Het College van Toezicht (CvT) van de Nedelandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over de capaciteit en kwaliteit van de ondersteuning van de dekens.

23-03-2018 09:17

Dat wordt o.a. gesteld in het jaarverslag 2017 van het College waarbij verder wordt opgemerkt dat de uitkomst van de aanpak van recidive in het licht van de bescherming van rechtzoekenden soms onbevredigend is. Dat stelt het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in het jaarverslag over 2017 Verder wordt o.a. gesteld dat voor het toezicht op naleving van de Wwft constateert het college dat de dekens veel doen om advocaten bewust(er) te maken van de Wwft.  Desondanks zijn de nodige advocaten zich nog onvoldoende bewust dat de Wwft ook op hun zaken van toepassing kan zijn. Bij de klachtbehandeling constateert het College dat de dekens verschillend omgaan met de wijze waarop zij aan de klager een advies of visie geven over de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht. Het college vindt het wenselijk dat de dekens een uniforme werkwijze afspreken en heeft de dekens aanbevolen om dit ter afstemming op de agenda te zetten van overleg met de tuchtrechters.De

Het jaarverslag 2017 leest u hier :  https://www.collegevantoezichtnova.nl/wp-content/uploads/2018/03/JAARVERSLAG-2017-college-van-toezicht.pdf

 

============================= 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 23 maart 2018