Dossier Vuurwerkramp (39) Uitnodiging gemeenteraad Enschede

20-09-2019 19:49

Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad Enschede, 20 september 2019

 

Op 24 september 2018 mocht ik aan uw gemeenteraad een presentatie geven over mijn bevindingen na een jarenlange review van de Vuurwerkramp dossiers. Deze presentatie vond plaats op maandag direct voor de reguliere gemeenteraadsvergadering. De helft van de raadsleden was aanwezig.

 

In oktober 2018 heeft mijn concept reviewrapport (1101 blz.), een maand lang bij de raadsgriffie ter inzage gelegen voor de gemeenteraadsleden. Slechts enkele raadsleden namen de moeite om het dossier écht te raadplegen.

 

Op 12 november 2018 reageerde u als raadspresidium schriftelijk op de presentatie en de terinzagelegging. Daarin stelde u dat er geen rol voor de gemeenteraad was weggelegd, omdat eerst de Tweede Kamer aan zet is. U beweerde dat ik dat ook aangaf. Dit is onjuist. Ik had juist aangegeven dat de gemeenteraad een eigen verantwoordelijkheid heeft in de kwestie van de Vuurwerkramp. Ook legde u een relatie tussen het ontbreken van hoor en wederhoor en een mogelijke aanklacht wegens smaad. Ook dit is onjuist. Ik informeerde u dat hoor en wederhoor geen onderdeel zijn van een deskreview. Een aanklacht wegens smaad (art.261 WvS) is altijd mogelijk, ook indien het reviewrapport juist is.

 

Op 27 mei 2019 schreef ik een uitgebreide mail naar burgemeester Van Veldhuizen, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het college van B&W, met een kopie aan alle leden van de gemeenteraad. Daarin maakte ik m.b.t. de Vuurwerkramp gedetailleerd melding van misstanden en laakbare gedragingen, waarbij de gemeente Enschede direct betrokken was. Ook gaf ik aan dat zowel burgemeester Mans als burgemeester Van Veldhuizen de raad hebben misleid over de toedracht en omstandigheden van de Vuurwerkramp.

 

Op 15 juli 2019 ontving ik een korte reactie, niet van de burgemeester, aan wie mijn brief was gericht, maar van u als raadspresidium. De naam en handtekening van uw voorzitter, burgemeester Van Veldhuizen, ontbrak bij de ondertekenaars, terwijl juist zijn handelen in genoemde brief van aan de kaak werd gesteld. In dit antwoord schrijft u:

 

“We blijven bij ons standpunt zoals in onze brief van 12 november 2018 is aangegeven. We benadrukken nogmaals dat we waarheidsvinding niet in de weg willen staan. De voornaamste vragen in uw mail leiden naar de strafrechtelijke vraag welke spelers zich destijds al dan niet aan de wettelijke regels hebben gehouden. Daar gaan wij niet over. Ook een oordeel over het handelen van onze gemeentelijke bestuursorganen, kan alleen plaatsvinden binnen het onafhankelijke rechtssysteem. Het college van procureurs-generaal heeft u de suggestie gedaan eventueel een herzieningsverzoek aan de Hoge Raad voor te leggen. Daar sluiten wij ons bij aan.”

 

Deze reactie sloeg mij met stomheid. Claimen de waarheidsvinding niet in de weg te staan is werkelijk bizar. De raad zou met waarheidsvinding voorop moeten lopen, in het belang van de inwoners van Enschede, door wie u gekozen bent. De vragen in mijn mail leiden helemaal niet uitsluitend naar het strafrecht. Integendeel zelfs, het politieke verantwoordingsproces, dat is gelopen binnen de gemeenteraad n.a.v. de Vuurwerkramp, vervangt zelfs het strafrecht daar waar de overheid wegens de ‘Pikmeerarresten’ niet strafrechtelijk vervolgbaar is. Burgemeester Van Veldhuizen licht u op dit punt volstrekt verkeerd voor, en blijft daarbij kennelijk graag uit de wind van dit dossier.

 

Daarnaast is de suggestie gedaan door het college van Pg’s een lege suggestie, waartegen een klacht loopt bij de minister. De Hoge Raad zal bij een derde herzieningsverzoek altijd terugvallen op de bestaande rapportages van TNO, NFI en rijksrecherche. Rapporten waarvan ik juist aantoon dat zij ondeugdelijk zijn geweest. Zo’n strafrechtelijk traject staat helemaal los van de beide politieke verantwoordingsprocessen op gemeentelijk en nationaal niveau (college B&W/gemeenteraad resp. regering/Tweede Kamer).

