Dossier Vuurwerkramp // Heden vond o.g.v algemeen openbaarheids- en waarheidsvindingbelang een rechtszitting plaats bij Rechtbank te Zwolle.

10-05-2019 17:14
Op grond van het algemeen openbaarheids- en waarheidsvindingbelang vond heden een rechtszitting plaats bij Rechtbank te Zwolle tegen het Ministerie van 
I en W  i.v.m. achterhouden van stukken van het toenmalige ministerie van V&W.

 

Het navolgende werd o.a. door eiser t.o.v. de Meervoudige Kamer in pleidooi naar voren gebracht :

 

Edelachtbare,

 

Het belang van openbaarheid en waarheidsvinding is in deze zaak enorm. De documenten uit deze zaak spelen een belangrijke rol bij het toetsen of ministerie en de minister op juiste wijze is omgegaan met de crisis die is benoemd in het proefschrift.

 

De openbaarmaking van de opgevraagde dossiers en documenten levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de bepaling van een juiste koers bij het huidige proces van waarheidsvinding in het overheidshandelen betreffende de vuurwerkramp in Enschede.

 

In een nota van het ministerie V&W aan haar eigen minister op 12 april 2001 blijkt immers dat de autoriteiten reeds vóór formulering van tenlastelegging door het OM tegen bedrijf S.E. Fireworks op de hoogte zijn van het feit dat in Nederland gebruikte transportclassificatie onbruikbaar is bij de opslag van vuurwerk.

 

Uit een verslag van bijeenkomst tussen RVI en TNO gehouden op 30 juni 2000,  slechts 6 weken na de vuurwerkramp, blijkt zelfs dat Nederland niet beschikt over inspecteurs die de technische kennis hebben om te beoordelen of vuurwerk juist is geclassificeerd

 

Het bedrijf S.E. Fireworks kon én moest vertrouwen op de juistheid van de wet-en regelgeving én op de expertiseregelgeving van betrokken inspecteurs en ambtenaren.

 

Uit deels vrijgegeven documenten uit deze zaak blijkt nu dat die onjuist was en dat expertise zelfs ontbrak. Dit hebben de betrokken ambtenaren in deze nota’s  immers zelf aan de minister gerapporteerd.

 

Dit maakt het achterhouden van de resterende opgevraagde dossiers en documenten niet alleen onrechtmatig maar naar mijn mening zelfs crimineel. Het ministerie V&W en minister Tineke Netelenbos waren op de hoogte van deze feiten maar kozen  ervoor om die niet te melden bij de onderzoeksinstanties waardoor onschuldige burgers werden veroordeeld.

 

De minister heeft ook de Tweede Kamer niet geïnformeerd over deze fouten. Mede hierdoor is de wet- en regelgeving omtrent vuurwerk nog steeds niet verbeterd. Het ministerie keek toe en deed niets. Dit alles om te voorkomen dat de overheid geen gezichtsverlies zou lijden. Bestuurlijke overlevingsdrang smoort waarheidsvinding.

 

Het is onbestaanbaar dat het ministerie kan wegkruipen achter de uitzonderingsgronden van de WOB ter voorkoming van het openbaar worden van verdere feiten.

 

Uit de informatie verkregen uit deze zaak weet ik inmiddels dat de overige opgevraagde documenten een goed beeld geven van de wijze waarop de

Nederlandse overheid met de ramp omging en dat dit essentieel is voor de reconstructie van de waarheid achter de ramp.

 

Het kan en mag niet zo zijn dat bijna 20 jaar oude dossiers en documenten verborgen moeten worden gehouden uit hoofde van een starre toepassing en

restrictieve interpretatie van de WOB-vereisten voor de vrijgave van documenten,terwijl het maatschappelijk belang van deze documenten moeilijk overschat kan worden.

 

Deze documenten zijn van essentieel belang. De betekenis van deze bijna 20 jaar oude documenten voor het feitencomplex betreffende de vuurwerkramp in

Enschede is simpelweg te groot om ze achter te houden.

 

Ik verzoek dan ook alle opgevraagde documenten te openbaren.
 

 

Bron : RudiBakker.NL

https://rudibakker.nl/

https://t.co/1BwyjkdxFz

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen. 10 mei 2019