Dossier Vuurwerkramp // ( 43) College van procureurs-generaal

16-11-2019 07:56

Nederland is een land van beschaafd polderoverleg. Volgens die hier gangbare doctrine zijn de meeste zaken hier beter geregeld dan in het buitenland, zoals de vergunningverlening, controle en handhaving in Volendamse horecagelegenheden en bij Enschedese opslagplaatsen van vuurwerk. Wanneer er dan onverwacht toch een ramp gebeurt, zoals de Enschedese Vuurwerkramp of de Nieuwjaarsbrand in Volendam, dan kan dat niet aan de afspraken in de polder liggen. Er moet dan wel een onverantwoordelijk individu zijn geweest die zich uit geldzucht niet aan de wet- en regelgeving hield. In dat geval treedt de Nederlandse overheid snel en efficiënt op om de rust te herstellen.

 

Waarheidsvinding is daarbij niet welkom. Zo kan het gebeuren dat het Openbaar Ministerie een onschuldige brandstichter tot 15 jaar cel laat veroordelen en in de strafzaak tegen de vuurwerkondernemer voor de rechter bepleit dat alles en iedereen de regels overtrad, om zo die explosies te kunnen verklaren. De overheid valt niets te verwijten. Tegelijkertijd beweert de landsadvocaat namens diezelfde overheid, in de civiele claimzaak van de slachtoffers tegen de overheid, dat het helemaal niet bewezen is dat er van alles fout ging en dat er bij de overheid daarom niets valt te claimen. De slachtoffers druipen af. Kortom, opportunisme pur sang, waarbij de overheid met alle middelen probeert het vege lijf te redden.

 

Zo kan het ook gebeuren dat TNO voor het OM een rapport opstelt waaruit blijkt dat alleen 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk deze explosies kan verklaren. Tegelijkertijd beweert datzelfde TNO in een subsidieaanvraag aan de Europese Commissie dat het onverklaarbaar is dat dergelijke explosies konden optreden met de gegeven classificatie en hoeveelheid van het aanwezige vuurwerk. Kassa! Opbrengst twee miljoen euro subsidie.

 

Er blijkt hier sprake te zijn van fundamentele ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat door vertegenwoordigers van de overheid. Dit geheel aan gedragingen kan gezien worden als een ernstig strafbaar feit (art. 160 en 162 WvS). De top van het Openbaar Ministerie, dit is het college van procureurs-generaal, speelde daarin een sleutelrol. Het college Pg's was de schakel tussen de regie vanuit bestuur en politiek (komend artikel 44) en de uitvoering door het Openbaar Ministerie. Hierna volgen voorbeelden uit die rol van de hierboven afgebeelde voorzitters van het college van procureurs-generaal (kortweg: college Pg’s).

 

1. Jhr. mr. J.L. DE WIJKERSLOOTH

Jonkheer Joan DE WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN was voorzitter van het college Pg’s van 1999 tot 2005. Gedurende die periode vond de ramp plaats en liepen de onderzoeken van het OM in eerste aanleg, diende het hoger beroep, was er een intern tuchtonderzoek door de politie en vond het nadere onderzoek plaats door de rijksrecherche.

 

Op 17 januari 2001 bevestigt het Openbaar Ministerie aan de leiding van het Tolteam dat het college van Pg’s de opdracht heeft gegeven om de overheid buiten vervolging te houden:

 

"17 januari 2001, 15.00 uur. Hoofdbureau van politie Enschede. In een bijeenkomst deelt de officier van justitie mee dat het College van procureurs-generaal heeft besloten dat de gemeente Enschede niet vervolgd zal worden wegens dood door Schuld. Het College acht de vervolging juridisch niet haalbaar.”

