Europese Commissie: geen rechtvaardiging voor te late implementatie Klokkenluidersrichtlijn Nederland is te laat met implementatie van de Klokkenluidersrichtlijn. De deadline van 17 december 2021 is niet gehaald. Er is nog geen nieuwe beoogde inwerkingtr

07-09-2022 08:20

Europese Commissie: geen rechtvaardiging voor te late implementatie Klokkenluidersrichtlijn

Nederland is te laat met implementatie van de Klokkenluidersrichtlijn. De deadline van 17 december 2021 is niet gehaald. Er is nog geen nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum.

 

De Nederlandse regering heeft op 15 juli jl. het ‘met redenen omkleed advies’ (MROA) van de Europese Commissie ontvangen. Hierin heeft de Commissie naar aanleiding van de door Nederland op 22 maart jl. gegeven reactie op de ingebrekestelling geconcludeerd dat Nederland nog steeds niet alle maatregelen heeft getroffen die nodig zijn om de volledige omzetting van de richtlijn in nationaal recht te verzekeren.

 

De Commissie wijst erop dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een lidstaat zich niet kan beroepen op bepalingen, praktijken of situaties van zijn interne rechtsorde ter rechtvaardiging van de niet-nakoming van door een richtlijn voorgeschreven verplichtingen of termijnen. De nog te doorlopen parlementaire behandeling vormt daarmee geen rechtvaardiging voor de te late implementatie.

 

Nederland moet voor 15 september a.s. reageren op het MROA. Op basis van deze reactie zal de Europese Commissie in beginsel binnen twee maanden na ontvangst van de reactie, dus voor medio november, besluiten over het aanhangig maken van de zaak bij het Europese Hof van Justitie.

 

De Commissie maakt de zaak in beginsel automatisch aanhangig bij het Hof indien Nederland in gebreke blijft, hetgeen tot hoge financiële sancties kan leiden.

 

Bron : BijzonderStradrecht.nl