Vuurwerkramp // Gemeenteraadslid stelt procedureel conform artikel 35 RvO-gemeente Enschede 12 schriftelijke vragen aan B. en W. over de vuurwerkramp van 13 mei 2000 en over verdwenen stukken van besloten gedeelte van het Wvg-raadsbesluit van 2 juni 1997

05-04-2019 16:33

1. Betreffende het gelopen verantwoordingstraject Vuurwerkramp heeft oud-

Europarlementariër Paul van Buitenen een 1.393 blz tellend rapport opgesteld. Dit is

meermaals aan de orde gekomen in de Tweede Kamer en door de Kamer voor

onderzoek doorgestuurd naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ook heeft Van

Buitenen een reeks van 32 artikelen gepubliceerd over zijn onderzoek, waarbij hij de

gedragingen van de gemeente Enschede ter discussie stelt. Heeft het College van B&W

hier aandacht aan geschonken? Is er overwogen om de gemeenteraad hierover te

informeren. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

 

2. Naar aanleiding van de bevindingen van de heer Van Buitenen heeft voormalig S.E.

Fireworks directeur, tevens inwoner van Enschede, R.J. Bakker aanleiding gezien om de

gemeente Enschede aansprakelijk te stellen voor het door hem geleden nadeel wegens

door de gemeente achtergehouden documenten. Heeft het College van B&W hier

aandacht aan geschonken? Is er overwogen om de gemeenteraad hierover te

informeren. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

 

3. Kan het college van B&W de gemeenteraad informeren over de feiten betreffende het

in 1997 door de gemeente gevestigde voorkeursrecht op het terrein van S.E. Fireworks?

Klopt het dat de notulen van College en Raad betreffende deze besluitvorming niet

meer voorhanden zijn? Zo ja, is het College voornemens om dit verzuim te repareren?

 

4. Klopt het dat er aan indieners van aan de gemeenteraad gerichte verzoeken en

bezwaren met betrekking tot de afwikkeling van de Vuurwerkramp, geen

ontvangstbevestigingen worden verzonden door de gemeente?

 

5. Kan het college aangeven wie de advocaten zijn geweest die de gemeente hebben

vertegenwoordigd in de periode 1997 t/m 2005 betreffende lopende kwesties met S.E.

Fireworks en de Vuurwerkramp?

 

6. Klopt het dat in de periode 1997 - 2005 zowel locoburgemeester dhr. Helder als

vastgoedspecialist dhr. Hoogmoed meerdere posities bekleedden die mogelijk niet met

elkaar verenigbaar waren omdat dit tot belangentegenstelling kon leiden?

 

7. De door dhr. van Buitenen aangeboden rapportage Review Strafvervolging

vuurwerkramp Enschede heeft ter inzage gelegen bij de gemeenteraad. Heeft het

College van B&W, kennisgenomen van dit document, of is aan de heer Van Buitenen

verzocht om kennis te mogen nemen van dit document? Zo ja, wat heeft het College

met de verkregen informatie gedaan? Zo nee, waarom niet? Acht het College de in het

rapport van dhr. Van Buitenen vermelde informatie niet relevant voor de gemeente

Enschede? Is er bijvoorbeeld aanleiding om contact op te nemen met Den Haag, dan wel

juridische bijstand vanwege mogelijke aansprakelijkheidsstellingen die uit het rapport

kunnen voortvloeien?

 

8. Ziet het College, gelet op genoemde ontwikkelingen, aanleiding om de Vuurwerkramp

op de agenda te zetten van de Gemeenteraad?

 

9. Heeft de gemeentesecretaris de raadsgriffier op de hoogte gesteld van boven

genoemde zaken. Zo ja, wanneer, zo neen, waarom niet?

 

10. De gemeente Enschede is door dhr. Bakker aansprakelijk gesteld. Heeft u de

aansprakelijkheidsstelling doorgeleid naar de bestuursaansprakelijkheidsverzekeraar

van de gemeente Enschede? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

 

11. In genoemde rapportage van dhr. van Buitenen worden ernstige kanttekeningen

geplaatst bij het handelen van de gemeente Enschede. Zo wordt o.a. melding gemaakt

van het weghouden voor de rechterlijke macht van gemeentelijke dossiers, na de

inbeslagname door politie en Openbaar Ministerie. Het zou hier de volgende dossiers

betreffen: 1. Dossier Grondbedrijf Gemeente Enschede. 2. Dossier Brandweer

Enschede. 3. Dossier opslag vuurwerk 1968 tot 1992. 4. Dossier opslag vuurwerk vanaf

1992.Kan het college aangegeven of zij hiervan op de hoogte was? Zijn genoemde

dossiers na de inbeslagname geretourneerd aan de gemeente? Bestaan deze dossiers

nog? Zo nee, waarom niet?

 

12. In de rapportage van Van Buitenen staan nog veel meer opmerkelijke zaken die

rechtsreeks het handelen van de gemeente inzake de Vuurwerkramp betreffen. Is het

College het met mij eens dat deze constateringen opvolging behoeven om te verifiëren

in hoeverre actie door het college is geïndiceerd?

 

Bronnen :

https://drive.google.com/file/d/14fY9rm_OZxekPJJeL_RW1zIMg_JNHOiy/view

https://rudibakker.nl/

https://t.co/Whxn2sPv4A

en

https://twitter.com/paulvanbuitenen

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 5 april 2019