 

Daarom heb ik vervolgens telefonisch contact gezocht met een aantal raadsleden of fractievoorzitters binnen de gemeenteraad Enschede. Ik vroeg of ik hen één-op-één kon ontmoeten om over de ontstane situatie te praten. Ik sprak daarbij over de onwenselijkheid van raadsleden die voor hun verantwoordelijkheid blijven weglopen en het feit dat ik mij gedwongen kon zien om, bij blijvend disfunctioneren van de gemeenteraad, mij rechtstreeks te wenden tot de inwoners van Enschede. Zij hebben recht op de waarheid. Daarbij stuitte ik bij de raadsleden op grote reserves om mij te ontmoeten, zeker indien dat één-op-één zou zijn. Weliswaar werd formeel de bereidheid uitgesproken om mij aan te horen, maar dit was onder voorwaarden. Het liefst zag men dat ik zou vragen om een bijeenkomst met alle fractievoorzitters. Zo zou niemand zich gecompromitteerd hoeven te voelen.

 

Dit door mij ervaren gebrek aan interesse en daadkracht bij uw gemeenteraad stuiten mij tegen de borst. Het gaat hier om schokkende bevindingen uit een inmiddels vijf jaar durende review betreffende de Vuurwerkramp, die Enschede op zijn grondvesten deed schudden. De waarheid daarover is nooit boven tafel gekomen, maar het enige wat u doet is terugdeinzen. Dit op aangeven van burgemeester Van Veldhuizen, die u bewerkt onder vier ogen.

 

Er zijn een groot aantal misverstanden, waarvan er één is dat dit een puur strafrechtelijk traject zou zijn. Deze misverstanden ruim ik graag uit de weg, zodat u een eigen kijk krijgt op de kwestie, niet eenzijdig geïnformeerd, maar geïnformeerd van beide kanten. Ik claim niet de waarheid in pacht te hebben, maar met de tot nog toe door u geëtaleerde houding verhindert u iedere vorm van verificatie van de bevindingen. Op deze wijze staat u de waarheidsvinding wel degelijk in de weg. Het zou beter zijn om samen te bekijken hoe mijn bevindingen kunnen worden geverifieerd. Dat is mijns inziens uw plicht als volksvertegenwoordiger.

 

Graag wijs ik u nogmaals op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteraad in deze. Na de Vuurwerkramp waren er verantwoordingstrajecten via het strafrecht, civielrecht, tuchtrecht en via de politiek bij gemeenteraad en Tweede Kamer. Bij serieuze aanwijzingen dat er binnen uw traject ongerechtigheden hebben plaatsgevonden is het goed als u daarnaar laat kijken. Ik stel daarom voor om in een bijeenkomst met open vizier over de ontstane situatie van gedachten te wisselen. Daarbij is er gelegenheid voor u om alle vragen, opmerkingen en reserves naar voren te brengen en zal ik naar vermogen uitleg geven.

 

Ondanks mijn hiervoor geuite kritiek, hoop ik mij hiermee tevens constructief op te tellen. Ik vraag alleen uw actieve interesse voor een mogelijk onwelkome waarheid achter de grootste ramp uit de recente geschiedenis van Enschede. Het feit dat het Openbaar Ministerie, Brandweer Nederland en het NFI kennelijk niet op deze waarheid zitten te wachten zou volksvertegenwoordigers er niet van moeten weerhouden om met mij in gesprek te gaan. Zeker gelet op het feit dat de overheid voor de wettelijk exclusief aan haar toebedeelde taken niet strafrechtelijk vervolgbaar is en slechts politiek ter verantwoording kan worden geroepen.

 

Ik spreek dan ook de hoop uit dat u die bereidheid toont. De gemeenteraad is bij wet voorzien als hét vertegenwoordigend orgaan van de inwoners van Enschede, om de gedragingen van de burgemeester en wethouders te controleren.

 

Ik hoop dat u deze taak niet laat liggen.

Met vriendelijke groet,

Paul van Buitenen

 

Bron : PvB

https://www.linkedin.com/pulse/uitnodiging-raadspresidium-enschede-paul-van-buitenen

 

https://twitter.com/rudibakker

 

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 september 2019