Europees Hof : Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties in Nederland verkregen onterechte staatsteun en moeten mogelijk honderden miljoenen aan subsidie terugbetalen

04-09-2020 09:10

Dertien Nederlandse natuurorganisaties waaronder natuurmonumenten en de Stichting Overijlsels Landschap ontvingen in de periode van 1993 tot 2012 voor miljoenen aan subsidies voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden. Een twintigtal boeren, eigenaren van landgoederen en particuliere grondbezitters kaarten de subsidieverstrekking aan de natuurorganisatie aan bij het Europese Hof.Twee jaar geleden gaf het Gerecht van de Europese Unie de procederende Nederlandse boeren en landgoedeigenaren reeds gelijk. 

 

Uitspraak van het Europese Hof van 3 september 2020  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230602&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18141337    

 

Uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie van 15 oktober 2018

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=C7F4015282F2C69E5A7A4723DC114D51?  docid=206792&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=2420260   

 

 

Opm. EMLS

=========

Reeds In 2008, 2012 en 2015 diende de Haaksbergse Rechtspraktijk BAWA reeds interventierekest in bij de Provincie Overijssel o.a. namens een aantal inwoners uit Haaksbergen o.a.  wegens oneigenlijke praktijken in de betaalplanologie en rood voor rood projecten en een Verplaatsingsregeling  Intensieve Veehouderij waardoor Bp-planschadevergoedingen aan gedupeerde burgers niet werden uitbetaald alsmede werden transparantie-bezwaar-en beroepprocedures gevoerd ingevolgde de DOB. Zie o.a. onderstaand artikel van 21 januari 2015

 

Rechtmatige of onrechtmatige verkregen staatssteun door Nederlandse natuur-en landschapsorganisaties ?

 

Nederlandse staatssecretaris van E.Z. wordt bevraagd over verleende  staatssteun door enkele inwoners uit de Nederlandse gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel. De inwoners hebben via een juridisch bureau een rekest o.g.v. de Wet Openbaarheid van Bestuur bij de staatssecretaris S. Dijksma ingediend.

 

In het rekest wordt om  afschriften verzocht van de stukken, documenten en bijlagen die Nederland heeft gezonden aan de Europese Commissie n.a.v. een in 2008 aanhangig gemaakte Nederlandse  klachtprocedure bij de E.C. i.v.m. een in het verleden door de Staat der Nederlanden aan twaalf Nederlandse terrein beherende organisaties, hierna te noemen TBO,s ( Landschappen waaronder Landschap Overijssel) verleende onrechtvaardige staatssteun van enkele honderden miljoenen euro,s.

 

Deze twaalf Nederlandse Landschappen moeten in rechte als ondernemingen worden aangemerkt en de Nederlandse Staat heeft dat niet onderkend, althans niet willen onderkennen, aldus de verzoekers. De Europees rechterlijke marktverhoudingen zijn daardoor gefrustreerd en Nederlandse bestemmingsplannen zijn daardoor gedeeltelijk oneigenlijk tot stand gekomen en dienen derhalve gedeeltelijk onverbindend te worden verklaard, aldus het rekest. De miljoenen euro,s steun liep veelal via grond aankoop door Nederland en veelal op basis van om-niet (gratis) doorverkoop aan de TBO,s  levert verdragsschending op. De Nederlandse wet ruimtelijke ordening is daardoor eveneens geweld aangedaan. Ook betaalplanologie via Rood voor Roodprojecten kan niet in stand blijven, mede ook gelet op insteek van Bureau Landbouwgronden Beheer (BLB), zijnde onderdeel van het Nederlandse departement.

 

Volgens verzoekers heeft op 8 april 2008  de raad van de gemeente  Haaksbergen de beleidsnota "Rood voor Rood met gesloten beurs in de gemeente Haaksbergen" vastgesteld. Volgens dit beleid moet de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied worden verbeterd door de sloop van landschap ontsierende agrarische bedrijfsgebouwen en het op een juiste wijze inpassen van compensatiekavels. De verzoekers wensen ook afschriften van de melding aan de E.C. van de voornoemde  Haaksbergse Rood voor Roodvariant zoals vastgesteld door de Haaksbergse gemeenteraad van 8 april 2008 van de staatssecretaris te ontvangen..  

 

De verstrekking van steun aan de TBO’s dient zoals hier boven  gemeld als een steunmaatregel als bedoeld in bet Verdrag Werking Europese Unie te worden aangemerkt. Rechtens is het verzoekers niet gebleken dat de steun voor de verkrijging van miljoenen euro,s  is aangemeld bij de E.C. weshalve art. 108 lid 3 VWEU is geschonden.  De voornoemde staatsteun is aan het zicht van de EC onttrokken gebleven. Nu goedkeuring niet heeft plaatsgevonden conflicteert dit met het VWEU en is de Nederlandse Staat verplicht o.g.v. het VWEU om tot terugvordering van de miljardensteun over te gaan. Afschriften van alle stukken die betrekking hebben op die terugvordering zien verzoekers eveneens ingevolge de Nederlandse toepasselijk wetten tegemoet..

 

Europees recht gaat voor nationaal recht.

 

De Nederlandse Raad van State behoort niet tot de rechterlijke macht en kan niet via uitspraken het VWEU deze voorrang overrulen.

 

https://emls.webnode.nl/news/rechtmatige-of-onrechtmatige-verkregen-staatssteun-door-nederlandse-natuur-en-landschapsorganisaties-/

 

De WOB is geschreven om Nederlandse burgers inzicht te geven in de besluiten en de besluitvorming van de Nederlandse bestuursorganen en de totstandkoming daarvan.

 

Wordt vervolgd !

 

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 4 september 2020