Dossier Vuurwerkramp // Uitspraak in Wvg c.q. recht van eerste koop zaak (waar zijn de notulen besloten raadsvergadering van mei/juni 1997 ? )

29-11-2018 11:07

Op 21 juni 2018 verzond het bestuur van Enschede een ongedateerde beslissing op bezwaar en werden enige Wvg-gerelateerde stukken alsnog aan Bakker ter hand gesteld doch ook enige gevraagde Wvg-gerelateerde stukken niet. Het betreft met name de notulen van de besloten raadscommissie- en raadsvergaderingen van 28 mei 1997 en 2 juni 1997 waarbij alstoen (wat recent boven water is gekomen) in besloten vergadering werd beslist om o.a. op grondpercelen gelegen aan de Tollensstraat het recht van eerste koop te vestigen via toepassing van aanwijzing/oplegging Wet voorkeursrecht gemeenten i.v.m. de plannen t.b.v. realisatie VINEX-Plan Groot-Roombeek.

 

Tegen de o.a. gedeeltelijke niet-verstrekking (notulen van de besloten vergaderingen )door het Enschedese gemeentebestuur is door Rechtspraktijk BAWA namens en in opdracht van dhr. Bakker uit Enschede beroep ingesteld bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle waarvan de zitting  16 november 2018 werd gehouden bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle alwaar de rechter aan beide partijen onderzoeksvragen stelde

 

De Rechtbank heeft thans bij uitspraak van 26 november 2018 uitspraak gedaan waarin staat te lezen dat ter zitting de gemachtigde van verweerder = B. en W. van Ensched mededeelde dat bij een reguliere gang van zaken adviseert het College de Raad om een bepaald document te bespreken in een besloten deel van de vergadering. De beslissing hierover valt aan het begin van het besloten deel van de raadsvergadering. Destijds (omstreeks 1997) werden er van (besloten) raadscommissievergaderingen geen notulen gemaakt. Van (besloten) raadsvergaderingen werden destijds woordelijke verslagen gemaakt.

 

Tijdens de (besloten delen van de ) vergaderingen van 28 mei 1997 (raadscommissie) en 2 juni 1997 (raad) is enkel het vestigen van een voorkeursrecht op percelen in Enschede-Noord aan de orde geweest. Van deze beide vergaderingen, besloten gedeelte, is helemaal niets terug te vinden. Dit betreft zowel de (niet openbare) archieven in het gemeentehuis als de (openbare) archieven in het stadsarchief. Dit is vreemd, aldus verweerder ter zitting.

 

Om te achterhalen waarom deze verslagen/notulen van het besloten deel van deze beide vergaderingen niet in de archieven zijn aangetroffen, heeft verweerder het navolgende onderzoek uitgevoerd. Er is navraag gedaan bij collega,s die destijds betrokken zijn geweest bij beide vergaderingen. Deze collega,s konden zich niet herinneren of er al dan niet een verslag is gemaakt van het besloten deel van beide vergaderingen. Ook is er fysiek gezocht in het gemeentelijk archief (in het gemeentehuis) en het stadsarchief. De verslagen zijn niet aangetroffen.

 

DE RECHTBANK OVERWEEGT HIEROVER HET VOLGENDE .

 

Nu het hoogst ongebruikelijk (“vreemd”) is dat van de besluitvorming door de Raad over het vestigen van een voorkeursrecht op percelen Enschede-Noord niets is terug te vinden, kan verweerder naar het oordeel van de Rechtbank niet volstaan met het verwijzen naar archiefonderzoek en het verwijzen naar gesprekken met collega,s. Verweerder dient inzichtelijk te maken hoe er in de archieven is gezocht (digitaal en/of handmatig) en welke dossiers (enkel) dossiers met verslagen van de raad en raadscommissie of tevens dossiers met betrekking tot uitoefening van het gevestigde voorkeursrecht en/of dossiers eigendomtransacties met betrekking tot de bewuste percelen en/of dossiers over de realisatie van de woonwijk Roombeek) hij heeft doorzocht. Daarnaast dient verweerder inzichtelijk te maken welke ambtenaren hij heeft benaderd. Zijn dit enkel ambtenaren die verslagen maken dan wel heeft verweerder tevens ambtenaren die zich destijds bezig hielden met grondtranacties en/of ambtenaren die betrokken zijn bij de realisatie van Roombeek benaderd? Ook dient verweerder extern te zoeken, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan het doorzoeken van dossiers van de notaris die betrokken is geweest bij de eigendomstransacties van de bewuste percelen waarop het voorkeursrecht is gevestigd. Eventueel z0u verweerder ook te rade kunnen gaan bij raadsleden uit die tijd.

 

De Rechtbank oordeelde op 26 november 2018 dat de beslissing op bezwaar strijdig is met artikel 3:2 Awb  (onzorgvuldig) en artikel 7:12 Awb ( motiveringsgebrek) en beslist middels tussenuitspraak dat verweerder binnen 6 weken een herstel beschikking dient te nemen met inachtneming van de overwegingen en aanwijzingen zoals aangegeven in de uitspraak. Om nodeloze vertraging te voorkomen moet binnen twee weken verweerder de Rechtbank melden of zij daartoe overgaat.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Opm.:  Verweerder is B. en W. van Enschede namens de gemeenteraad

welke ter rechtszitting werd vertegenwoordigd door een gemachtigde

die als ambtenaar op de loonlijst staat van het Enschedese gemeentebestuur.

 

Te lezen in samenhang met :

 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/

 

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 november 2018