Dossier Vuurwerkramp // GDPR - Mede door het blijven zwijgen van de Enschedese gemeenteraad en traag-malende besluitvorming is de Nederlandse rechtsstaat in gevaar.

14-12-2018 16:58

Op 12 oktober 2018 diende de juridisch adviseur van dhr. Bakker een GDPR-Rekest juncto verzoekschrift ingevolge de AVG in bij de Enschedese gemeenteraad en het College van B. en W. 2018 ter zake de verstrekking van een volledig en begrijpelijk overzicht vanaf de periode 26 april 1998 tot 10 sep. 2018 van zijn persoonsgegevens met vermelding omschrijving van het doel of doeleinden van de verwerking(en), alsmede om een volledige lijst van alle ontvangers. Ter toelichting werd aangegeven dat het gaat om alle persoonsgegevens en alle verwerking(en) via alle informatiedragers incluis derhalve dus ook die van manuele- en geautomatiseerde gegevensverwerking, email- en telefaxberichten alsmede telefonische en e-mailboxen.

 

Doordat de Gemeenteraad niet binnen de wettelijke termijn een beschikking nam werd d.d. 12 oktober 2018 de gemeente Enschede  formeel ingebreke gesteld met aanzegging van een dwangsom wegens weigeren o.a. om een ontvangstbevestiging te zenden en vanwege niet beschikken op voornoemd rekest.

 

Vervolgens wordt dan op 10 september 2018 zeer summierlijk gereageerd door de gemeente Enschede op het rekest van dhr. Bakker en voor het grootste deel wordt geweigerd (ongemotiveerd) om aan het verzoek te voldoen. De gegevens van de periode 26 april 1998 tot 2009 ontbreken volledig.

 

Op 5 november 2018 diende de heer Bakker een Awb-bezwaarschrift in bij zowel de gemeenteraad als wel het College van B. en W. van Enschede. Op 25 november 2018 verdaagde de gemeente Enschede de te nemen beschikking op bezwaar met 24 weken.

 

Zie ook de dwarsverbanden o.a. op : 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp2/

en

https://rudibakker.nl/

 

……………………

Opm. EMLS

De AVG laat een dergelijke grote verdagingstermijn niet toe.

Parlementaire enquête ligt in de rede !

 

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 14 december 2018