Dossier Vuurwerkramp // Rekest aan informateur om bovenstaand onderwerp als politiek agendapunt onder de aandacht te brengen bij en tijdens de kabinet-samenstelling om als rechtsstaat een halt toe te roepen aan 20 jaar ongekend onrecht.

31-05-2021 12:14

AANTEKENEN

Bureau woordvoering kabinetsformatie

T.a.v. Informateur Mw. Drs. M.I. Hamer

Postbus 20018

2500 EA  Den Haag.

                                                                                                

 

ONDERWERP :  Finale Afwikkeling Enschedese vuurwerkramp

Betreft : Verzoek om bovenstaand onderwerp als politiek agendapunt onder de

aandacht te brengen bij en tijdens de kabinet-samenstelling om als rechtsstaat

een halt toe te roepen aan 20 jaar ongekend onrecht.

============================================================

 

Haaksbergen/Enschede 28 mei 2021

 

Geachte mevrouw Hamer,

 

Het nieuw te vormen kabinet zal het hoofd moeten bieden aan grote  uitdagingen die voorliggen zoals o.a. de bestrijding van de corona-pandemie, het op juiste wijze omgaan met de klimaat-en stikstofcrisis en een goed rentmeesterschap van de planeet de aarde alsmede het opnieuw de balans vinden tussen macht en tegenmacht zowel in nationaal- als wel Europeesverband. Onder die grote uitdagingen voor de komende regering valt ook de afwikkeling van de Enschedese vuurwerkrampzaak van 13 mei 2000. Deze is reeds 20 jaar sub-judice terwijl buitengerechtelijke doorbreking thans meer in de rede ligt gelet o.a. op de rol van de Staat en de advocatuur welke na 20 jaar procederen steeds zichtbaarder wordt na lang oneigenlijke toedekking. Ingrijpen thans is zowel in het belang van de Nederlandse Staat waaronder ook begrepen het belang van verzoeker de heer R.J. Bakker. Verzoeker geeft te kennen open te staan voor een bespreking en de eis dat daarnaast toegewerkt moet worden naar een ander rechtssysteem zodat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt hersteld. 

 

TOELICHTING 

Als raadsman en juridisch adviseur van de heer R.J. (Rudi) Bakker uit Enschede, hierna te noemen verzoeker, wend ik mij op zijn verzoek tot u ter zake van het navolgende:

Verzoeker was op 13 mei 2000  directeur van SE Fireworks VOF en vecht sindsdien o.a. zijn strafrechtelijke veroordeling aan. Daartoe voert hij juridische procedures en ingevolge het waarheidsvindingbelang vraagt hij documenten op o.a. op grond van de WOB en Archiefwet. Daarnaast onderzoekt hij ook de rol van de advocatuur en vanuit nieuwe vrijgevallen documenten worden tevens procedures gevoerd bij de Deken en Raad als wel Hof van Discipline temeer omdat er sprake is van dubbele en drie-dubbele functies van enige betrokken advocaten doordat  zij zowel advocaat als wel rechter zijn (rechter-plaatsvervanger / raadsheer – plaatsvervanger) en/of gelijktijdig advocaten-tuchtrechter bij de Raad van Discipline. Een milieurecht-advocaat die begin 1999 diensten verleende aan de VOF van verzoeker o.a. onderhandelingen met de gemeente Enschede over verplaatsing van het bedrijf van verzoeker doch hij heeft  na de ramp niets van zich laten horen, verzoeker in de steek gelaten en zijn diensten aangeboden bij de grootste concurrent van verzoeker.

Bedoelde advocaat   bleek zonder dat verzoeker dat wist een samenwerking te zijn begonnen in 1998 de vorm van een advocaten-BV te Almelo met een andere advocaten-BV te Enschede. Beide kantoren weigerden de namen van hun verzekeraar te noemen. Ondanks verzoeken van verzoeker aan het Hof van Discipline om openbaarmaking van de verzekeringen kantelde de jurisprudentie en het verzoek om prejudiciële vragen te stellen aan EU-Hof van Justitie te Luxemburg weigerde het Hof eveneens zonder een  (wel o.g.v. het VWEWU verplichte ) nadere motivering. Hoger beroep en/of cassatie is niet mogelijk.  De Staat der Nederlanden zal aansprakelijk worden gesteld door verzoeker wegens de gevolgen van onrechtmatige rechtspraak. Daarnaast wordt de staat aansprakelijk gehouden voor de  gebrekkige toepasselijke wet-en regelgeving en toezicht.

