Dossier Vuurwerkramp // Rudi Bakker opnieuw naar de rechter. Komt mede door het blijven zwijgen van de Enschedese gemeenteraad en de traag-malende besluitvormingsprocessen de Nederlandse rechtsstaat in gevaar?

26-04-2019 16:21

Op 10 september 2018 diende de raadsman van dhr. Bakker een GDPR-Rekest juncto verzoekschrift ingevolge de Nederlandse variant  AVG in bij de Gemeenteraad van Enschede ter zake de verstrekking van een volledig en begrijpelijk overzicht vanaf de periode 26 april 1998 tot 10 sep. 2018 van zijn persoonsgegevens met vermelding omschrijving van het doel of doeleinden van de verwerking(en), alsmede om een volledige lijst van alle ontvangers. Ter toelichting werd aangegeven dat het gaat om alle persoonsgegevens en alle verwerking(en) via alle informatiedragers incluis derhalve dus ook die van manuele- en geautomatiseerde gegevensverwerking, email- en telefaxberichten alsmede telefonische en vanuit e-mailboxen.

 

Doordat de Gemeenteraad van Enschede niet binnen de wettelijke termijn een beschikking nam werd op 

12 oktober 2018 de gemeente formeel ingebreke gesteld met aanzegging van een dwangsom wegens weigeren o.a. om een ontvangstbevestiging te zenden en vanwege niet beschikken op voornoemd rekest.

 

Vervolgens werd op 24 oktober 2018 zeer summierlijk gereageerd door de gemeente Enschede op het rekest van dhr. Bakker doch voor het grootste deel werd ongemotiveerd  geweigerd om aan het GDPR-verzoek te voldoen. De gegevens van de periode 26 april 1998 tot 2009 ontbraken volledig.

 

Nadat op 5 november 2018 de heer Bakker een GDPR-bezwaarschrift indiende bij zowel de gemeenteraad als wel het College van B. en W. van Enschede verdaagde op 25 november 2018  de gemeente Enschede de te nemen beschikking op bezwaar met 24 weken. Ingevolge de indiening van voornoemd-bezwaarschrift werd op het stadhuis Enschede d.d. 12 maart 2019 een hoorzitting gehouden.

 

De Enschedese gemeenteraad / B. en W. namen een ongedateerde beslissing op bezwaar welke werd verzonden op 5 april 2019. De ongedateerde beschikking op bezwaar bleek ongeveer de zelfde strekking te hebben als de beslissing op verzoek van 10 september 2018. Meer verwerkte gegevens zouden niet zijn gevonden in de gemeentelijke systemen en/of archieven.

 

Bakker-gegevens t.a.v. de betrokken advocaten en hun advocatenkantoren alsmede die van de gemeente Enschede en grondeigenaar en van een vastgoed-taxatiekantoor ontbraken net als de contactgegevens met en van de Commissie Oosting , de gemeentelijke brandweer en het latere Veiligheidsregio Twente zijnde de publiekrechtelijke rechtsopvolger van de Enschedese brandweer. Tevens ontbraken alle contactgegevens van de verzekeringsmaatschappijen van betrokkenen , de gegevens van de gemeentelijke Bouwdienst, gegevens provinciaal bestuur Overijssel en de contactgegevens van een Notarissenkantoor.

 

Inmiddels heeft een Enschedese gemeenteraadslid schriftelijke vragen gesteld aan B. en W. 

 

Op formele- en materieelrechtelijke gronden is door Bakker op 18 april 2019 beroep ingesteld bij de Rechtbank-Overijssel  tegen de gemeentelijke procesgang en de op rechtsgevolg gerichte summiere ongedateerde gemeentelijke beschikking.

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 26 april 2019