Dossier Vuurwerkramp // (Up-Date) Ontwikkelingen in de Enschedese vuurwerkrampzaak n.a.v. schriftelijke vragenstellingen vanuit de gemeenteraad.

26-11-2021 17:15

N.a.v. schriftelijke vraagstelling aan B. en W. van Enschede d.d. 2 nov. kwam onderstaand antwoord:

 

Corsanummer: 2100103447

Op 2 november 2021 zijn bij de Raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake

 

Vragen Vuurwerkramp J.W. Elferink.

Het college heeft kennisgenomen van de beide genoemde artikelen. Daarin is ook aangegevendat er in deze kwestie door de heer Bakker zowel tegen de gemeente Enschede als tegen de diverse personen aangifte is gedaan. Het is aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of er sprake is van strafbare feiten en of er tot vervolging zal worden overgegaan. De uiteindelijke beoordeling ligt bij de rechter. Nu de “kwestie onder rechter is”, is het goede gewoonte dat de

gemeente zich van inhoudelijke beoordeling of van commentaar onthoudt.

 

Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 21 juni 2021 een motie aangenomen, waarin het presidium wordt gevraagd met een voorstel te komen voor een onderzoek naar eventuele misstanden bij de vuurwerkramp en de afhandeling daarvan. Er wordt gevraagd de uitkomstenhet onderzoek van de heer Van Buitenen daarbij te betrekken. Het presidium van Tweede Kamer heeft aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid gevraagd om met een voorstel te

komen. Vooruitlopend op dit onderzoek wil het college geen standpunten innemen op verschillende omstandigheden die ook in het rapport van de van Buitenen voorkomen en dus onderdeel gaan uitmaken van het onderzoek van de Tweede Kamer.

 

Gelet op het bovenstaande wil het college op dit moment niet nader inhoudelijk op de gestelde vragen ingaan. Zowel de vaststelling van de feiten en de beoordeling daarvan komen zowel bij de beoordeling van de aangifte als bij het onderzoek van de Tweede Kamer aan de orde. 

Daar wil het college niet vooruitlopen.

 

Enschede, 23 november 2021

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de loco-Secretaris, de Burgemeester,

 

E.A. Smit, drs. Th.J.F.M. Bovens

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/260dfcf8-457f-4d86-8585-278682d4de1e

 

=====================

Opm. EMLS  :  Zie daartoe 

 

https://emls.webnode.nl/news/aan-de-opvolgend-informateurs-de-heren-remkes-en-koolmees-vergeet-bij-de-onderhandelingen-niet-om-het-onderstaande-schriftuur-van-28-mei-2021-gericht-aan-mevrouw-m-i-hamers-als-agendapunt-in-te-brengen/