 

Verder  is het verzoeker gebleken dat enige rechters ook advocatentuchtrechter zijn terwijl zij gelijktijdig nevenbanen/verdiensten hebben bij de NOvA en zich niet juridisch verschoonden in vuurwerkramp-gerelateerde rechtszittingen. Helaas heeft verzoeker moeten ervaren dat hij als  justitiabele die daar wat van zei in een wrakingsprocedure  alsdan misbruik van recht werd verweten.

 

In het kader van schadevergoedingsverzoeken bij de desbetreffende verzekeraar ook in het kader van mogelijk regres ondervindt verzoeker oneigenlijke tegenwerking o.a. weigering van de verzekeraar het dossier vrij te geven aan verzekerde zijnde verzoeker onder verwijzing je moet bij de betrokken advocaat zijn.

 

Verzoeker voert ook procedures tegen de gemeente Enschede en de rol van de brandweer thans ondergebracht bij de Veiligheidsregio Twente doch stuit vervolgens op het feit dat voormalige verantwoordelijke  gemeentebestuurder thans rechtsprekend staatsraad is bij de Raad van State en een andere staatsraad destijds in een andere hoedanigheid heeft meegeschreven aan het rapport van de Commissie Oosting. Recent is verzoeker gebleken dat de classificatie-wetgeving transport-opslag vuurwerk onjuist is. Zie daartoe o.a. het onderzoeksrapport van de Bredase Vuurwerkramponderzoeker dhr. Van Buitenen https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view   en de recente uitspraak van de Raad van State waaruit vanuit de vrijgevallen stukken o.a. is gebleken dat in geheime raads- en commissie vergaderingen in 1997 de gemeente Enschede het Voorkeursrecht op de locatie van SE Fireworks BV aan deTollensstraat had gelegd t.b.v. het VINEX-Plan Groot-Roombeek. Verzoeker  heeft sinds kort de bewijsstukken in handen gekregen. Daarvoor was wel een jurisprudentie-kanteling nodig. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:399     

 

Ministeries hielden informatie over gebrekkige regelgeving achter na vuurwerkramp.

Recent heeft verzoeker o.a. de beschikking gekregen over documenten van verschillende ministeries, waaronder het Minister van Infrastructuur & Waterstaat (de rechtsopvolger van het toenmalige ministerie van Verkeer & Waterstaat). Hierdoor is duidelijk geworden dat ministeries voor en na aan het ontstaan van de vuurwerkramp wisten dat er in Nederland sprake was van “gebrekkige regelgeving“. Deze documenten komen voort uit een juridische procedures op basis van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) die aanving in 2018. Het besluit werd ontvangen op 3 mei 2021. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2021/05/03/herziene-beslissing-op-bezwaar-wob-verzoek-over-vuurwerkramp-enschede/herziene+beslissing+op+bezwaar+wob-verzoek+over+vuurwerkramp+enschede.pdf    

 

Op https://rudibakker.nl/2021/05/07  /ministeries-hielden-informatie-over-gebrekkige-regelgeving-achter-na-vuurwerkramp/ staat een aantal documenten toegelicht.

 

Desgevraagd door verzoeker aan de gemeenteraad van Enschede weigert de huidige burgermeester en gemeenteraad de vuurwerkramp op de politieke agenda te zetten. Dit vormt o.a. mede de reden dat verzoeker zijn verzoek aan u richt om deze op uw agenda te plaatsen. Daarnaast wijs ik u op de oproep van de heer van Buitenen voornoemd medio mei 2019 en te lezen op vindplaats  https://drive.google.com/file/d/1NNZaHPRbfuA4QBm9HZ-hJQjUQ90O-K3C/view        

 

Enige alstoen (1998 – 2004) en ook heden vigerende wetten zijn ondeugdelijk doch de Nederlandse rechters mogen ingevolge art 120 van de grondwet hier niets van zeggen, terwijl Nederland als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof heeft. Niet alleen verzoeker is hiervan de dupe doch ook de gedupeerden van de Toeslagenaffaire en overige justitiabelen. De Nederlands advocatuur spint er goed garen bij want het levert hun  een extra U-bocht verdienmodel op. Op deze wijze kunnen onderlinge advocatenkantorenbelangen op elkaar worden afgestemd. Verzoeker, de heer R.J. Bakker kan net als de gedupeerden van de Toeslagenaffaire nergens naar toe weshalve hij als Nederlands staatsburger u verzoekt dit punt eveneens mee te nemen in de door u te voeren besprekingen met alle politieke partijen. De instelling van een Constitutioneel Hof ligt meer dan in de rede.

