Dualisme // De Hoge Raad deed 26 juni 2015 uitspraak in het door de gemeente Hof van Twente ingestelde cassatieberoep in de recreatie-bungalowparkzaak.

26-06-2015 17:02

Voornoemd park zou 350 vakantiebungalows en een 27-holes golfbaan moeten omvatten. De Hoge Raad deed de uitspraak in het geschill tussen de gemeente Hof van Twente en Landgoed Hof van Twente VOF uit Enschede onder verwerping van het beroep tegen het vonnis van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2013 onder vernietiging van het het vonnis van dat Gerechtshof van 12 november 2013 onder verwijzing van deze zaak  naar het Gerechtshof van Den Bosch t.b.v. verdere behandeling en beslissing.                                                                          

 

Opiniërende annotatie van EMLS

===========================

Aanleiding van de rechtszaken tussen partijen was dat de gemeenteraad van Hof van Twente om voor haar moverende redenen het voor het recreatie-bungalowpark ontwikkelde  bestemmingsplan in haar gemeenteraadsvergadering van 24 november 2009 niet vast stelde. 

 

Deze zaak speelt al vanaf  2003 toen tussen partijen de eerste besprekingen plaatsvonden.

In 2002 onderging de gemeentewet een ingrijpende wijziging en werd het duale stelsel ingevoerd.

 

Met de invoering van het dualisme in de gemeentewet werd onder andere beoogd de macht terug te brengen naar de gemeenteraad want die wordt immers elke vier jaar rechtstreeks door de inwoners van een gemeente gekozen.

 

De gemeenteraad moesten zich vanaf 2002  toen toeleggen op de volk(s)vertegenwoordigende

rol en hoogste bestuursorgaan van de gemeente en het College van B..en W. moesten zich richten op de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het stemrecht van de leden van het College van B. en W. in de gemeenteraads-en commissievergaderingen kwam te vervallen.

 

De Hoge Raad stelt in haar arrest van 26 juni 2015 dat in het stelsel van de gemeentewet  groot gewicht toe komt aan de bevoegdheidsverdeling tussen het college van B. en W. en de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een autonome positie, en grote terughoudendheid moet worden betracht bij het aannemen van gebondenheid van een gemeente zonder instemming van de gemeenteraad in gevallen waar de gemeenteraad een formele positie in het besluitvormingsproces inneemt. Dat geldt ook in gevallen waarin die formele positie wordt ontleend aan een contractueel voorbehoud van instemming, zoals in het onderhavige geval het in art. 2 lid 2 en art. 15 lid 2 van de samenwerkingsovereenkomst opgenomen voorbehoud van goedkeuring van de realisatieovereenkomst door de gemeenteaad. De zelfstandige beslissingsvrijheid van de gemeenteraad brengt mee dat een wederpartij niet erop mag vertrouwen dat handelingen van het College van B. en W.  de instemming van de gemeenteraad hebben indien dat vertrouwen niet mede wordt ontleend aan toedoen van de gemeenteraad zelf. Het arrest is te lezen op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:1737   

 

Wordt vervolgd !

 

EMLS

Utrecht/Haaksbergen, 26 juni 2015