Dossier Vuurwerkramp // Hoorzitting over geheim gehouden vuurwerkrampdocumenten van de minister van Binnenlandse Zaken.

03-03-2022 17:06

Donderdag 3 maart 2022 vond o.l.v. ambtenaren van het ministerie van BZK op een locatie te Enschede een hoorzitting plaats n.a.v.  bezwaren van R. Bakker uit Enschede gericht tegen een beschikking van 19 oktober 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken omdat een zeer groot aantal documenten met betrekking tot o.a. opstal-en grondeigendomsrechten buiten beschouwing waren gebleven en ook niet waren opgenomen in de rapporten van de Commissie Oosting

 

De hoorcommissieleden zijn allen werkzaam als ambtenaar en verbonden aan de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving  zijnde de centrale wetgevingsdirectie voor het ministerie van BZK.. Deze directie is verantwoordelijk voor het voorbereiden en beheren van alle wet- en regelgeving van BZK. Ook behandeling van constitutionele vraagstukken en voorbereiding van en advies over constitutioneel beleid, behoren tot de taken van voornoemde directie. Daarnaast toetst zij regelgeving, verdragen en beleidsvoornemens aan het Statuut, de Grondwet en verdragsbepalingen.

 

Op formele vragen van de gemachtigde van Bakker of de topambtenaren allen “vrij stonden” in deze zaak werd bevestigend geantwoord.

De Voorzitter stelde in haar inleidend betoog Bakker ten aanzien van een aantal bezwaargronden welke waren opgenomen in het omvangrijke bezwaarschrift in het gelijk. Daarna werd het woord gevoerd door Bakker zelf die klip en klaar alle bezwaar- punten opsomden die de minister had “gemist”.

Over die punten en de rest van de bezwaren kondigde de BZK-hoorcommissie verdere zoekslagen-exercitie aan waarbij een uiterlijke beslistermijn werd aangegeven.

 

Zowel Bakker als diens gemachtigde waren na de zitting niet voor nadere toelichting bereikbaar.