GEITENSTOP IN PROVINCIE UTRECHT. STOP-REGELING GAAT VANDAAG 11 JUNI 2018 IN

11-07-2018 09:04

GEITENSTOP: GEEN UITBREIDING VAN GEITENHOUDERIJEN MET MEER DAN 10 GEITEN - 

Aanblijvende onduidelijkheid over de oorzaak van mogelijke gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor hun directe omgeving, heeft provinciale staten mede op advies van GGD regio Utrecht, doen besluiten de vestiging en/of uitbreiding van geitenhouderijen van meer dan 10 geiten te verbieden. Ook het omzetten  van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten, is niet meer mogelijk.

 

De regeling gaat woensdag 11 juli in en geldt in ieder geval totdat er meer duidelijkheid bestaat over de oorzaak van de verhoogde gezondheidsrisico’s en daarmee ook de mogelijkheden deze risico’s te voorkomen.

 

Uit meerdere onderzoeken van het RIVM, waaronder het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden, blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op longontsteking. De uitkomsten geven echter geen duidelijkheid over de precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico en dus ook niet over de mogelijkheden om hier met bedrijfsmaatregelen iets aan te doen. Het aanvullend advies van GGD regio Utrecht onderschrijft deze conclusies. Zolang er onduidelijkheid bestaat over de precieze oorzaken, is het nodig dat het aantal gehouden geiten in de provincie niet verder toeneemt. Daarom laat de provincie nu uit voorzorg geen vestiging, uitbreiding, of omzetting naar geitenhouderijen met meer dan 10 geiten toe.

 

Provinciale Staten hebben daartoe verklaard dat niet langer omgevingsvergunningen worden verleend voor vestiging, uitbreiding of omschakeling naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten. Deze verklaring treedt op 11 juli in werking. Het verbod wordt vervolgens opgenomen in de nog te wijzigen Provinciale Ruimtelijke Verordening.

 

Bron : Provincie-Utrecht.NL

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/juli-2018/geitenstop-uitbreiding-geitenhouderijen-10-geiten/

 

Opm.: EMLS

Een juridisch adviseur werkzaam bij de Haaksbergse Rechtspraktijk BAWA die veel omwonenden van mega-geitenhouderijen advies en rechtsbijstand verleent i.v.m. volksgezondheidrisico, s zoals o.a. Q-koorts heeft o.a. in de bekende negageitenstalzaak Ambt-Delden (gemeente Hof van Twente) de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te vergeefs verzocht prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. De juridisch adviseur van BAWA voerde  o.a. als motivering  aan dat de afstandsmaten van uit de Wet milieubeheer gehanteerd en vanuit de Nederlandse jurisprudentie zijdens omwonenden als onjuist, althans als open norm beschouwd welke geen enkele rechtszekerheid oplevert. Het rechtersrecht (jurisprudentie) van de Afdeling Rechtspraak alsmede de toepasselijke nationale omgevingswet en Algemene wet bestuursrecht kan ingevolge art. 120 Grondwet niet worden getoetst omdat het voor Nederlandse rechters verboden is om de toepasselijke Nederlandse wet zelf te toetsen. Artikel 120 van de Grondwet verbiedt de rechters de rechters om de wet te toetsen.  Zij moeten recht spreken binnen de Wet, ook al is die nog zo stom of krom. Tussen 2007 en 2011 zijn miljoenen Nederlanders blootgesteld aan een levensgevaarlijke bacterie. Naar schatting vijftig- tot honderdduizend van hen werden daadwerkelijk met de zogeheten Q-koortsbacterie besmet. Mensen met QVS kampen met extreme vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en ernstige bot- en gewrichtspijn.

 

Zie o.a.

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83722&summary_only=&q=q-koorts+hof+van+twente

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80559&summary_only=&q=q-koorts+hof+van+twente

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77794&summary_only=&q=q-koorts+hof+van+twente

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=50441&summary_only=&q=q-koorts+hof+van+twente

 

en o.a.:

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet&type=2

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=wet+milieubeheer+q-koorts

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 juli 2018