Dossier Vuurwerkramp // Toezeggingsbrief van Grapperhaus aan Tweede Kamer over blusinstructies bij vuurwerk. Instituut Fysieke Veiligheid gaat nader onderzoek doen.

04-02-2019 08:33

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 1 februari 2019  gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer had de volgende strekking : Tijdens het Algemeen Overleg Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing van 19 december 2018 heb ik toegezegd om met de veiligheidsregio’s in gesprek te gaan over de aanpak van vuurwerkincidenten door de brandweer en uw Kamer hierover te informeren. 

 

Nog diezelfde dag heb ik met de voorzitter van Brandweer Nederland gesproken over de instructies voor het bestrijden van vuurwerkincidenten door de brandweer en de zorgen die hierover door de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid zijn geuit. In dat gesprek heeft de voorzitter van Brandweer Nederland aangegeven bekend te zijn met de verschillende opvattingen over de bestrijding van vuurwerk. Ook gaf hij aan dat er voor Brandweer Nederland op dit moment geen reden is het handelingsperspectief, zoals toegelicht in mijn brief van 7 november 2018 aan de Kamer, bij de bestrijding van vuurwerkincidenten aan te passen. 

De voorzitter van Brandweer Nederland heeft op 24 december 2018 alle regionale brandweercommandanten geïnformeerd over dit ongewijzigde standpunt. Daarbij heeft hij hen de suggestie gedaan om het bestaande handelingsperspectief nogmaals onder de aandacht te brengen van de eenheden die er in de praktijk mee te maken kunnen krijgen; dit om eventuele onduidelijkheden weg te nemen voor de jaarwisseling.

 

Het huidige brandweeroptreden bij vuurwerkincidenten is gebaseerd op de Operationele Handreiking Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen uit 2012. Deze handreiking is opgesteld door de vakgroep Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen van Brandweer Nederland. Bij dit handelingsperspectief gaat het om de bestrijding van brand in/aan een opslag van vuurwerk of bij vervoer van vuurwerk, waarbij de gevarenklasse van het vuurwerk leidend is voor de bestrijdingsmogelijkheden.

 

Net als uw Kamer hecht ik groot belang aan veilige werkomstandigheden voor het brandweerpersoneel en daarmee aan passende eenduidige instructies om risico’s voor de brandweermensen en andere betrokkenen zo klein mogelijk te laten zijn. Vandaar mijn voornemen om de huidige instructies nog eens op een rij te zetten en te bezien hoe deze zodanig zijn te uniformeren dat alle mogelijke onduidelijkheden en eventuele onnodige verschillen worden weggenomen. 

Om uitvoering te geven aan mijn toezegging aan uw Kamer heb ik de Inspectie van Justitie en Veiligheid verzocht een onderzoek uit te voeren dat de volgende elementen omvat:

 

de wijze waarop de 25 veiligheidsregio’s het handelingsperspectief voor de bestrijding van brand in/aan een opslag van vuurwerk of bij vervoer van vuurwerk uit de Operationele Handreiking Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen uit 2012 hebben omgezet in procedures en instructies;

 

 

de verschillen tussen veiligheidsregio’s waarbij onder andere gekeken wordt naar de wijze van optreden (offensief en defensief) en het type blusmiddel (water, blusschuim, bluspoeder of andere middelen) in relatie tot de onderscheiden gevarenklassen;                       

 

door de veiligheidsregio’s opgedane ervaringen bij het blussen van vuurwerk(branden);

 

een advies over aanpassingen in de operationele handreiking om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.

 

Daarnaast vraag ik het Instituut Fysieke Veiligheid een nader onderzoek te doen naar: 

 

van Brandweer Nederland afwijkende opvattingen van externe deskundigen (onder meer het gebruik van water bij de bestrijding);

 

in ons omringende landen geldende voorschriften voor het omgaan met blussen van vuurwerkbranden;

 

een advies over aanpassingen in de operationele handreiking om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.

 

De planning voor beide onderzoeken is erop gericht om eventuele aanpassingen in de instructies en handreiking doorgevoerd te hebben voorafgaand aan de jaarwisseling 2019/2020. Over de uitkomsten informeer ik uw Kamer in het najaar van 2019.

 

De Minister van Justitie en Veiligheid

Ferd Grapperhaus     

 

Bron: Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z01894&did=2019D04129            

 

…………………………………………………………

Opm. EMLS

Brand bij opslag van vuurwerk moet net als bij brand opslag natrium toch nooit met water worden geblust.?

Lijkt dit niet op een onderzoek naar het functioneren en handelen van die gelederen door diezelfde gelederen van 13 mei 2000 ?

Vervolgens worden "de antwoorden" in de tijd gezien naar achteren geschoven. 

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 4 februari 2019