Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers decentrale overheden 2021

16-04-2021 08:06

De Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers decentrale overheden is onlangs geactualiseerd. Dit geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. Nieuw in de handreiking is een hoofdstuk over de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Verder worden onderwerpen behandeld als belangenverstrengeling, omgaan met vertrouwelijke informatie en het krijgen van geschenken.

 

Deze Handreiking is een gezamenlijk product van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij willen hiermee provincies, gemeenten en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld voor elke politieke ambtsdrager. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke provincie, gemeente en waterschap afzonderlijk maar vóór alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. De handreiking biedt ook aanknopingspunten voor de besturen van de BES-eilanden.

 

Bron : BijzondeStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/handreiking-integriteit-van-politieke-ambtsdragers-decentrale-overheden-2021