Kort tevoren was door het college Pg's ook tot de niet-vervolging van de gemeente Volendam besloten bij de Nieuwjaarsbrand van 1 januari 2001. In tegenstelling tot Volendam, waar het OM meteen met die beslissing naar buiten trad, werd dit voor Enschede voor het publiek nog verzwegen. De bekendmaking gebeurde pas op 18 april 2001, op een moment dat de er aan zijn haren bijgesleept ´brandstichter´ De Vries en de eigenaren van de vuurwerkopslag gepresenteerd konden worden aan het publiek als de plaatsvervangende schuldigen. De tussen januari en april nog uitgevoerde opsporingshandelingen van het Tolteam jegens de gemeentelijke overheid, waarbij zelfs gemeenteambtenaren zijn verhoord als verdachte, waren kennelijk alleen voor de bühne.

 

DE WIJKERSLOOTH werd eind 2003 door justitieminister Piet-Hein DONNER benaderd met het verzoek de rijksrecherche in te schakelen bij de Vuurwerkramp. Een eerder intern politieonderzoek naar de werkwijze van het Tolteam van de politie Twente, dat was opgezet om de beide klokkenluiders uit te schakelen, kwam na ontvangst van eerder achtergehouden documenten tot de onverwachte voorlopige conclusie dat:

 

“Leidinggevenden en uitvoerenden in het strafrechtelijk onderzoek tegen de brandstichter bewust de rechterlijke macht hebben misleid”

DE WIJKERSLOOTH geleidde de wens van minister DONNER door naar de rijksrecherche. Formeel was hun onderzoeksopdracht om na te gaan wat er waar was van de alarmerende conclusies (bewuste misleiding van de rechter) uit het intern politieonderzoek. In werkelijkheid heeft de rijksrecherche bewust toegewerkt naar het ontkrachten van deze conclusies. Daarbij is aangetoond dat de rijksrecherche belangrijke feiten heeft achtergehouden. Deze feiten hadden de misleiding van de rechterlijke macht bevestigd. Het is moeilijk voorstelbaar dat de rijksrecherche dit op eigen houtje heeft gedaan, want daarvoor zijn de tijdens het onderzoek gemaakte fouten té opvallend. DE WIJKERSLOOTH informeerde DONNER van dit eindresultaat vóórdat de driehoek Twente werd geïnformeerd. Kennelijk hebben DONNER en De WIJKERSLOOTH een doofpotoperatie laten uitvoeren door de rijksrecherche.

 

2. Mr. H.N. BROUWER (2005-2011)

De heer Harm BROUWER was voorzitter college Pg’s ten tijde van het door de Tweede Kamer aan mr. A. HERSTEL opgedragen onderzoek over de berichtgeving van minister DONNER aan de Tweede Kamer. Deze informatie was keer op keer misleidend en de Tweede Kamer had via aan hen gelekte documenten lucht gekregen van de enorme verschillen in conclusies tussen het intern politieonderzoek en de rijksrecherche. Mr. HERSTEL kreeg deze misleiding niet boven water, hij bevestigde dat de Kamer voldoende was geïnformeerd. Mr. HERSTEL werd de inzage geweigerd van de rapporten van politie en rijksrecherche door een bizarre beslissing van de Kamer tot zelfcensuur, waarbij mr. HERSTEL de benodigde rapportages werden onthouden. Daardoor werd mr. HERSTEL een onderdeel van de misleiding i.p.v. bij te dragen aan de blootlegging ervan. Als collegevoorzitter was BROUWER nauw betrokken bij de informatievoorziening aan de Kamer over de Vuurwerkramp, zeker daar waar het resultaten van de rijksrecherche aangaat.

 

De heer BROUWER was nog steeds voorzitter college Pg’s tijdens de eerste twee nagekomen feitenonderzoeken naar de Vuurwerkramp: Esaltato (2010) en VerEsal (2011). Deze feitenonderzoeken kenden veel discrepanties tussen de werkelijke bevindingen, die informeel lekten, en de formele bevindingen, die gelijk staan aan een doofpot. Lange discussies over de opdrachtomschrijving gingen vooraf aan met name het VerEsal-onderzoek. Dit moest de bevindingen uit het voorgaande Esaltato-onderzoek neutraliseren en inblikken. De heer BROUWER is hier, als voorzitter van het college Pg’s, nauw bij betrokken geweest.

