Europees Hof van Justitie te Luxemburg doet uitspraak over kosten van klantenservice.

02-03-2017 20:38

Een Duitse rechter stelde  prejudiciële vragen in verband met een procedure tussen een Duitse vereniging ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken en een onderneming betreffende het tarief dat deze onderneming in rekening brengt voor telefonische oproepen naar haar afdeling klantenservice.

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188524&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663702