Goed nieuws voor Woningcorporaties! Over sale-and-lease-back-transactie is een Nederlandse woningcorporatie geen BTW verschuldigd aldus een uitspraak van de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Den Haag

30-07-2018 08:37

Tegen deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het Gerechtshof Den Haag.

Eiseres heeft een door haar aan eindgebruikers verhuurde onroerende zaak aan een derde verkocht en vervolgens teruggehuurd. Na de overdracht heeft eiseres de verhuur aan eindgebruikers voortgezet. Naar het oordeel van de rechtbank is ter zake van de overdracht van de onroerende zaak aan de derde sprake van een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d van de Wet OB. Ook na overdracht is de onroerende zaak aangewend voor de uitoefening van een economische activiteit. Dat de door eiseres verrichte economische activiteit (verhuur aan eindgebruikers) verschilt van de door de derde na overdracht verrichte economische activiteit (verhuur aan een onderverhuurder) staat aan toepassing van artikel 37d niet in de weg. Evenmin is van belang dat eiseres ook na overdracht een economische activiteit is blijven verrichten. Eenzelfde onroerende zaak kan tegelijkertijd door meerdere partijen worden geëxploiteerd.

 

Bron: Rechtspraak.NL

ECLI:NL:RBDHA:2018:8124

 

===========================
EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 30 juli 2018