 

NEDERLANDS CONSTITUTIONEEL HOF

Mede vanwege het ontbreken van een Constitutioneel Hof hebben de verkeerde mensen de schuld gekregen van de vuurwerkramp in Enschede.  Doordat het O.M. fouten heeft toegedekt of zelf onjuistheden heeft geventileerd zijn deze door gebrekkige transparantiewetgeving toegedekt gebleven. Daarbij nog gevoegd de vraag waarom de advocatuur niet de juiste vragen hebben gesteld er terecht de vraag komt bovendrijven van politieke doofpot. Een Constitutioneel Hof kan dit doorbreken.

Strafrechtelijk leidt veelal gevonden bewijsmateriaal welke aansluit bij reeds ontstane bewijsvermoedens tot oneigenlijke euforie waardoor al snel tunnelvisievorming plaats kan vinden en ook daardoor het risico dat oneigenlijke verklaringen tot aan de Hoge Raad toe vol worden gehouden om het gezicht van wij zijn een rechtsstaat in de plooi te houden.  Een Constitutioneel Hof kan dit doorbreken en alsnog recht doet waaraan recht gedaan moet worden. Enkele oudgedienden van de Tweede Kamer waaronder de nestor van de Kamer dhr. Kees van de Staay moeten bij de huidige generatie Tweede Kamerleden er op aandringen om oprichting van Constitutioneel Hof speerpunt te maken van het beleid en bij hun politieke partijen daar elke maand publiekelijk op aan te dringen, bij voorkeur in alle EU-lidstaattalen.

 

U als informateur wordt in dit verzoek gevraagd om tijdens de formatie aandacht te besteden aan en onder de aandacht van politiek partijen te brengen van:

 

•        De vuurwerkramp 13 mei 2000(alles omvattend, zowel voortraject vanaf 1991 tot 13

          mei 2000, zaterdag 13 mei 2000 (wat vond er plaats voor 15.00 uur en optreden van de

.         brandweer van 15.02 tot 15.34 uur), strafrechtelijke afwikkelingen na de ramp en   

          lopende procedures tot heden)

•        De (sociale) advocatuur(toevoegingen en rol bij vuurwerkramp)

•        Rechterlijke toetsing aan grondwet(opheffing van artikel 120)

•        Oprichting van een Constitutioneel Hof (om einde te maken aan de Hollandse ziekte:

         Wegkijken!

 

Bij aanwezigheid van een Constitutioneel Hof zal er ‘minder’ worden weggekeken

 

Welk MODEL CONSTITUTIONEEL HOF

Het Nederlands Constitutioneel Hof dient naar gevoelen van verzoeker het hoogste Nederlandse rechtsorgaan te zijn om de naleving van de Nederlandse grondwet te controleren.

 

Alle Nederlandse burgers en instanties kunnen dan  een beroep doen op het Constitutioneel Hof wanneer zij denken dat er sprake is van een schending van de grondwet. Het Nederlands Constitutioneel Hof toetst de vraagstukken vervolgens aan de Nederlandse grondwet en beoordeelt of er sprake is van rechtsschending. Ook de Europese wetgeving kan dan aan de Nederlandse grondwet getoetst worden. Het Constitutioneel Hof dient het hoogste rechtsorgaan in Nederland te zijn waarbij de uitspraken boven de uitspraken van alle andere Nederlandse rechtsorganen staan en in rechte niet kunnen worden aangevochten.

 

Zowel verzoeker RJ Bakker(www.rudibakker.nl)  als wel ondergetekende zijn immer bereid tot nader toelichting en zien uw initiatieven en/of nadere reactie in afwachting van u tegemoet.

 

Onder bevestiging ter zake voormeld, tekent met hoogachting,

Uw dw.,

 

J.P.E. Baakman

Rechtspraktijk BAWA

www.emls.webnode.nl