Dossier Vuurwerkramp // Hoger Beroep : Rechtszitting bij Raad van State om documenten over vuurwerkramp Enschede.

14-09-2020 09:40

Donderdag vind er in Den Haag bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een zitting plaats over het verzoek van een Enschedese journalist om afschriften van vijftig documenten die betrekking hebben op de vuurwerkramp in Enschede. Het gaat om documenten die in het jaar 2000 en daarna zijn opgesteld door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die documenten staan vermeld in de literatuurlijst van het proefschrift getiteld  ‘Teamwork in het beleidsdepartement, De kwaliteit van beleidsontwikkeling in een groep’. Volgens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zijn er 37 documenten gevonden. Daarvan heeft zij één document helemaal openbaar gemaakt en negentien andere documenten gedeeltelijk. De overige documenten zijn niet openbaar gemaakt vanwege onder meer de bescherming van de privacy en omdat in de documenten persoonlijke beleidsopvattingen zouden staan. De journalist is het daar niet mee eens. Hij kwam tegen de gedeeltelijke weigering eerder in beroep bij de rechtbank Overijssel. Die stelde hem in mei 2019 in het ongelijk. Tegen die uitspraak heeft hij hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die donderdag 17 september 2020 t.o.v. de meervoudige kamer dient.

 

========== 

Opm. EMLS

De voorliggende zaak heeft mede te maken met de Brzo-1999, oftewel Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999). Met het inwerking treden van het Brzo 1999 heeft Nederland het grootste deel van de Seveso-II-richtlijn in nationale wetgeving vastgelegd. Het Besluit geldt voor (veelal chemische) bedrijven waarbij een bepaalde hoeveelheid van specifiek benoemde gevaarlijke stoffen aanwezig is. Het Besluit heeft tot doel een beheersing van de veiligheid voor mens en milieu buiten de inrichting (externe veiligheid), de veiligheid voor mensen binnen de inrichting (arbeidsveiligheid), de rampenbestrijding en de informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking. Door deze drie facetten is het Brzo 1999 de overkoepelende wetgeving over vier wetten geworden namelijk de Wet milieubeheer, de Brandweerwet 1985, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet rampen en zware ongevallen. Het is onbegrijpelijk (mede gelet op o.a. art. 2 van die Europese Richtlijn) dat de in 1999 voor SE Fireworks VOF optredende milieu-en bestuursrechtadvocaat op de dag van de ramp en na de ramp tot op heden niets meer van zich heeft laten horen bij Rudi Bakker. 

 

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 14 september 2020