Dossier Vuurwerkramp // Kwader trouw bij OM na aangifte

04-02-2020 08:24

Met betrekking tot onze aangifte van 28 oktober 2019, inzake de Vuurwerkramp, is het vermoeden gerezen dat het Openbaar Ministerie te kwader trouw handelt bij de behandeling van de aangifte. Hiervoor zijn twee zwakke indicaties en één sterke aanwijzing.

 

1. Traineren behandeling aangifte

De reactietermijn van het OM is lang. Na onze aangifte van 28 oktober 2019, is deze door de politie Twente onmiddellijk aan het OM parket Oost Nederland gegeven. Het OM parket Oost Nederland heeft de aangifte aan het College van Procureurs generaal overgemaakt, omdat zij een parket zoeken dat de aangifte kan behandelen. Daarna is ons nog steeds geen parket medegedeeld dat de aangifte gaat onderzoeken. Dit is ruim drie maanden na de aangifte. Er is alleen met de aangifte geschoven en er is een uitstelbericht verzonden met de mededeling dat het tot maart kan duren. Dit kan wijzen op kwader trouw bij de behandeling van de aangifte.

 

2. Zoektocht naar seponeren

Ik ontving een onbevestigd bericht dat het OM door advocaten (wéér de landsadvocaat?) laat bestuderen hoe men op elegante wijze onder onze aangifte uit kan komen. Ik heb het OM hierover zojuist om commentaar gevraagd.

 

3. Uitsluiting daderschap overheid

Het Openbaar Ministerie heeft onze aangifte ondergebracht in de rubriek 'Overige horizontale fraude'. Bij nadere bestudering lijkt deze handeling van het OM er op gericht te zijn om enig daderschap van de zijde van de overheid uit te sluiten. Waar immers geen aangifte van gedaan wordt, zal ook niet worden onderzocht. Een gedetailleerde uitleg:

 

Wat is horizontale fraude?

Politie en OM omschrijven 'Horizontale fraude' als: alle financiële en economische fraude of bedrog dat plaatsvindt tussen personen en bedrijven onderling. Dit omvat fraude met kredieten, hypotheken, betaalproducten, verzekeringen, telecom, faillissementen, acquisitie, intellectuele eigendom en merken, vastgoed, kilometertellers, de zorg, internet gerelateerd, dating, loterijen en ID. 'Overige horizontale fraude' is dan: Alle, niet onder de voornoemde categorieën te classificeren incidentele, enkelvoudige of meer regio-specifieke fraudegevallen. Dit in tegenstelling tot 'Verticale fraude', waaronder wordt verstaan het bedriegen en/of oplichten van de overheid door personen en bedrijven, zoals uitkeringsfraude of belastingfraude.

 

Aangifte: Géén horizontale fraude!

Het OM heeft de feiten uit onze aangifte geduid als 'overige horizontale fraude'. Er zijn echter essentiële verschillen tussen ‘overige horizontale fraude’ en de door de vier aangevers in de aangifte geduide strafbare feiten. De twee belangrijkste verschillen zijn:

 

De aangegeven feiten betreffen géén financieel/economische fraude, maar misleiding en bedrog op technisch en juridisch gebied.

De door ons aangegeven daders zijn uitdrukkelijk géén personen en bedrijven, maar instellingen die de Nederlandse overheid vertegenwoordigen, zoals het OM zelf.

Verticale of horizontale fraude?

Het concept horizontale en verticale fraude gaat uit van de overheid die boven burgers en bedrijven staat. Dan is '(overige) horizontale fraude' de fraude gericht tegen burgers en bedrijven, gepleegd door burgers en bedrijven. Dat beweegt zich op hetzelfde niveau en is dus horizontaal.

 

'Verticale fraude' is volgens het OM de fraude gericht tegen de overheid door burgers en bedrijven. In de optiek van de overheid gaat dit slechts één richting in, namelijk de oplichting van de overheid door burgers en bedrijven. Onze aangifte van 28 oktober jl. handelt echter over een andere vorm van strafbare feiten, namelijk die van vertegenwoordigers van de overheid die burgers en bedrijven bedriegen.

 

Niet met als doelstelling financieel gewin, maar technisch en juridisch gericht op misleiding van de rechtsgang, waarbij de financiële gevolgen alleen bijkomende schade is, maar geen doelstelling. Deze in de aangifte geduide strafbare feiten zijn dus geen fraude en het is ook niet horizontaal gericht.

