Enschedese Vuurwerkramp 13 mei 2000 op alle onderzoeksdelen rijp voor een parlementaire enquête !

06-04-2018 17:05

Zeer recent is bekend geworden dat de WVG in 1997 door de gemeente Enschede was opgelegd aan de eigenaar van de locatie en opstallen van SE Fireworks aan deTollensstraat 50 te Enschede. Het onlangs vrijgevallen oplegging-en  WVG-aanwijzingsbesluitbesluit gaat om de in die tijd grootste Binnenstedelijke Vinex-locatie het plan Groot Roombeek, ten noorden van het stadscentrum van Enschede met een oppervlakte toen in 1998 van 35 hectare. WVG staat voor Wet Voorkeursrecht Gemeenten en een Wvg-aanwijzingsbesluit houd in de verplichting voor de eigenaar de onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, tenzij er een uitzonderings-grond bestaat. Vanuit het onbekend gebleven 6 blz. tellende Wvg-document komt de vraag boven drijven waarom dat gegeven niet algemeen bekend was op 13 mei 2000 en de vraag waarom dat gegeven niet is opgenomen in het zogeheten Oosting Commissie Onderzoeksrapport Vuurwerkramp (COV) en de tussenrapporten en het eindrapport van 2001. Middels een op 5 januari 2018 door de raadsman van de heer Bakker ingediend Wvg-openbaarmakingsrekest is de gemeenteraad van Enschede om opheldering verzocht. Wat ook tot nu toe na bijna 18 jaar nog onduidelijk is of de advocaat/advocaten van de  VOF wel of niet de bedrijfsschade-claim hebben aangemeld bij bedrijfsverzekering van het bedrijf van de heer Bakker. De vraag is : zo ja waar is het procesdossier, zo neen waarom niet?  Ook om meerdere en andere redenen ligt een parlementaire enquête thans geheel  in de rede. Wordt het niet de hoogste tijd dat een zich zelf respecterende nieuwe gemeenteraad van Enschede, politiek gezien daartoe het voortouw neemt ? De nieuw gekozen Enschedese gemeenteraad dient dit met bekwame spoed op de politieke agenda te zetten. Bij een parlementaire enquête zijn getuigen, in tegenstelling tot bij een 'gewoon' onderzoek, verplicht te verschijnen en vinden de verhoren onder ede plaats. De  Enschedese vuurwerkramp behoort o.p grond van het waarheidsvindingsbelang - mede gelet op het thans vrijgevallen materiaal - op alle onderdelen via een parlenentaire enquete te worden onderzocht voordat het de geschiedenisboeken en Naitonaal Archief ingaat.

 

Lees meer over de vuurwerkramp op onderstaande links o.a.:

https://emls.webnode.nl/search/?text=wvg+vinex-locatie&type=  

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 6 april 2018