Heden vond de rechtszitting plaats bij de Rb-Overijssel in de Vuurwerkramp-Wvg zaak.

16-11-2018 17:57

Na het stellen van vragen aan beide partijen (Gemeenteraad Enschede en dhr. R. Bakker) door de voorzittende rechter mr. Bunt hield de raadsman van Bakker een pleidooi aan de hand van een pleitnota welke u hier onderstaand aantreft .

 

Pleitnota van jur. adv. J.P.E. Baakman namens dhr. R.J. Bakker uit Enschede

inzake transparantie Wet Voorkeursrecht Gemeenten-besluit Enschede 2 juni 2017

alstoen gevestigd o.a. op perceel grond aan de Tollensstraat (SEF-Locatie)

 

Rechtbank Overijssel

Sector Bestuursrecht

Zitting d.d. 16 november 2018

Aanvang: 12.00 uur

 

Zaakno.: ZWO 18 / 1212

 

Eiser : De heer R.J. Bakker wonende te Enschede

Gemachtigde: Jur. adv. J.P.E. Baakman

Verweerder : College/Gemeenteraad van Enschede

Gemachtigde: ………………………………….. 

 

M. de Bestuursrechter,

 

Door het Enschedese gemeentebestuur is op 21 juni 2018 een ongedateerde beschikking op bezwaar verzonden onder nummer BZ.1.18.0191.001 / 1800007760 aan dhr. Bakker (gemachtigde). Daartegen is tijdig gemotiveerd pro-forma en aanvullend beroep ingesteld. 

 

De dato 18 sep. 2018 liet de Enschedese gemeenteraad (verweerder) een 12 punten tellend verweerschrift bij uw Rechtbank inkomen waartegen door Bakkers gemachtigde tijdig een puntsgewijze memorie heeft ingediend luidende :

 

1 Het mandaatbesluit-2018 waar de gemeente zich op beroept was niet bijgevoegd.

   Eveneens was niet bijgevoegd het Raadsdelegatiebesluit 2017

 

2 Niet wordt verwezen naar een eigen overweging in de heroverweging.

 

3 Een verslag c.q. PV van hoorzitting maakt onderdeel uit van het besluit. Het in gedeeltes

   toezenden van de beschikking frustreert de door de wetgever vastgestelde beroepstermijn.

 

4 De twijfels t.a.v. de onafhankelijkheid van de Commissie zijn reeds vervat in het

   beroepschrift en zijn niet weersproken in het verweerschrift.

 

5 Alle hoofdlijnen van het gesprokenen zijn niet in het verslag opgenomen *

 

6 De gemeenteraad heeft t.b.v. de hoorzitting m.b.t. de te nemen beschikking op bezwaar geen

   verweerschrift ingediend omdat - aldus de Commissie - de Commissie zelf de procedure

   bepaalt. De Enschedese bezwaren-commissie i.c.  bestaande uit ambtenaren van omliggende

   gemeenten hebben geen blijk gegeven kort te sluiten met de griffier van de gemeente. De

   verwijzing naar de pleitnota van de Enschedese ambtenaar is zonder kortsluitingoverleg met

   die raad slechts het vertolken van een eigen juridisch-strategische standpunt.

 

7 In het advies van de Commissie wordt niet verwezen naar de eigen voorgedragen en

   overgelegde pleitnota van reclamant Bakker* In vervolg daarop overlegt de behandelend

   ambtenaar ook niet het afschrift van geduide pleitnota aan uw Rechtbank.

  

8 Datgene wat in bezwaar en beroep is gesteld wordt zijdens eiser hier herhaalt.

 

9 In de stukken is wel een verwijzing naar de raadscommissievergadering opgenomen.

 

10 Zie o.a. hierboven onder punt 7

 

11 Datgene wat in bezwaar en beroep is gesteld wordt niet weersproken door de Enschedese

 gemeenteraad.

 

12 Het betreft geen uitbreiding van het wob-verzoek.

 

Zoals reeds geduid door Bakker in het beroepschrift heeft de gemeente Enschede ook nagelaten om afschrift van de beweerdelijke geplaatste advertentie in de TC-Tubantia te overleggen

 

De Enschedese gemeenteraad heeft ten onrechte de CD waarop de gemeenteraad het hoorzittingsverslag heeft opgenomen  niet aan uw Rechtbank overgelegd terwijl de Hoge Raad al op 20 december 2013 heeft overwogen dat onder stukken als bedoeld in artikel 8:42, van de Awb ‘mede zijn verstaan afdrukken van in elektronische vorm vastgelegde gegevens.

 

De Hoge Raad overweegt vervolgens op 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672 dat de verplichting uit artikel 8:42 Awb ook voor digitale gegevens geldt. Verder concludeert de Hoge Raad dat de strekking van artikel 8:42 lid 1 Awb  dat voor digitale gegevens geldt dat zij in beginsel alleen op de zaak betrekking hebben voor zover zij van belang en raadpleegbaar zijn met het oog op de aan de orde zijnde zaak. Deze gegevens vormen het op de zaak betrekking hebbende ‘stuk’, dat in de vorm van een afdruk of op een andere geschikte wijze ter beschikking moet worden gesteld. Daarbij is niet van belang of de desbetreffende gegevens worden ‘opgehaald’ uit één bestand of uit meerdere bestanden, waarvan akte .

 

In de tweede termijn merkte Bakkers raadsman op dat Enschede twee archieven heeft doch dat dat onder archief moet worden verstaan dat archief zoals wordt bedoeld zoals is aangegeven door de wetgever in de archiefwet en niet het archief t.b.v. het “toerisme”.

 

De gemachtigde van de gemeente Enschede bracht geen pleitnota in doch beperkte zich tot beantwoording van de door de rechter gestelde vragen.

 

Bakker die als laatste het woord kreeg toonde de rechter het krantenartikel “Gerommel in de rampnacht” en gaf een uiteenzetting wat er die nacht op het gemeentehuis is voorgevallen. Zie : https://t.co/rhuEV0xXPG

 

De rechter deelde mede partijen mede dat hij binnen 6 weken schriftelijk uitspraak zal doen.

 

Het ligt in de rede dat m.b.t. de vuurwerkrampzaak een parlementaire enquête zal worden gehouden. Eerst zal op 6 december 2018 in Den Haag een zogeheten voorzitting t.o.v. de 2e- Kamer Commissie Justitie & Veiligheid te Den Haag worden gehouden alwaar onderzoeker Paul van Buitenen zal worden gehoord en zijn onderzoeksbevindingen vervat in 1100 blz. tellende review zal toelichten.  

 

Tot zover in eerste termijn.   

Paul Baakman

Raadsman-gemachtigde  

........................................ 

 

 

Opm.: EMLS

Boven genoemde pleinotities moeten worden gelezen in samenhang met het gestelde in

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/

 

Zie ook: https://rudibakker.nl/

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 november 2018