 

Wanneer toch 'Horizontale fraude'?

Nu komt de truc van het OM. De feiten uit de aangifte zijn alleen 'horizontale fraude' te noemen indien deze zijn begaan door overheidsvertegenwoordigers die het bedrog hebben gepleegd door tegen de instructies van de overheid (= hun hiërarchie) in handelen. Immers dan zijn deze bedriegende overheidsdienaren losgekoppeld van de overheid. Zij zijn dan op zichzelf staande daders geworden en de overheid blijft buiten schot omdat de daders de instructies hebben genegeerd. Daarmee worden de aangegeven strafbare feiten weer 'horizontale fraude' omdat de overheid geen dader meer is.

 

Wanneer 'Verticale fraude'?

Wanneer deze overheidsvertegenwoordigers echter bedrog pleegden in opdracht van de overheid en in overeenstemming met de overheid, of in het geval dat de overheid in een niet gecorrigeerde tunnelvisie verkeerde, waardoor verkeerde verdachten zijn veroordeeld, dan hebben we hier toch te maken met 'verticale fraude', gepleegd door overheidsvertegenwoordigers in overeenstemming met de van de overheid ontvangen instructies, maar dan wel precies in tegenovergestelde richting van wat de overheid gewoonlijk onder 'verticale fraude' verstaat.

 

Gevolgen en conclusies

Het feit dat het OM onze aangifte van 28 oktober jl. heeft geduid als 'overige horizontale fraude', betekent dat de overheid nooit dader kan zijn en dus nooit schuldig kan zijn. De overheid wordt volgens dit strafbare feit immers niet aangeklaagd. Eventuele schuld aan strafbare handelingen door overheidsvertegenwoordigers is bij 'horizontale fraude' immers gepleegd door vertegenwoordigers van de overheid die tegen de instructies van de overheid in hebben gehandeld. Zij zijn individuele dader, de overheid heeft geen schuld en de aangifte betreft een zaak van bedrog tussen personen en bedrijven onderling.

Alleen indien de aangifte ook het strafbare feit 'verticale fraude' bevat, en dan niet in de traditionele zin van burgers/bedrijven die de overheid oplichten, maar in de zin van de overheid die de burgers/bedrijven bedriegt, zal de aangifte nog steeds de mogelijkheid bieden van vervolging van de overheid.

Het strafbaar feit van 'overige verticale fraude' maakt mij als aangever tot direct belanghebbende. Ik ben als Nederlands burger rechtstreeks benadeeld door het bedrog dat door de overheidsvertegenwoordigers wordt gepleegd door de aantasting van de rechtsstaat door de overheid. Ook de andere drie aangevers zijn door dit strafbaar feit direct belanghebbende.

Aanpassing aangiftes

Daarom verzoek ik het OM, om de eerdere aangifte aan te passen, omdat de door de aangevers in tekst aangereikte strafbare feiten door het OM op onjuiste wijze zijn vertaald als 'overige horizontale fraude' met als gevolg dat de door de vier aangevers geduide daders (de overheid en met name het OM) niet strafbaar kunnen zijn:

 

Voor wat betreft mijn (PvB) aangifte dient de status als aangever te worden aangepast naar die van belanghebbende, waardoor óók ik bij seponering van de strafklacht door het OM, een artikel 12 procedure bij het gerechtshof aan kan spannen.

Voor wat betreft alle vier de aangiftes dient de duiding van de strafbare feiten uit onze aangifte te worden uitgebreid met een passende kwalificatie. Naast 'overige horizontale fraude' zou een vorm van 'verticale fraude' aangegeven moeten worden, maar dan wél een die de overheid als dader aanduidt en niet personen en bedrijven als dader duidt.

Kwader trouw, dus publiciteit

Vooral dit laatste feit, de toekenning van het label 'Overige horizontale fraude' aan de aangegeven strafbare feiten, is hoogstwaarschijnlijk niet per ongeluk is gebeurd, maar expres. Dit kan duiden op te kwader trouw handelen door het OM bij de verwerking van onze aangifte. Daarom zie ik mij genoodzaakt om niet alleen het OM hierover aan te schrijven, maar tevens hierover de publiciteit te zoeken.

 

Bron : PvB 

https://www.linkedin.com/pulse/kwader-trouw-bij-om-na-aangifte-paul-van-buitenen

https://twitter.com/PaulvanBuitenen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.linkedin.com/pulse/vuurwerkramprapportnl-inhoud-site-paul-van-buitenen/