weer doden vallen.

 

Om zeker te weten dat duidelijk is wat er op het spel staat, verzocht ik de OVV om door hen te worden gehoord vóórdat zij een beslissing nemen over het onderzoek naar mijn reviewrapport. (25jan2019). De OVV reageerde dat zij eerst het verzoek uit de Tweede Kamer afwachten. Pas daarna krijg ik een reactie (30jan2019)

 

5. Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers

Op grond van de bevindingen uit mijn review van de Vuurwerkramp Enschede, daarbij betrokken de ervaringen met de vuurwerkramp in Denemarken en de vuurwerkproeven in Polen, de daaruit ontstane discussies betreffende de blusvoorschriften in onder meer de Tweede Kamer, alsmede het feit dat in de keten van de productie tot de verkoop, vuurwerk niet altijd juist wordt geclassificeerd, maakt de VBV zich zorgen over de veiligheid van de hulpverleners en burgers in het algemeen. Daarom adviseert de VBV om op de kortst mogelijke termijn een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de risico’s met betrekking tot het gebruik, de opslag en het transport van vuurwerk, de relevante wet- en regelgeving en de risico's voor de brandweermensen, andere hulpverleners en burgers. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen. De VBV kan daarbij een bijdrage leveren.

 

6. Minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid)

Gedwongen door vragen en actie uit de Tweede Kamer van de leden Van Raak (SP), Van der Staaij (SGP) en Krol (50+), heeft de minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus zich afgelopen jaar meermaals uitgelaten over de blusvoorschriften voor de brandweer bij een vuurwerkbrand. Een overzicht:

 

Beantwoording Kamervragen, 6 juni 2018

Op 19 april 2018 stelde het Kamerlid Van Raak tien vragen over de blusvoorschriften aan minister Grapperhaus. De minister van J&V beantwoordt deze (6jun2018). De beantwoording van de Kamervragen door de minister is zo curieus (en misleidend) dat dit voor mij de deur opent naar een persconferentie (Nieuwspoort 20jun2018) en een aantal leden van de Tweede Kamer geïnteresseerd raakt in de waarheid achter de Vuurwerkramp. Zie mijn commentaar op de antwoorden van de minister van J&V.

 

Kamerbrief minister Grapperhaus, 7 november 2018

Nader bevraagd door de Tweede Kamer vindt de minister het nodig om een Kamerbrief te sturen (7nov2018) waarin hij de bestaande blusvoorschriften nog eens bevestigd. Deze brief is misleidend. Zie mijn commentaar op de brief.

 

Toezegging aan de Kamer, AO van 19 december 2018

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) 'Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing' gehouden op 19 december 2018 met de Kamer doet minister Grapperhaus de 'toezegging' aan Kamer (videogedeelte 7 min) dat hij door de brandweer naar de blusvoorschriften zal laten kijken. Deze toezegging blijkt misleidend, zie mijn eerdere artikel (20dec2018).

 

Telefoongesprek minister Grapperhaus met brandweercommandant (19dec2018)

Op de dag van het AO belt de minister van J&V met de voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten, Stephan Wevers. Deze Wevers had in 2000 de leiding over de brandweer van Enschede tijdens de ramp. Wevers bevestigt aan de minister dat er niets veranderd hoeft te worden aan de blusvoorschriften voor de bestrijding van een brand bij een vuurwerkopslag. Grapperhaus bevestigt dit gesprek schriftelijk (21dec2018). Ik krijg enkele dagen later deze brief doorgespeeld vanuit de betrokken diensten.

 

Brief Brandweercommandant aan regionale brandweer, 24 december 2018

Brandweercommandant Wevers licht vervolgens per rondschrijven (24dec2018) de regionale brandweercommandanten in. Er is niets aan de hand. De bestaande blusvoorschriften bij een brandende vuurwerkopslag zijn in orde. Alles kan hetzelfde blijven. Ook deze email wordt aan mij doorgespeeld.

 

Reviewrapport; hoofdstuk over minister Grapperhaus

Nog vóór het bekend worden van deze brieven waarschuw ik al voor de dubbelrol van Brandweercommandant Wevers. En in de naar mij doorgespeelde brieven van 21 en 24 december zie ik mijn vrees bewaarheid. De toezegging van Grapperhaus is een lege huls. Ik ventileer dit ongenoegen tijdens een interview bij Café Weltschmerz dat 22jan2019 online komt. Ook actualiseer ik het hoofdstuk over de rol van minister Grapperhaus in het reviewrapport.

 

Kamerbrief minister Grapperhaus, 1 februari 2019

De Minister van J&V ziet in dat zijn telefoongesprek van 19dec2018 met brandweercommandant Wevers geen geloofwaardige invulling is van de door hem gedane toezegging aan de Kamer en hij besluit een verdere invulling aan die toezegging te geven. Minister Grapperhaus kondigt aan om zowel de Inspectie van Justitie en Veiligheid (IJV) als het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een onderzoek uit te voeren naar de bestaande blusvoorschriften bij vuurwerkbranden en daarbij onder meer aandacht te besteden aan de verschillen die daarbij bestaan tussen de verschillende veiligheidsregio's en de gehanteerde praktijk in het buitenland. Dit staat in de Kamerbrief van 1febr2019.

 

Inspectie Justitie & Veiligheid en Instituut Fysieke Veiligheid

Minister Grapperhaus volgt de normale route door de gebruikelijke deskundigen in Nederland (nogmaals) om een advies te vragen. Zonder bijzondere omstandigheden zullen deze instanties de bestaande praktijk en hun eerdere adviezen bevestigen. Het toegeven van fouten in de bestaande blusvoorschriften, die ook werden gehanteerd tijdens de ramp in Enschede, zou immers verregaande consequenties hebben voor de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat. Daarom zal ik voor die bijzondere omstandigheden moeten zorgen.

 

Binnenkort zal ik mij schriftelijk wenden tot Inspectie van Justitie en Veiligheid en het Instituut Fysieke Veiligheid met een aantal bevindingen uit de review waarmee zij rekening dienen te houden bij een eventueel door hen uit te voeren onderzoek. Het is overigens de vraag of het een goed idee is om de IJV en het IFV dit onderzoek te laten uitvoeren. Het is wellicht beter om af te wachten of de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bereid is aan het eerder genoemde verzoek van de Tweede Kamer te voldoen.

 

Bron: PvB  (Van Buitenen)

https://www.linkedin.com/pulse/29-vuurwerkramp-waar-staan-we-concept-paul-van-buitenen/?published=t

 

Zie ook : RB

https://rudibakker.nl/

https://t.co/xpYLEiNrRz

 

Zie ook : DeVuurwerkramp.NL

https://devuurwerkramp.nl/

 

Zie ook : EMLS

https://emls.webnode.nl/search/?text=veiligheidsregio&type=2

 

 

===============================
EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 25 februari 2019