Europees Parlement wil meer transparantie bij toelating van gewasbeschermingsmiddelen

21-01-2019 08:32

De beoordeling van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie moet onafhankelijk plaatsvinden en de dossiers moet door iedereen zijn in te zien. Het Europees Parlement heeft woensdag 16 januari met een grote meerderheid ingestemd met de conclusies van een speciale commissie die zich over de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen heeft gebogen. Die commissie werd ingesteld uit onvrede over de procedure bij de verlenging van de toelating voor glyfosaathoudende middelen.

 

Gedurende de procedure van toelating zou de partij die de aanvraag indient alle studies die ter ondersteuning worden gebruikt moeten laten vastleggen in een openbaar register. Er zou daarbij een inzagetermijn moeten gelden waarbij belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen door extra gegevens aan te reiken zodat zeker is dat alle relevante informatie die beschikbaar is bij een beslissing voor de toelating van een middel wordt betrokken.

 

Meer transparantie

Nu is het zo dat een producent bij de toelating van een middel in de Europese Unie zelf kan bepalen in welke lidstaat de aanvraag beoordeeld gaat worden voor het Europees agentschap voor voedselveiligheid. Dat maakt de procedure onvoldoende transparant en kan leiden tot een belangenconflict. Op dit punt zou de procedure ook moeten worden aangepast. Ook moet er ook meer openbaarheid komen over hoe er door vertegenwoordigers van lidstaten is gestemd bij besluiten over toelatingen.

 

Bescherming van kwetsbare groepen

De leden van het Europees Parlement dringen ook aan op extra maatregelen van de Europese Commissie om kwetsbare groepen extra te beschermen tegen de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij wordt gedacht aan bijzondere bepalingen in de omgeving van scholen, plekken voor kinderopvang, speelplaatsen, ziekenhuizen en verzorgingscentra. Ook wordt aangedrongen om onderzoek te blijven doen ook nadat middelen zijn toegelaten. De parlementaire commissie dringt aan op een veldonderzoek naar de impact van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid.

 

Glyfosaat

Daarnaast willen de leden van het Europees Parlement dat de onderzoeken waarin wordt gesteld dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is zouden opnieuw geëvalueerd moeten worden. Tevens pleiten ze voor een herijking van de maximale residuniveaus die in de bodem en in het grond- en oppervlaktewater zijn toegestaan.

 

Bron: Europees Parlement

Bron: GroeneRuime.NL

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=209324

 

 

=============================-

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 januari 2019