 

De heer BROUWER doet in januari 2010, bij een Radio-1 interview, onterechte en beschadigende uitlatingen over oud Tolteam rechercheur Paalman. In 2013 was BROUWER inmiddels voorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Dit orgaan behandelde toen een klacht van Paalman tegen het overheidsoptreden bij het onderzoek naar de ramp. Brouwer stelt formeel niet betrokken te zijn bij de behandeling van deze klacht, die overigens niets oplevert. De in de OIO-afwijzingsbrief vermelde inzage van documenten die berusten bij het college van Pg's was in werkelijkheid onvolledig en ontoereikend. Men kreeg van de Pg´s drie dagen voor de inzage, daar waar ondergetekende maanden nodig had om de meer dan 1000 pagina´s getuigenverhoor en processen/verbaal te doorgronden.

 

3. Mr. H.J. BOLHAAR (2011-2017)

De heer Herman BOLHAAR geeft bij brief d.d. 24 november 2011, gericht aan de Hoofdofficier van Justitie te Rotterdam mr. Fred K.G. Westerbeke, opdracht tot het rijksrechercheonderzoek Daslook, met daarin de volgende citaten:

 

“Het College geeft u hierbij de opdracht het evaluatieonderzoek … te laten uitvoeren, … en een team van reeds eerder betrokken rechercheurs samen te laten stellen. … Bij brief van heden heb ik de minister van Veiligheid en Justitie op de hoogte gesteld van deze opdracht. Graag wordt het College door u op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek.”

Hieruit wordt duidelijk dat de heer BOLHAAR wil dat het afrondende feitenonderzoek wordt uitgevoerd door eerder in 2004 betrokken rijksrechercheurs, die dus in feite zichzelf gaan controleren gelet op de overgebleven onderzoeksvragen. Dit verzoek wordt ingewilligd. Daslook onderzoek blijkt inderdaad niets meer dan een farce.

 

4. G.W. (Gerrit) VAN DER BURG (2017-heden)

De heer VAN DER BURG heeft tot op heden alle schriftelijke benaderingspogingen van ondergetekende laten afwimpelen door ondergeschikten en collega’s. De inhoud van de correspondentie gericht aan de heer VAN DER BURG op 12 juli 2017, op 3 december 2018 en op 7 februari 2019 was echter van dien aard dat de heer VAN DER BURG onmiddellijk actie had moeten ondernemen om de ernst van het door ondergetekende gesignaleerde probleem te verifiëren. In de plaats daarvan heeft VAN DER BURG de afhandeling overgelaten aan een ondergeschikte, die al geruime tijd binnen het Parket-Generaal op het vuurwerkrampdossier zat en daardoor medeplichtig kan zijn aan de door mij in onderhavige correspondentie gesignaleerde ernstige onrechtmatigheden. Het antwoord dat door deze jurist werd geformuleerd was nietszeggend, terwijl hij (volgens eigen zeggen) het reviewrapport maandenlang minutieus had bestudeerd. In plaats van in te gaan op de inhoud van het reviewrapport verwees deze man alleen naar gelopen procedures en bestaande beroepsmogelijkheden.

 

Naar aanleiding van deze incompetente reactie van het college van Pg’s heb ik een klacht ingediend tegen het college Pg’s bij de Minister van Justitie.

 

Het volgende artikel zal ingaan op de betrokkenheid van bewindslieden en departementen bij de Vuurwerkramp.

 

Bron : PvB

https://www.linkedin.com/pulse/43-college-van-procureurs-generaal-paul-van-buitenen

 

Zie ook :

https://rudibakker.nl/  / https://twitter.com/rudibakker

 

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2

 

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 november 2019