Dossier Vuurwerkramp // Rechtbank Overijssel verklaart beroep van journalist inzake documenten vuurwerkramp Enschede 2000 / vuurwerkramp Culemborg 1991 wetgeving en classificatiesystemen gevaarlijke stoffen gegrond

17-02-2020 16:33

De journalist had een rekest ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid medio september 2019 ter verkrijging documenten vuurwerkramp Enschede 2000 en vuurwerkramp Culemborg 1991 wetgeving en classificatiesystemen gevaarlijke stoffen.

 

De minister verdaagde de te nemen beschikking op 8 oktober 2019 met vier weken. Omdat niet binnen die termijn werd beschikt is medio november 2019 de minister door de journalist formeel in gebreke gesteld.

 

Wegens wederom niet beslissen door de minister in de gebrekestellingstermijn ( telefonisch werd aan de journalist medegedeeld dat het nog heel lang kon duren) heeft de journalist zich gewend tot de Haaksbergse Rechtspraktijk BAWA die namens de journalist medio november 2019 beroep bij de Rechtbank Overijssel heeft aangetekend onder verzoek om aan de de Minister een termijn op te leggen waarin uiterlijk moest worden beslist.

 

Uit de overweging van de Rechtbank blijkt dat uit de stukken het i.c. gaat om documenten die betrekking hebben op beide vuurwerkrampen die een tijdspanne van bijna veertig jaar beslaat en dat de documenten zich bevinden in archieven van andere bestuursorganen. De documenten zouden niet digitaal beschikbaar zijn en dat er handmatig moest worden gezocht.

 

Het beroep wegens niet-tijdig beslissen werd gegrond verklaard

 

De Overijsselse Rechtbank overwoog dat het beroep wegens niet-tijdig beslissen gegrond verklaard diende te worden en bepaalde dat de minister binnen zes maand moet hebben beslist.

 

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 februari 2020